Gamla Apoteket

(B19).Gamla apoteket ligger i korningen Strandgatan och Lübska gränd med sin vackra trapphusgavel mot Strandgatan. Byggnaden uppfördes under 1200-talet och användes då som packhus, kontor och bostad. Från slutet av 1700-talet och till 1897 fanns det ett apotek i byggnaden. När apotek verksamheten flyttades till Hästgatan 3 fick byggnaden namnet Gamla apoteket. Huset är känt för att vara det äldsta huset i Sverige som används som hyreshus.

Gamla Apoteket ligger i kv. Apoteket 6, Strandgatan 28. När det byggdes under slutet av 1200-talet rådde ”högkonjunktur” i Visby. De gotländska köpmännen bedrev en omfattande handel. Läget för packhuset var väl valt med närhet till Gamla hamnen, Rolandstorget och Vinhuset, som alla låg centralt i dåvarande Visby. Under 1200-talet var fastigheten bebyggd med två högresta packhus av sten, vilka ingick i stenhuslängor som sträckte sig ända upp till Mellangatan. Norr om packhusen fanns tidigare en gränd, Martins gränd, som las igen under mitten av 1700-talet. Vid 1600-talets slut kvarstod endast det södra av dessa packhus, vilket idag utgör ett av Nordens bäst bevarade medeltida stenhus och som alltså är det vi idag kallar Gamla Apoteket.

Gamla Apoteket, fasaden mot Strandgatan. I mitten på fasaden för varje våning syns de fyra luckorna för in- och ut-lastning av varor.
Gamla Apoteket. Trappan till andra våningen, den övre delen av högkällaren.

Packhuset
Gamla Apoteket uppfördes som ett högrest packhus av sten dendrokronologiskt daterat till omkring 1290. Husets västra trappgavel mot Strandgatan är helt ursprunglig och har en höjd av 22 meter. Nedre delen av huset består av en välvd högkällare i tvåplan. Det som utmärker en högkällare är att pelarna går hela vägen från källargolvet till valvet i det övre planet och att mellanbjälklaget sedan ”hängts upp” mitt på pelarna. Nedre planet nås genom två trappor från gatan medan en yttertrappa och dörr i gatuplanet öppnar sig mot den övre våningen. Över den nedre delen finns fyra magasinsvåningar med bevarade lastportar. Den andra magasinsvåningen har två spetsbågiga fönster med tegelomfattningar vilket kan tyda på att våningen används som sommarbostad eller festvåning. Bakom packhuset mot öster och utefter Lübska Gränd finns ännu kvar den bevarade medeltida bostadsdelen. Huset längd utefter Lübska gränd är hela 30 meter.

Gamla Apoteket. Genomskärning av packhuset. Bild från Det medeltida Gotland.
Gamla Apoteket. Rekonstruktionsförsök av husets medeltida utseende. D. Duvbovik, Tallin, 1895. Bild från Gotland förr i tiden.

Varuimport och export
Packhuset användes för mellanlagring av varor som kom med båtlaster, varav en mindre del såldes och resten skickades vidare med båt till andra destinationer. Källarvåningen användes som kylrum och bottenvåningen som handelsbod och kontor, medan de övre våningarna användes som lagringsutrymmen. Varorna lastades in och ut genom hissportarna i trappgaveln. Här utspelades säkert köpslagning mellan köpmännen, påkostade fester och mottagning av långväga gäster som skulle övernatta i staden. Det tunga arbetet fick utföras krämarsvenner och skrivare som fick tas sig fram i murtrappor och på stegar och luftbroar mellan magasinen.

Gamla Apoteket utefter Lybska Gränd med bostadsdelen som ligger till höger om packhuset.
Gamla Apoteket. Kapitäl av kalksten, som enligt Säve tillhört Apotekshuset, tillvaratogs av honom och överfördes senare till Gotlands Museum. Teckning av P. A. Säve 1858. Bild från Visby förr.

Köpmannens bostad
Packhusen var inte uppvärmda så i dessa hus bodde inte ägaren. Han bodde säkert i den bevarade bostadsdelen bakom packhuset som var en tvåcellig byggnad. Dess västra del, som täcks av kryssvalv kring en åttakantig kolonn, utgjorde ännu på 1700-talet ett enda rum och användes då som brygghus. Valven är svarta av månghundraårig sot, vars äldsta lager säkerligen härrör från den primitiva rökugn som var den ursprungliga eldstaden i ägarens daligstuga. Här lagades mat, bakades bröd, och i halvmörker och matos satt kanske huset herre och lyssnade belåtet till mullret av rullande tunnor i packhusen. I den andra delen fanns bostadens annex, en källarstuga med visthusbod i bottenvåningen och där ovan ett oeldat sovrum. Så var bostadsstandarden i 1200-talets Visby även för dem som hade det bättre beställt.

Gamla Apoteket. Byggnaden till höger om Apotekshuset på andra sidan Lybska Gränd låg fram till 1919 kvar och gick då ut en bit i nuvarande Strandgatan. När det kortades omkring 4 meter hittades under golvet ett annat medeltida golv med bruna betonglaserade kakelplattor med måtten 153×153 mm. Foto omkring 1895. Bild från Visby förr i tiden.
Gamla Apoteket, foto 1907. Bild från Visby förr i tiden.
Gamla apoteket. Foto från Lybska Gränd omkring 1910. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Apoteket
Man tror att magasinsvåningarna kanske redan under 1600-talet och 1700- talet var ombyggda till bostäder. Under slutet av 1700-talet öppnades ett apotek i bottenvåningen. Från annonser i gotlandstidningarna framgår det att man även sålde fosfortändstickor, trädgårdsfrö och målarfärg och att man tillverkade bomullskrut och hade islager. Apotekets verksamhet bedrevs under 100 år fram till 1897 då verksamheten flyttades till Apoteket Väduren, Hästgatan 3. Efter flytten började den tidigare byggnaden för apoteket att kallas för Gamla Apoteket.

Gamla Apoteket. Gotlands Turistförenings lokal. Foto 1932.
Gamla Apoteket. Apotekets entré, där nattluckan i ytterdörren skymtar. Om man nattetid behövde medicin fick man ”knacka på andra fönstret i gränden”. Foto omkring 1890. Bild från Visby förr i tiden.

Nya hyresgäster
Överste och kommendant vid armen på Gotland, Gustaf Björlin, köpte Gamla Apoteket år 1900. Redan året därpå sålde han byggnaden till Vitterhetsakademien. Under en tid hade Turistföreningen sällskaplokaler i Gamla Apoteket, vilket framgår från ett foto från 1932. Silversmedjan hade sin affär i lokalen i bottenvåningen under en tid, förmodligen under 1960-talet, och lokalen övertogs därefter av Fornsalen konferens.  

Gamla Apoteket. En av lägenheterna i Sveriges äldsta hyreshus.

Sveriges äldsta hyreshus
Gamla Apoteket ägs sedan 1975 av Region Gotlands bostadsbolag Gotlandshem. I byggnaden finns två (?) lägenheter, 137 resp. 152 kvadratmeter samt en lokal som hyrs ut. Det är enligt uppgift Sveriges äldsta byggnad där man kan hyra en lägenhet och det lär vara lång kö att få en lägenhet i byggnaden. Intresset var oerhört stort när den mindre lägenheten, en femrummare, blev ledig för uthyrning under 2019.