Sparbankerna på Gotland

DBV: Sparbank, Södra Kyrkogatan 3.

Sällskapet D.B.W.:s sparbank

Gotlands första sparbank bildades 1830 av Sällskapet De Badande Wännerna med namnet ”Sällskapet D.B.W:s Sparbank”, som från början var en Visby bank. Initiativet till banken kom från medlemmen Lars Johan Gardell. Banken var fram till 1855 Gotlands enda sparbank. När DBW startade sin sparbank låg lokalen under några år i Rådhuset, men man flyttade verksamheten till det Bergmanska huset 1836, där lokalen låg i bottenvåningen med ingång i hörnet S:t Hansgatan – Klosterbrunnsgatan, numera kallat Rethwischs hus. Det finns uppgifter om att Sällskapets Sparbank funnits under en tid i en byggnad på Mellangatan 5, i lektor Bergmans hus. Det är troligen en sammanblandning med det Bergmanska huset som ägdes av glasmästaren och byggnadsinspektören Carl Bergman.

Rethwischs hus, även kallat Bergmanska huset. Dörren i hörnan in till lokalen är ännu kvar. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Det var i det här huset som bagaren Henrik Pettersson hade sin Brödbutik och det var här som Gotland mest kända skådespelerska växte upp, Henriks dotter Hjördis Pettersson. Här fanns sparbanken från 1836 till 1855.

S:t Hansgatan 36. Här fanns DBW:s sparbank 1855-1866. Senare låg här Hilda Fornells speceriaffär. Foto omkring 1900. Bild från Visby förr i tiden.
Sparbanken låg med entrén mot Sankta Katarinagatan. Fornells speceriaffär har här övertagits av Edvin G. Krohn. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Sparbanken flyttade från Rethwischs hus till en lokal strax intill vid Sankta Katarinagatan med adress S:t Hansgatan 36 och här låg banken kvar till 1866.

Wallers plats. Här låg DBW:s sparbank under åren 1866-1900 i Möllerska huset, som endast delvis syns mellan det Wallérska huset och ”Strykjärnet”. Foto omkring 1890. Bild från Visby förr i tiden.
Wallers Plats 5, Möllerska huset som vi den här tiden ägs av Knut Falck. Foto 1996. Bild från Visinvent

Nästa flytt för sparbanken gick till Wallérs plats, till Möllerska huset (senare Knut Falck). Här fanns banken kvar fram till 1900 då man måste flytta den för att huset skulle byggas om. Under oktober detta år flyttade banken till Adelsgatan 39.

Adelsgatan 39. På den här adressen fanns DBW:s sparbank från 1900-1903. Byggnaden från den tiden revs och ersattes av nuvarande byggnad 1936. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Flytten gick 1900 till Adelsgatan 39, där biografen Roxy huset senare flyttade in. Här låg sparbanken bara en kort tid tills man 1903 kunde flytta till den egna fastigheten, det då nybyggda sparbankshuset Södra Kyrkogatan 3.

Sparbankshuset DBW:s sparbank, Södra Kyrkogatan 3. Foto K. J. A. Gardsten1905. Bild från Visby förr i tiden.

Sällskapet De Badande Wännerna hade låtit bygga ett nytt hus, ritat av stadsarkitekten Nils Börring, som stod färdigt 1903. Sällskapet D.B.W:s sparbank hade under tiden från starten 1830 till inflyttningen blivit DBV:s Sparbank, även kallat Sparbanken DBV. Banken behövde nu inte längre flytta omkring utan kunde expandera i egna lokaler. Verksamheten drevs här under ytterligare 74 år fram till 1977, då huvudkontoret flyttade till Östercentrum. Sparbanken DBV fanns kvar fram till 1982, då Sparbanken DBV gick samman med Sparbanken Östergötland.

Sparbankerna på landsbygden

Sparbankshuset i Klinte. ”Klinte församlings sparbank” startade sin verksamhet 1863, som en av de första sockensparbankerna.

”Sällskapet DBW:s sparbank” var från 1830 till 1855 den enda sparbanken på Gotland. Men år 1855 öppnades den första sparbanken på den gotländska landsbygden som var ”Hoburgs tings sparbank”. Behovet att kunna låna pengar till någon investering i maskiner eller byggnader och att kunna spara på banken i kombination med det långa avståndet till Visby låg sannolikt till grund för att starta sparbanken i en relativt sett glesbygd. År 1863 öppnades ”Klinte församlings sparbank” och under resten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet öppnades nära 40 sparbanker på den gotländska landsbygden, d.v.s. nästan en sparbank i varannan socken. ”Rone sparbank” öppnades 1922 som den sista sockensparbanken på Gotland.

DBV:s sparbanks expansion

Många av sparbankerna på landsbygden var små med låg omsättning och det krävdes både kostsamma lokaler och personal för att driva verksamheten. En sammanslagning till större enheter var en naturlig utveckling. Under mitten av 1900-talet anslöt sig alltfler sparbanker till DBV:sparbank. Följande 13 sparbanker gick samman med DBV:s sparbank.

 • Tingstäde sockens sparbank 1946
 • Hogräns sparbank 1948
 • Hejnums pastorats sparbank 1949
 • Hemse sparbank 1960
 • Sanda sparbank 1964
 • Hangvar och Hall socknars sparbank 1966
 • Rone Sparbank 1966
 • Ardre sparbank 1967
 • Klinte sparbank 1967
 • Lärbro pastorats sparbank 1967
 • Östergarns sparbank 1967
 • Bunge sockens sparbank 1968
 • Vamlingbo pastorats sparbank 1970

Sockensparbankerna avvecklas

Många av sockensparbankerna avvecklades eller upphörde av någon orsak under senare hälften av 1800-talet. Förmodligen blev omsättningen och lönsamheten för dålig.

 • Hoburgs tings sparbank avvecklades 1866
 • Martebo sockens sparbank upphörde 1880
 • Hejde pastorats sparbank upphörde 1885
 • Vänge sockens sparbank upphörde 1886
 • Alfva patorats sparbank upphörde  1886
 • Garde sockens sparbank upphörde 1891
 • Ala sockens sparbank upphörde 1895
 • Mästerby sockens sparbank avvecklades 1896
 • Stenkumla och Träkumla socknars sparbank avvecklades 1896
 • Atlingbo sockens sparbank upphörde 1889
 • Hellvi sockens sparbank upphörde 1895
 • Othems sockens sparbank avvecklades 1904
 • Roma sparbank upphörde 1957

Sammanslagningar

 • Fardhems sockens sparbank uppgick i Fardhems patorats sparbank 1965
 • Garda sparbank och Lau sparbank gick samman till Garda-Lau sparbank 1981
 • Hafdhems sockens sparbank togs över av Föreningsbanken 1987

Kvar fanns efter 1987 fanns endast 8 sockensparbanker, Eskelhems, Farhem pastorats, Burs pastorats, Garda-Lau, Alskogs, Kräklingbo, Dalhems, och Närs sparbanker.

Sparbankerna i Visby

Förutom DBV: Sparbank öppnades ytterligare två sparbanker i Visby, Gotlands Sparbank och Allmänna Sparbanken på Gotland..

Adelsgatan 1A med affärshuset mot Södertorg och huset mot Adelsgatan med Gotlands Sparbank. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.
Gotlands Sparbank öppnade kontor och butik på Adelsgatan 1A omkring 1917?

Gotlands Sparbank 
Gotlands Sparbank bildades 1919 och föreningen öppnade kontor och bank på Adelsgatan 1A i norra delen av byggnaden. Namnet på banken framgår också på gaveln till huset där det fanns målat. I en annons från 1920 framgår också att huvudkontoret låg här på Adelsgatan. Verksamheten blev dock inte långlivad. Kanske var konkurrensen från alla sparbanker som då fanns i Visby och på landsbygden för hård, för redan 1930 sattes banken i konkurs.

I byggnadenWallérs plats 4 låg Allmänna Sparbanken Gotland. Bankens namn syns i fönstret till höger. Foto 1919 från Wallérs plats åt nordöst upp mot backen i Hästgatan. Bild från Visby förr i tiden.

Allmänna Sparbanken på Gotland 
Allmänna Sparbanken på Gotland startade sin verksamhet i Visby 1919 vid Wallérs plats 4, kv Krämaren 2. År 1915 bildades Sveriges allmänna sparbank. Den hade tydliga kopplingar till arbetarrörelsen och var tänkt att den skulle finnas i hela landet. Under 1920-talet uppmärksammades återkommande oegentligheter inom de allmänna sparbankerna och efter undersökningar genomförda 1929 på finansministerns order fick flera banker stänga verksamheten. Allmänna Sparbanken på Gotland likviderades 1934 och verksamheten överläts till Centralkassan för jordbrukskredit i Visby.

Sparbanken Gotland, Sparbanken Gute

Sparbanken Gotlands huvudkontor i Roma

Nuvarande Sparbanken Gotland bildades i ett första steg genom att Eskelhems Sparbank fusionerades år 2004 med Fardhem Pastorats Sparbank och Burs Pastorats Sparbank, med sitt första verksamhetsår 2005.  Samma år 2005 bildades Gute Sparbank genom att Garda-Lau Sparbank, Alskog Sparbank, Kräklingbo Sparbank och Dalhems Sparbank slogs samman. Gute Sparbank fusionerades 2010 med Sparbanken Gotland och 2019 fusionerades Närs Sparbank också med Sparbanken Gotland som den sista av Gotlands små sockensparbanker. Sparbanken Gotland har alltså sitt ursprung i åtta mindre gotländska sparbanker. Banken har sitt huvudkontor i Roma och en bankfilial i Stånga.

Sparbanken DBV blir Swedbank

Swedbanks kontor, Söderväg 1D i Visby

År 1982 gick Sparbanken DBV samman med Sparbanken Östergötland och bildade Sparbanken Gothia som 1986 gick upp i Sparbanken Alfa. Alfa gick i sin tur upp i Sparbanken Sverige 1992 och Föreningsbanken 1997. Föreningsbanken namnändrades till Swedbank 2006. Lite förenklat kan sägas att Sparbanken DBW har blivit Swedbank på Gotland. Swedbank har kontor i Visby och i Hemse.

Kvar av alla sparbankerna på Gotland finns nu endast två banker, Sparbanken Gotland och Swedbank.

Sammanställning sparbankerna på Gotland

SparbankGrundadUpphördeAnmärkning
Sällskapet DBW:s sparbank18301982Uppgick i Sparbanken Gothia
Hoburgs tings sparbank18551866 
Klinte församlings sparbank18631967Uppgick i DBV:s sparbank
Bunge församlings sparbank18641968Uppgick i DBV:s sparbank
Burs pastorats sparbank18672005Uppgick i Sparbanken Gotland
Vänge sockens sparbank18681886Upphörde
Martebo sockens sparbank18681880 
Mästerby sockens sparbank18681896Avvecklades
Stenkumla och Träkumla socknars sparbank18681896Avvecklades
Alfva pastorats sparbank18681886 
Sanda sparbank18691964Uppgick i DBV:s sparbank
Kräklingbo sockens sparbank18692005Uppgick i Sparbanken Gute
Hogräns sockens sparbank18701948Uppgick i DBV:s sparbank
Hejde pastorats sparbank18701885 
Lärbro sockens sparbank18701967Uppgick i DBV:s sparbank
Tingstäde sockens sparbank18711946Likviderades, uppgick i DBV:s sparbank
Garde sockens sparbank18711891
Hangvar och Halls socknars sparbank18711966Uppgick i DBV:s sparbank
Atlingbo sockens sparbank18711889 
Hellvi sockens sparbank18711895Upphörde
Eskelhems sockens sparbank18722005Uppgick i Sparbanken Gotland
Ala sockens sparbank18731895Upphörde
Othems sockens sparbank18741904Avvecklades
Ardre sockens sparbank18761967Uppgick i DBV:s sparbank
Alskogs sockens sparbank18782005Uppgick i Sparbanken Gute
Östergarns sockens sparbank18781967Uppgick i DBV:s sparbank
Vamlingbo pastorats sparbank18781970Uppgick i DBV:s sparbank
Lau sparbank18781981Uppgick i Garda-Lau sparbank
Närs sparbank18782019Uppgick i Sparbanken Gotland
Hejnums pastorats sparbank18791949Uppgick i DBV:s sparbank
Fardhems pastorats sparbank18822005Uppgick i Sparbanken Gotland
Garda sparbank18951981Uppgick i Garda-Lau sparbank
Hemse sparbank19021960Uppgick i DBV:s sparbank
Hafdhems sockens sparbank19051987Togs över av Föreningsbanken
Dalhems sockens sparbank19052005Uppgick i Sparbanken Gute
Roma sparbank19071957 
Fardhems sockens sparbank19121965Uppgick i Fardhems pastorats sparbank
Allmänna sparbanken på Gotland19191934Likviderades, verksamheten överläts till Centralkassan för jordbrukskredit i Visby
Gotlands sparbank19191930Försattes i konkurs
Rone sparbank19221966Uppgick i DBV:s sparbank
Sparbanken Gothia19821986Uppgick i Sparbanken Alfa
Sparbanken Alfa19861991Uppgick i Sparbanken Sverige 1992
Garda-Lau sparbank19812005Uppgick i Sparbanken Gute
Sparbanken Sverige19921997Gick upp i Föreningsbanken
Sparbanken Gotland2005Fortfarande fristående
Sparbanken Gute20052010Uppgick i Sparbanken Gotland
Föreningsbanken2006Namnändrades till Swedbank