Donnerska huset

(B1). Donnerska huset ligger vid Donnersplats alldeles intill Donnersporten. Det är ett stenhus med de äldsta delarna från 1100-talet. Huset fanns sannolikt innan ringmuren byggdes och delar av Sjömuren ingår i byggnaden. Läget nära den gamla hamnen gjorde den till en viktig byggnad som ursprungligen var ett packhus, alltså mellanlager för varor som passerade Visby. Från mitten av 1700-talet och 100 år framåt drev tre generationer Donner framgångsrikt ett handelshus. Det är från denna familjs namn som huset fått sitt namn. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till många gånger. På senare tid var huset länge ett posthus med verksamhet fram till 1990-talet.

Donnerska huset, nr 1.
Donnerska huset, nr 1.


Donnersk huset och Posthuset
Donnerska huset ligger i kvarteret Trafiken 1. Handelshuset Donner har givit namn inte bara åt verksamhetens huvudbyggnad, Donnerska huset, utan också till torget utanför, Donners plats, och porten bredvid, Donnersporten och även åt Donnerska huset i Klintehamn samt namn på gator i både Klintehamn och Visby. Handelshuset blev det tredje största handelshuset i Sverige under början av 1800-talet. Donnerska huset i Visby är också känt som Posthuset och sedan posten lämnade huset bedrivs verksamheten i byggnaden som ett kontorshotell. Donnerska huset är ByggnadMinnes förklarat.

Rekonstruktion av hur ringmuren var sammanbyggd med mittdelen av nuvarande Donnerska huset. Vy från Donners plats. I. G. Appelquist

Mittdelen äldre än ringmuren
Den äldsta delen i Donnerska huset uppfördes troligen på 1100-talet som ett packhus, som omfattade den mittersta delen av nuvarande byggnad. Det var sannolikt en huskropp som låg i riktning sydost – nordväst med den sydöstra gaveln mot nuvarande Donnersplats. Av det ursprungliga huset finns stora delar bevarade från det medeltida huset, som troligtvis var byggt i fyra plan med yttermåtten 15×10 meter. Sannolikt hade huset portar i nordvästra gaveln mot hamnen för in- och utlastning av varor. Byggnaden hade ett mycket strategiskt läge för ett packhus i Visby. Huset fanns med stor sannolikhet innan Sjömuren började byggas omkring 1250. Påståendet baseras på arkeologiska undersökningar, som visar att ringmuren anlagts med en sväng utåt hamnen för att ansluta mot huset. Hade ringmuren byggts utefter en rak linje hade huset hamnat på murens utsida. I källaren finns kvar pelarburna valv. Denna mittdel av huset kom alltså att bli en del av ringmuren och rimligen gjordes förstärkningar av byggnaden och ev. portar i markplanet på husets nordvästra gavel murades säkert igen.

Nordöstra flygeln tillkommer
Under 1500-talet byggdes huset ut med en flygel åt nordöst. I källaren finns bevarade medeltida murar och även här finns bevarade pelarburna valv. Sannolikt byggdes flygeln samman med Sjömuren som fortfarande betraktades som en viktig försvarsmur. Delar av Sjömuren finns ännu kvar i byggnaden. Sedan åtminstone 1600-talets slut, men sannolikt redan under medeltiden, beboddes huset av köpmän.

Donnerska husets västra gavel innan ombyggnaden 1903. Gaveln har kvar sin medeltida karaktär som packhus. Strax framför gaveln låg Långa bryggan. Foto 1901. Bild från Visby förr i tiden.
Donnerska huset sett från gårdssidan med norra flygeln till vänster. Foto från 1900. Bild från Visby förr i tiden.

Norra och södra flygeln byggs
År 1750 köpte Jürgen Hindrich Donner och hans hustru Anna Margaretha, huset som senare kom att kallas Donnerska huset efter Hindrich och hans hustru. De lät på 1780-talet bygga ut huset ytterligare med en flygel åt norr och en flygel åt söder, vardera i två våningar. Där den södra flygeln uppfördes fanns tidigare ringmuren med Stora Strandporten, men den delen av muren revs redan 1710. I Hamngatans norra mynning upptäcktes rester av Stora Strandporten 1989. I portens norra sida hittades också fortsättning av ringmurens grund in under Donnerska husets sydöstra gavel.

Donnerska huset innan ombyggnaden av fasaden 1903. Till höger syns gårdsportalen som ledde in till Donnerska gården. Foto 1895. Bild från Visby förr i tiden.

Donnerska handelshuset
Donnerska handelshuset etablerades 1746 och verksamheten drevs av tre generationer under 100 år fram till 1845. Handeln startade i blygsam skala men tillväxten kom igång genom inköp i en nystartad tobaksfabrik i Visby. Företaget startade sedan även rederi och exporterade gotländska produkter till Tyskland samt etablerade sig i kalkindustrin och många andra områden. Inköpet av Donnerska huset omfattade inte enbart byggnaden utan också ett omfattande gårdskomplex med lador, stall och fähus och här fanns en butik där visbyborna gjorde inköp och dit bönderna levererade sina varor.

Gotlänningarna var länge kritiska till den tuggtobak som tillverkades i Visbyfabriken. De ansåg att den som kom från fastlandet och låg i stämplade askar var bättre. Då sändes tobaken över till fastlandet, paketerades i askar och fraktades tillbaka till ön med nästa båt, förtullades och stämplades. Då såldes tobaken med stor åtgång.

Verksamheten betydde mycket för Gotland. Många av Donners skepp byggdes på egna skeppsvarv på Gotland. Handelshuset var etablerat även utanför Visby. Andra generationens Jacob Niklas Donner betydde mycket för Klintehamns existens. Vid hamnen anlade han skeppsvarv, smedjor, repslageri och lastkajer. Han ägde också flera gårdar i området främst Klintebys, som på den tiden ståtade med namnet Donnershof. Handelshuset etablerade även sin verksamhet i Ljugarn, Ronehamn och Burgsvik. Under brödernas ledning kontrollerades administrationen av ”strandningsaffärer” längs den gotländska kusten, vilket var en lönsam affär. De ägde också flera kalkugnar i Visby, Klinte och i Slite.

Vikten av att höras och synas var viktigt även på 1700-talet och handelshuset Donner ville inte vara sämre än släktingen Johan Lythberg, Greta Donners bror (se B16). När Donners sjösatte sitt skepp Provinsen Gotland, bjöds 100 personer till fest på fartyget där damerna hissades upp längs fartygssidan i en stol med takhimmel. Kanonerna dånade, flaggorna hissades, champagnen flödade hurraropen skallade och balen varade ända till morgonen.

Nedan följer en mera detaljerad beskrivning av verksamheten och om familjen Donner, ägare till handelshuset.

Donnerska huvudbyggnaden sedd från söder. Till vänster syns magasinet vid Hamngatan. Foto 1890-talet. Bild från Visby förr i tiden.
Interiörbild från konsul Rudolf Cramérs våning i Donnerska huset. Foto 1880-talet. Bild från Visby förr i tiden.

Jürgen Hinrich Donner
Jürgen Hindrich Donner var köpman och kom från Lübeck. Han bedrev handel med Visby och under sina besök träffade han Anna Margaretha Lythberg som var dotter till affärsmannen Mathias Lythberg från Visby. Som 18-åring gifte hon sig med Jürgen år 1744. Anna Margaretha och Hinrich fick fem barn tillsammans. Av dessa överlevde endast två söner späd ålder, Georg Mathias och Jacob Niclas. Efter giftermålet flyttade de till Lübeck, där hans släkt var väl etablerad inom handeln. Efter två år i Lübeck flyttade de tillbaka till Visby, där de sedan bodde resten av sina liv. Jürgen fick borgarskap i Visby 1746 och han etablerade handelshuset Donner. Anna Margaretha var från början delaktig i företaget och hon skötte bland annat räkenskaperna. Handelshuset Donner handlade i huvudsak med exportvaror som spannmål, tjära och trävaror och drev även eget skeppsvarv. Fartygen seglade framförallt på Tyskland. Omkring 1750 köpte företaget in sig i en nystartad tobaksfabrik i Visby och i den lukrativa kalkbränningsbranschen. Efter det att Hindrich Donner dött 1751 övertog Anna Margaretha huvudansvaret för handelshuset.

Anna Margaretha Donner
Anna Margareta Lythberg föddes den 11 februari 1726 i Visby. Hon var dotter till en av de driftigaste affärsmännen i Visby, Mathias Lythberg, som också var rådman. Hennes mor, Johanna Wilhadi, var dotter till kyrkoherden i Garda socken på Gotland. Anna Margareta Lythberg växte alltså upp i en familj som tillhörde stadens elit. Hon kallades Greta och var språk- och affärsbegåvad.  Hon arbetade tidigt i faderns företag och skickades, troligen för utbildning, av fadern till affärsbekanta i Lübeck. Anna Margareta gifte sig 1744 med Jürgen Hinrich Donner, en köpman från en tysk handelssläkt. Efter en kort period i Lübeck etablerade sig makarna Donner i Visby och köpte ett medeltidshus som gränsade till ringmuren, Donnerska huset vid Donnersplats. Efter det att Jürgen Hindrich Donner dött 1751 övertog Greta  huvudansvaret för handelshuset, då endast 25 år gammal.

Greta arbetade hela tiden i företaget trots sina fem graviditeter och de två överlevande sönerna. Efter att maken dött fick hon hjälp av sin bror Johan Lythberg (se Lytbergska huset) med att sköta företaget. Under Greta Donners ledning växte verksamheten kraftigt och investeringar gjordes inom flera områden. Hon köpte stora jordegendomar på Gotland, däribland gårdarna Ekeskogs och Hallfreda i Follingbo socken, där hon anlade tobaksodlingar. Hon anlade även ett tobaksspinneri och startade ett såpsjuderi. Affärsverksamheten kom också att omfatta kalkugnar, kalkbrytning och bodhandel i Visby. Rederiverksamheten tillhörde de allra största i Sverige med export främst till Lübeck och övriga Tyskland av spannmål, tjära och virke, varor som producerades på Gotland. Handelshuset ägde som mest 20 egna fartyg och köpte samtidigt andelar i andra skepp. Greta talade tyska och skötte själv all korrespondens på tyska och ofta var svarsbreven adresserade till ”Madam Herr Donner”, vilket visar hur hon betraktades av sina affärspartners. När det gällde den engelska korrespondensen fick hon hjälp av brodern Johan.

Greta Donner stod högt i rang på den sociala skalan och placerades bredvid landshövdingens och biskopens fruar på gästabud och middagar med många utländska gäster i ett Visby som sjöd av liv och umgängen vid denna tid. Hon kallades ”Donnersmor” av de underlydande i firman. Handelshuset sörjde som en självklarhet för anhöriga till drunknade och sjuka samt för åldringar med anknytning till firman.

Slutet av Anna Margaretha ”Greta” Donners liv blev bekymmersamt. Flera skepp förliste på haven och firman fick ekonomiska problem. Greta drabbades av lungsot och avled den 24 september 1774, 48 år gammal. Vid moderns död övertog sönerna handelshuset. Handelshuset kom att påverka gotländskt näringsliv en lång tid framöver.

Georg Mathias och Jacob Niklas Donner
De båda sönerna Georg Mathias och Jacob Niklas uppfostrades strängt och fick vid vuxen ålder skapa sitt eget levebröd utan moderns hjälp. Georg Mathias öppnade en bodhandel i Ljugarn och Jacob Niklas slog sig ned i Klintehamn där han etablerade ett blomstrande företag. Båda bröderna blev snart både kalkpatroner och redare. Efter Greta Donners död slog sönerna ihop sina bolag med moderns och drev företaget vidare under firmanamnet G. M. & J. N. Donner. Georg Mathias gifte sig med Margaretha Elisabeth Bachérus och Jacob Niklas gifte sig med Hedda Helena Romdahl. Båda sonhustrurna deltog aktivt i arbetet i handelshuset, särskilt när det gällde att utrusta handelsflottan med proviant.

Handelshuset utvecklades ytterligare under de båda brödernas ledning. Verksamheten kom att utökas när det gällde tobaksodling och kalkbrytning och nya anläggningar startades som omfattade kvarnar, kattunstryckeri (bomullstyg med tryck) och skogsbruk. Varor importerades bland annat tyger, glas, porslin, salt och kryddor. Som mest fanns det 70 skepp i handelshusets rederi. Man hade även ensamrätt på att bärga alla förlista fartyg längs Gotlands kust. Handelshuset hade verksamhet på flera gotländska orter, däribland Ljugarn från 1828, men huvudkontoret låg kvar vid Donners plats i Visby. I Klintehamn lät Jacob Niklas 1780 uppföra ett stenhus i två våningar i närheten av hamnen, avsedd för kontor och logi för resenärer, som behövde övernatta i Klintehamn i väntan för bättre väder. Sin bostad hade han vid Klintebys gård. Georg Mathias dog 1808 och året därefter dog även Jacob Niklas.

Under brödernas ledning blev det Donnerska handelshuset det största på Gotland och det tredje största i Sverige.

Donnerska handelshuset era tar slut
Efter brödernas död tog Jacob Niklas son Georg Niclas tog över ansvaret för företaget tillsammans fick med sin partner Johannes Ihre. De fick emellertid ekonomiska problem och 1845 försattes handelshuset i konkurs. Sedan gjordes ytterligare försök av grosshandlaren Rudolf Cramér, ingift i Donner-familjen, att få igång en framgångsrik handelsrörelse, men detta lyckades inte.

Donnersk huset efter ombyggnaden 1903 till medeltidsinspirerad stil. Som syns på bilden går ännu alla telefonledningar i luften.

Medeltidsinspirerad stil
Sverige Riksbank köpte fastigheten år 1902. Under de första åren på 1900-talet, 1902-1903, genomfördes en genomgripande ombyggnad av huset både exteriört och interiört. Under arkitekten Ludvig Peterson ledning ändras huset fasad mor Donners plats till en medeltidsinspirerad stil ”som en liten inbyggd ringmur”, med krenelerade torn och trappgavlar. Fönstrens utformning förändrades och förstorades under ombyggnaden och fick huggna kalkstensomfattningar samt stickbågiga överdelar i bottenvåningen. Även dörrarna förändrades, fick kalkstensomfattningar och utformades med rundbågig stil och stående panel med stora snirkliga beslag. Även fasaden åt söder fick ringmurskaraktär med bland annat ett torn liknande ringmurens torn. Genom porten i tornet gick en trappa upp till telegraf- och telefonstationen. När ombyggnaden var klar 1903 kunde nya företag flytta in och verksamheten kom att omfatta riksbanken, post, telegraf och telefon. År 1911 uppsattes klockan på gaveln mot Donners plats.

På den inmurade plattan på gaveln finns en text med lydelsen: Huset delvis härstammande från medeltiden ombyggdes af Sverige Riksbank 1902-1903.

Donnerska huset efter ombyggnaden 1903 sett från Hamngatan. Arkitekten har varit väldigt ringmursinspirerad och även fått med ett torn. Foto omkring 1915. Bild från Visby förr i tiden.

Posthuset
Omkring 1934 köpte Postverket det Donnerska huset. Huset blev därefter kallat även för Posthuset. Postverket anlitade den kände arkitekten Erik Lallerstedt, som ritat bl.a. flera av byggnaderna vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och det kända Thulehuset vid Kungsträdgårdsgatan. Han ritade också många posthus och fick uppdraget 1934 att arbeta om Donnerska huset i Visby. Lallerstedt tonade ner den medeltidsinspirerade fasaden och återskapade det tidigare utseendet från 1700-talet och 1800-talet. Byggnaden fick i stort det utseendet det har idag. Postens kontor, posten nr 1, fanns kvar i huset fram till 1992. Postfastigheter AB tog över ägandet efter Posten AB 1994.

Donnerska huset. Huset har fått tillbaka sitt tidigare utseende före ombyggnaden 1903.

Kontorshotell
Länsstyrelsen förklarade Donnerska huset som byggnadsminne 1995. Gotlands kommun tar så småningom över Donnerska huset. Tidpunkten är dock osäker, men det borde vara omkring 2005. Sedan posten lämnade huset kan verksamheten i byggnaden beskrivas som ett kontorshotell med olika företag som hyr lokaler i huset. Gotlands Turistförening flyttade hit från Burmeisterska huset 1994 och hade länge sin turistbyrå i lokalerna, men verksamheten lades ner 2011, efter att föreningen arbetat för turistnäringen sedan 1896. Visby Högskola, senare med namnet Campus Gotland, har haft kulturvetarutbildning i byggnaden. Sidas östersjöenhet flyttade in i huset 2005. Östersjöenheten ska främja samarbetet mellan Sverige och länderna runt Östersjön vad gäller t.ex. sjösäkerhet och miljö. Sida lämnade Donnerska huset 2007 och flyttade till Wisborgsområdet. Därefter kom stora delar av huset stå tomt under två år och Sida tvingades betala hyra för sina lämnade lokaler.

Visby kontorshotell & konferans AB
Under våren 2009 blev det klart med att Visby kontorshotell & konferens AB hyr Donnerska huset av Gotlands kommun från 1 juli till en hyra på drygt 2 miljoner kronor per år med ett kontakt på tre års löptid. Bakom företaget finns Jonas Hejdenberg ,VD, och Tom Leveau. Planerna är att det skall bli kontorshotell med närmare 30 rum för mindre och medelstora företag med en uthyrbar area på omkring 1400 kvm i tre våningar. Tillväxt Gotland kommer att hyra 70 kvm från 1 juni och i planerna ingår ett café i bottenvåningen med 50-60 platser och uteservering under somrarna. En gemensam reception planeras för företagen som också skall fungera som turistinformation.

Visby kontorshotell & konferens AB utvecklades uppenbarligen inte så bra. Efter december 2009 betalade företaget inte längre någon hyra till Gotlands kommun. Sedan även inkassokraven förfallit lämnade kommunen in en stämningsansökan och den 4 augusti 2010 dömdes företaget att omedelbart lämna lokalerna och betala drygt 1,6 miljoner i utebliven hyra. Eftersom företaget inte lämnade lokalerna och inte betalade skulden avhystes de under början av september från fastigheten.

Företagandes hus
Donnerska huset kom nu åter att stå ganska tomt. Kommunen planer för fastigheten var att skapa ett centrum för stöd åt företagare. Tjänster för Gotlands turistförening och Tillväxt Gotland ska upphandlas. De företag som vinner skall tillsammans Almi och Gotlands industrihus AB driva ett Företagandes hus. Lokalerna behöver först byggas om. I första hand gäller det befintliga undervisningslokaler och restaurangen som ändras till kontorslokaler och ventilation behöver kompletteras. Den total byggkostnaden uppgår till drygt 4 miljoner. Den första februari 2012 är det dags för invigning. Gotlands Näringslivsservice AB blir namnet på det kommunala bolag som skall arbeta med näringslivs- och etableringsservice. Det skall också komma ett kommunalt bolag som skall bedriva turistbyråverksamhet, inflyttarservice och samordna marknadsföringen på Gotland är det tänkt.

Under år 2012 flyttade så småningom följande företag in i Donnerska huset.

 • Inspiration Gotland
 • Turistbyrån på Gotland
 • Gotland Convention Bureau
 • Inflyttarbyrån
 • Näringsliv & Etablering på Gotland
 • Almi företagspartner
 • Business Sweden
 • Östsvenska Handelskammaren
 • Enterprice Europe Network
 • Ung företagsamhet
 • Companion Gotland

Gotlands turistbyrå har sina lokaler i bottenvåningen, öppen för allmänheten.

År 2017 upphörde Inspiration Gotlands verksamhet. De flesta medarbetarna flyttade till Region Gotlands lokaler i Wisborgsområdet. Även Almi flyttade ut från Donnerska huset, vilket skedde under december 2017, då flytten gick till Hästgatan 24.

Gotlands turistbyrå finns 2022 kvar i byggnaden i bottenvåningen. En trappa upp finns endast kvar ett av företagen från 2012, Gotland Convention Bureau. Övriga inflyttade i lokalerna är nya företag.

Donnerska huser. En del av de företag som har lokaler i byggnaden 2022.