Visby biografer

Biostaden Borgen, Hästgatan 24.

Biograf-historia

Rörliga bilder 
Den första biografen öppnade sina portar den 28 december 1895 i en före detta biljardhall i Paris med Lumière-filmer på programmet. Bröderna Auguste och Louis Lumière hade redan i mars samma år demonstrerat filmvisning på duk för ett vetenskapligt sällskap. Filmen hade då ännu inte något ljud. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö den 28 juni 1896 på Nordiska industri- och slöjdutställningen i en tillfällig byggnad som kallades Sommar-Teatern. Omkring trettiofem tusen personer besökte kinematografen under de tre månader som utställningen pågick.

Ljudfilmen 
Vid mitten av 1920-talet började man experimentera med att synkronisera fonografiskt ljud och 1927 släppte Warner Bros den första ljudfilmen The Jazz Singer. Vid 1930-talets mitt hade ljudfilmen fått sitt genombrott och bioupplevelsen blev en helt annan.

Färgfilmen 
Omkring 1930 började färgfilmen komma igång i USA. Tekniken kallades Technicolor. Den första svenska långfilmen i färg heter Klockorna i Gamla Sta’n (1946). Tvåfärgsystemet Cinecolor användes och för ändamålet importerade man en amerikansk fotograf vid namn James B Shackelford. Tyvärr fick filmen rykte av att vara ganska dålig.

Filmrullar 
Biograferna visade vanligtvis 35 mm film som var rullad på stora filmrullar vilka vägde omkring 25 kg. Det behövdes två rullar med film för att visa en normallång biograffilm. Många biografer, speciellt de små, hade inte råd att ha dubbla projektorer, vilket innebar att en paus måste göras efter halva föreställningen för att byta filmrulle. Filmrullarna var dyra att kopiera och transportera så hanteringen av filmerna underlättades när övergången skedde till digital film, vilket påbörjades omkring år 2002 i Sverige. Nackdelen vid övergång till digital film var att biograferna måste byta till nya dyra digital projektorer.

Visbys första biograf 
Visbys första biograf var sannolikt Visby biografteater som öppnades på Mellangatan 29 omkring 1908.

Visbys biografer

Mellangatan 29 
Visby biografteater > Regina bio > Royal

Mellangatan 17 
Visby bio > Röda kvarn

Södra Murgatan 45C 
Palladium > Hansa Bio

Adelsgatan 39 
Roxy > Folkets Bio

Föreningshuset Borgen, Hästgatan 
Teaterbio > Biostaden Borgen

Mellangatan 29

Mellangatan 29, kv Kompaniet 4. Byggnaden där nykterhetsrörelsen hade sina lokaler och där biograferna Visby teaterbiograf, Regina och Royal låg. Foto 1909. Bild från Visby förr i tiden.

Godtemplare ordern i Visby köpte 1887 fastigheten Kompaniet 4, Mellangatan 29. Ordern lät uppföra en ny byggnad i sten som stod klar omkring 1889. De nybyggda lokalerna användes för Nykterhetslogen den Hickmanska Godtemplarordens H.G.T.O.s verksamhet. Genom flera sammanslagningar kom lokalerna att tillhöra NTO, som fanns kvar här till 1974.

Visby biografteater, Mellangatan 29. ”Förevisning av levande bilder”.
Visby biografteater visar ”Flickpensionatet”till ett biljettpris från 15 till 50 öre. Fiol- och pianomusik ingår.

Visby biografteater 

I byggnaden öppnades omkring 1908 Visbys första biograf, Visby biografteater. Biljetterna kostade år 1911; 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Lokalen Regina biograf, Mellangatan 29. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Regina bio 

Regina bio ersatte Visby biografteater omkring år 1921. Ordenslokalen för Godtemplarorden var också biograflokal. Vid bio var det träbänkar som gällde. Dessa plockades bort när det arrangerades fester, ibland med dans. NTO hade en egen orkester vilken fanns med på t.ex. julfester. Troligen var det på Regina biografen som Hjördis Pettersson, senare Visbys mesta kända skådespelerska, började spela som biografpianist. Hon var då tolv år gammal och fick ackompanjera stumfilmerna med pianomusik.

Biografen Royal, Mellangatan 29. Bild från Gamla Wisbyminnen.
Biobiljett till Regina bio. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Royal 

Regina bio bytte namn till Royal 1942, troligen i samband med att en stor ombyggnad genomfördes av biograflokalen. År 1972 las biografen Royal ner. Lokalerna stod tomma fram till början av 1980 då Hotellrörelse Gute Hotell etablerades där.

Mellangatan 17

Skiftesverkslada från 1700-talet, Mellangatan 17, kv Börsen 3. Ladan revs 1910. Foto 1909. Bild från Visby förr i tiden.

Visby Bio  

Omkring 1909-1910 revs en skiftesverkslada med tegeltak från 1700-talet som fanns vid Mellangatan 17, kv Börsen 3. En ny byggnad uppfördes 1910 och inreddes bla till biograflokal. Den nya byggnaden byggdes samman åt väster med en äldre byggnad från medeltiden. Biografen kallades Visby Bio.

Röda Kvarn, Mellangatan 17. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Röda kvarn

En brand härjade i den medeltida byggnaden 1936 och skadade förmodligen även biografen. Branden innebar att en stor ombyggnad utfördes 1938, varvid en ny biograflokal inreddes i den medeltida byggnaden. Den tidigare biograflokalen i gatuhuset byggdes samtidigt om till bla biograffoajé och maskinrum. Det verkar rimligt att tro att biografen vid detta tillfälle bytte namn från Visby Bio till Röda Kvarn. Enligt uppgifter skulle den första film som visades på Röda Kvarn vara ”Blå ängeln” med Marlene Dietrich som gick upp på Röda Kvarn den 18 december 1930. Om detta stämmer skulle Visby Bio ha bytt namn redan 1930 från Visby Bio till Röda Kvarn. Möjligen visades ”Blå ängeln” på Visby Bio? Röda Kvarn stängdes 2008. Under år 2015 öppnades Hotell Visby Börs i de tidigare biograflokalerna.

Södra Murgatan 45C

Entrén till Hansa Bio vid Södra Murgatan.

Palladium
En ny byggnad uppfördes i kv Tunnbindaren 15 vid dåvarande Södra Murgatan 47 (nuvarande adress 45C). Byggnaden uppfördes troligen som magasinsbyggnad 1880 och låg inne på gården. Godtemplarorden köpte fastigheten 1888 och byggde om bottenvåningen till föreningslokal och en bostad inreddes i vindsvåningen. I byggnaden norra del inreddes en biograflokal 1919. Där kan det tidigare ha förekommit ambulerande biografvisningar. Biografen kom att kallas Palladium. Biografen bytte namn under början av 1930-talet till Hansa Bio, troligen i samband med ombyggnader.

Hansa Bio
Biografsalongen har, trots vissa ombyggnader genom åren, kvar ett mer ålderdomligt utseende. Bland annat finns ett stormönstrat kassettak, målat i mörka nyanser. Hansa Bio var populär bland de unga. Vaktmästaren brydde sig sällan om besökarens ålder. Det var förstås extra spännande att se barnförbjudna filer. Biografen stängde 2006 och planerna fanns på att bygga om biografen till ett hotell. Istället blev det bostadsrätter.

Hansa Bio, Södra Murgatan 45C. Biografen låg inne på gården.

Adelsgatan 39

Vid Adelsgatan 39, kv Vårdklockan 3 uppfördes 1936 nuvarande byggnad med syftet att inrymma bla en ny biograflokal. Arkitekt för den nya byggnaden var Karl Norberg och byggnaden stod färdig 1936. Biografen fick namnet Roxy och byggnaden kom att kallas Roxyhuset.

Entré till biografen Roxy, Adelsgatan 39. Bild från Visinvent 1996.

Roxy

Entré till biografen finns mot Adelsgatan, men biosalongen ligger längre in i byggnaden och lägre i förhållande till Adelsgatans gatunivå. Biografsalongen uppfördes alltså 1936 med plats för 700 personer. Väggarna och stolarna i salongen var vid uppförandet klädda med rostbrun sammet, men sedan mitten av 1950-tal har väggarna pistagegrön galon med panel i björkfanér, och dörrarna är klädda i röd galon. År 1985 upphörde Roxy som traditionell biograf i och med att fastigheten med biografen las ut till försäljning.

Entrén till biografen Folkets Bio i Roxy huset.

Folkets Bio 

Folkets Bio startade sin verksamhet i den gamla Roxy biografens lokaler 1986 och delade först lokalen med Kulturföreningen Roxy. Senare fick Folket Bio ensamma ta hand om lokalen. Folkets Bio fortsatte att visa filmer i biografsalongen som då ännu rymde 700 personer. Huset byggdes om 2012, då biosalongen minskades för att ge plats för lägenheter mot Vårdklockegatan. Under våren och sommaren 2014 gjordes omfattande restaureringar av den gamla fina biografen. Bla togs den gamla anrika Roxy skylten bort. Ytterligare ombyggnader genomfördes under 2021-2022 för att göra biografen anpassad för rörelsehindrade, bla inrymdes en toalett för rörelsehindrade. Lokalen fick ytterligare minskas och rymmer nu endast 140 personer efter den senaste ombyggnaden. I Folkets Bio visas film från när och fjärran tre-fyra gånger i veckan. Ibland visas live-opera direkt sänd från t.ex. Metropolitan i New York, Kungliga Operan i Stockholm eller konserter från Berlin. Här visas även knattefilm och filmhelger med olika teman liksom skolbio.

År 1965 fanns det fyra biografer i Visby. Varje kväll visades ibland två olika filmer på varje biograf, så det fanns ett stort utbud för biohungrande personer. Biljettpriset var omkring 4 kr. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Föreningshuset Borgen

År 1958 togs beslut att riva ett helt kvarter, kv Repslagaren, innanför Österport och bygga ett föreningshus med bla bibliotek, biograf, restaurang och danslokal. År 1960 var föreningshuset klart och kunde invigas.

Teaterbio

Biografen i föreningshuset kallades Teaterbio och staden fick nu sin femte biograf. Teaterbio fanns kvar som en singelbio fram till år 2009.

Biostaden Borgen 

Visby saknade länge en biostad, dvs flera biografer samlade i samma byggnad eller intill varandra. Problemet var svårigheterna att hitta en lämplig plats för en biostad i Visby. Först 2007 tog planerna fart när det visade sig att intresse fanns att bygga om lokaler i Föreningshuset Borgen och ge plats för tre biografer. Under februari 2009 stod den första lokalen klar och när biostaden invigdes under april samma år fanns ytterligare två biografer färdiga att tas i bruk. Den största salongen har 196 stolar (från Astoriabiografen i Göteborg) och salong 2 och 3 i nedre planet har 61 resp 36 stolar. Salong 2 och 3 har fått namn efter tidigare biografer i Visby, Röda Kvarn och Hansa Bio, där t.o.m. Hansas gamla neonskylt kommer att fortsätta att lysa vid salong 3. Biostaden Borgen drivs av Svenska Bio.

Biostaden Borgen, Hästgatan 24. Biostaden har 6 salonger med plats för 467 besökare.

Under maj 2011 kunde biostadens fjärde salong öppnas. Plats för salongen hade skapats genom att halva Borgens nedre festsal blivit biosalong och genom att golvet hade sänkts en dryg meter. Salongen har plats för 102 stolar så att Biostaden Borgen har nu plats för 395 besökare. Den nya salongen är utrustad med möjlighet att visa digitala 3D-filmer, Besökarna får då låna speciella 3D-glasögon.  

Bekväma sittplatser i Biostaden Borgen.
Biostaden Borgen drivs av Svenska Bio.
För att se 3D-film behövs 3D-glasögeon.

Ytterligare två biografsalonger kunde öppnas i Biostaden Borgen under december 2017. Salongerna hade byggts i de sista lediga utrymmen i byggnaden i det som tidigare var fest- och danslokal. De båda salongerna är ganska små och har tillsammans 72 platser, varvid hela anläggningen kan erbjuda 467 platser. Genom bidrag med 60 000 kr från Svenska filminstitutet har salong 2 och 3 rustats upp och Biostaden Borgen kan nu visa upp en välutrustad biostad med sex salonger. År 2015 var antalet besökare drygt 89 000.

Biovänlig stad

Efter senaste utbyggnaden av Biostaden Borgen 2017 har Visby nu sju biografsalonger, sex i Biostaden och Folkets Bio i Roxy-huset. Mellan åren 1960 -1972 hade Visby fem biografsalonger. Man kan med fog påstå att Visby har varit och är en biovänlig stad.