Murfallet

(T4). Murfallet kallas den öppning i Strandmuren som ligger i nordvästra delen av muren nära hörntornet Silverhättan och mellan Sprundflaskan och Jungfrutornet. Öppning beror förmodligen på ett ras som inträffat här på grund av att muren inte byggts tillräckligt stabilt. Öppningen förbinder Strandpromenaden med innanför liggande Paviljongsplan och medger biltrafik in på Studentallén. Biltrafiken har på senare tid begränsats.

Strandmuren anses dåligt grundlagd utefter hela sträckan längs stranden och risken för ras är stor. När raset inträffat vet man inte. Raset kan också ha orsakats av att muren här hade ett sadeltorn som börjat luta och dragit med sig muren. Det verkar dock inte så troligt, eftersom det inte för övrigt finns några sadeltorn överhuvudtaget på Sjömuren. En mindre trolig teori till öppningen är även att lybeckarna, när de kom med en flotta år 1525, skulle ha raserat muren just här där den inte var så välbyggd. Den tanken baseras på vad Lübecks borgmästare Thomas van Wickede berättade, nämligen att ”de tillsammans med gutarna intog Visby med fäktande hand”. Då borde det inte ha funnits någon hög mur att passera. Rasmassor från muren anses finnas i den kulle som ligger utanför Murfallet. Men enligt uppgifter finns det schaktmassor i kullen även från schaktarbeten som utförts på Tranhusgatan år 1864. 

Äldre foto där Studentallén saknar gatusten.
Studentallén är belagd med gatusten.

När det blev körväg genom Murfallet på 1880-talet byggdes en primitiv väg utefter stranden mot Snäckgärdsviken, bekostad av Sällskapet DBW. En bit av den vingmur som fanns från Silverhättan och ut i havet revs i samband med vägbygget. Vingmuren hade till syfte att stänga av framkomligheten längs stranden för en eventuell anfallande fiende. Öppningen i muren medförde alltså att man kunde köra bil in staden från nordväst. Biltrafiken har på senare tid starkt begränsats.

Bilden visar den primitiva körvägen som byggdes på 1880-talet från Murfallet och ut till Snäckgärdsviken. Foto omkring 1890 från Visby förr i tiden.