Raserade muren

Den del av Sjömuren som låg vid nya hamnen är i stort sett raserad. Den Gamla muren, här kallad den Raserade muren, sträckte sig från hörntornet Segeltornet, som inte längre finns, och till Donnerporten vid Donnersplats. Den här delen av muren uppfördes förmodligen ungefär samtidigt som resten av Sjömuren d.v.s. omkring 1250-1260. Stora delar av norra sträckan för detta avsnitt av Gamla muren revs när Gamla residentets gård anlades i början av 1640-talet. Av muren återstår på den här sträckan endast mindre partier.

För den här sträckan av muren, liksom för resten av Sjömuren, byggdes muren inte högre än den ursprungligen var. D.v.s. det gjordes ingen murförhöjning och heller ingen påbyggnad med sadeltorn. Visborgs slott byggdes i början av 1400-talet i sydvästra delen av Visby i området där Södermur och Sjömuren möts. När slottets huvudbyggnad Frustugan uppfördes intill hörntornet Segeltornet revs den delen av muren och en ny mur byggde ihop Frustugan med ringmuren. Norr om denna del finns muren kvar på en sträcka synlig från Korsgatan och fungerar nu som en stödmur åt den högre liggande marken. Marken har här fyllts upp för att minska slänten ner mot den nya hamnen och istället har en terrass bildats. För resterande delar av muren norrut fram till Donnerporten finns mindre rester kvar delvis synliga i Länsresidensets västra grundmur och på tomterna längs Korsgatan norra del. På sträckan av muren norr om Korsgatan fram till Donnerska huset finns däremot inga synliga delar kvar. I början av 1640-talet uppfördes en ny residensbyggnad vid Strandgatan. För att ge plats åt en residensgård revs muren och en ny mur uppfördes som en stödmur 10 meter väster om den gamla Sjömuren. Stödmuren, som syns utefter Hamngatan, är murad av huggen sten men är alltså inte en del av den gamla muren, även om det är lätt att tro det på grund av utseendet och läget. Murens vidare sträckning norrut gick där Donnerska huset östra fasad ligger. Delar av muren ingår i husets väggar. Mittskeppet, som hade sin gavel mot Donnersplats, byggdes innan muren uppfördes och ingick som en del av muren.

Vid Hamngatan i södra delen av Donnersplats ligger denna gårdsmur, som uppfördes mot länsresidenset i samband med att residensets byggdes 1647. Byggnaden kallas numera Gamla residenset.
Utefter Sjömuren har funnits ett antal mindre portar ut till hamnområdet. De flesta har sedan länge murats igen men några används fortfarande. Den här porten finns i kvarteret Residenset. Bild från Visby stadsmur.

Muren på den här sträckan var, liksom resten av Sjömuren, uppförd utan torn. I samband med ombyggnaden av muren vid Wisborgs slott kom slottets nordvästra torn, Klocktornet, att ingå i ringmuren. Klocktornet var ett porttorn. I muren på nämnda avsnitt fanns Stora Strandporten samt sannolikt ytterligare någon port.