Adelsgatan 31

—-Nuvarande företag (2021)—-
Mosaic presenter
—-Tidigare företag———-
Texas Longhorn,
Rio-tvätten,
Nane Öster-Hultgren modesalong,
Ahni modetyger
Nils Bloms specerier
Werkelins kappaffär,
Lindberg o Niklasson kläder.

Adelsgatan 31, Mosaic, foto 2020.
Adelsgatan 31, Mosaic, foto 2020.

Byggnaden Adelsgatan 31 ligger i kvarteren Stapeln 4. Byggnaden uppfördes omkring 1893 som ett affärshus, och ersatte då ett befintligt trähus i skiftesverk. Det nya affärshuset byggdes samman med det befintliga huset Adelsgatan 33, känt under namnet Schenholms. De båda byggnaderna har en gemensam fasad mo Adelsgatan. Affärsdelen  i huset Adelsgatan 31 rymmer ett butiksläge.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Mosaic presenter.

Adelsgatan 31, Mosaic Presenter. Foto 2020

Övre plan och vindsvåning 
Det övre planet och vindsvåningen innehåller lägenheter.

Kunskapen om den verksamhet som pågått i affärshuset Adelsgatan 31 är minimal och det har inte gått att få fram särskilt mycket information om de olika företag som varit verksamma här.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Texas Longhorn2008 – 2013Sträckte sig även över Adelsgatan 33
Rio-tvätten
Nane Öster-Hultgren modesalong
Ahni modetyger
Nils Bloms specerier
Werkelins Kappaffär1940 -taletGunnar WerkelinÄven tvätteri S:t Hansgatan 36.
Lindberg & Niklasson kläder1930 -talet

Texas Longhorn 
Restaurangen Texas Longhorn omfattade hela huset Adelsgatan 31 och Adelsgatan 33. Läs mer om restaurangen under Adelsgatan 33.

Adelsgatan 31. Werkelins Kappaffär. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1943.

Werkelins Kappaffär 
Gunnar Werkelin började sitt skrädderiyrke vid 13-års ålder hos sin far i Ringvide Fårö. Efter tre år flyttade han till sin farbror, skräddarmästare Adolf Werkelin, där han arbetade i två år. Han flyttade därefter till Grinslöv, där han hade plats under två år hos skräddarmästare Eric Holmér. Efter att han genomgått en tillskärarekurs startade han 1932 ett eget företag i Fårösund i hyrda lokaler. Samma år lät han uppföra en egen fastighet med verkstadslokaler och bostadsvåning. År 1940 öppnade han en militärekiperingsaffär i Visby på S:t Hansgatan 36 och år 1942 utökades verksamheten med en kemisk tvätt- och pressanläggning. Han öppnade också en affärslokal på Adelsgatan 31 för försäljning av damkappor och damkonfektionsartiklar. Totalt var tjugo personer anställda i företaget.



Adelsgatan 31, Lindberg & Niklasson kläder. Annons införd i Gotlands Allehanda 1932. Bild från Gutar Förr
Kv Stapeln 4, Adelsgatan 31, situationsplan.

Husen och gården

Kv Stapeln 4 är en liten fastighet som omfattar huvudbyggnaden mot Adelsgatan samt ett gårdshus som är sammanbyggt med gårdshuset i grannfastigheten Stapeln 3.

Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden mot Adelsgatan 31 uppfördes som ett affärshus i en våning omkring 1893 med en stomme av resvirke och med källare i natursten. Det ersatte ett bostadshus som troligen uppfördes under mitten av 1700-talet. Under slutet av 1700-talet fanns ett trähus med brädtak på statlig mark, vilket sannolikt var det hus som revs 1893. Det 1893 nybyggda huset påminde mycket om grannhuset i norr, det så kallade Schenhoms hus Adelgatan 33. År 1895 senare byggdes de båda husen samman. Bottenvåningen i det stora gemensamma huset inreddes med tre lokaler, en i husets södra del tillhörande nuvarande Adelsgatan 31 och två i Adelsgatan 36. I lokalen längst åt norr etablerades Schenhoms Krut och Fröhandel 1902. Andra våningen var länge en paradvåning men byggdes senare om till två bostäder. Vindsvåning byggdes om och inreddes till bostad 1915. Ursprungsdetaljer som höga golvlister, taklister, takrosetter samt två kakelugnar finns bevarade i byggnaden.

Gårdsbyggnaden 
Gårdsbyggnaden är en utomhuslänga i en våning uppförd i resvirke under 1800-talet andra hälft, som senare har byggts till i vinkel. Ursprungligen var den inredd som vagnslider och avträde, men har senare byggts om till förråd och sopbod. Taket är ett plåttäckt pulpettak. Byggnaden är gemensam för Stapeln 4 och Stapeln 3.

Gården 
Fastighetens gårdsrum avskärmas ut mot Adelsgatan av en inkörsport. Inkörsporten har en träomfattning med höga sidoposter och en överliggare. Porten är klädd med smal stående panel. Trädgården är belagd med grus. Fastigheten representerar de större gårdar i området som kring 1800-talets slut genomgick kraftiga förändringar och anpassades till affärsverksamhet.

Kvarteret Stapeln 4

Kvarteret Stapeln 
Kvarteret Stapeln gränsar till Adelsgatan i sydöst, Klockgränd i sydväst, Vårdklockegatan i nordväst och Klockgjutargränd i nordöst. Kvarteret var ett av de sist planlagda inom Söderklint. Under 1600-talets mitt utgjordes kvarteret av åkermark med undantag för tre tomer utmed Vårdklockegatan, som var bebyggda med stugor med tillhörande kålgårdar. Hela kvarteret tillhörde under 1700-talet stadskaplanen. Under mitten av 1700-talet började mindre trähusbebyggelse uppföras. Här bodde då främst hantverkare, sjöman och arbetare. Vid slutet av 1800-talet genomfördes stora förändringar i kvarteret i samband med att handelsstråket längs Adelsgatan etablerades. Den småskaliga trähusbebyggelsen revs och ersattes av större byggnader med affärslägen i bottenvåningen mot Adelsgatan och bostäder i övervåningarna. Kvarterets nuvarande tomtindelning, med nio fastigheter, är i stort sett densamma som under 1700-talets andra hälft. Enda undantaget utgörs av nuvarande Stapeln 11, som ursprungligen utgjorde två tomter, men som varit sammanslagna sedan 1900-talets första hälft.

Fastigheten Stapeln 4
Fastigheten Stapeln 4 motsvarar tidigare Klinteroten II:43. Sannolikt bebyggdes fastigheten under 1700-talets mitt. Enligt husklassifikationen 1785 var marken för nuvarande Stapeln 4 bebyggd med ett trähus med brädtak på statlig jord. Trähuset låg troligen med långsidan ut mot Adelsgatan. Vid fastighetens sydvästra fastighetsgräns låg två uthusbyggnader. Samtliga byggnader revs omkring 1893 i samband med att den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes och byggdes samman med huvudbyggnaden på Stapeln 3. På kartan från 1883 är nuvarande Stapeln 3 och 4 fortfarande separerade från varandra, Sedan 1895 har fastigheterna varit samägda och förmodligen fick fastigheterna detta år de nuvarande fastighetsgränserna.