Mahognyvillan

(B13). Mahognyvillan finns i hörnet Lybska gränd och Mellangatan. Det är en byggnad med två vitt skilda epoker i samma hus, den under delen ett 1200-tals stenhus och den övre delen ett trähus byggt under 1700-talet i skiftesverk ovanpå stenhuset. Vad som föranlett den ovanliga kombinationen vet vi inte. Det kan vara en brand som förstört överdelen av det gamla stenhuset, eller kanske att ägaren hade god tillgång till trävirke och var en van timmerman. Troligtvis är trädelen byggd på platsen. Att låta övervåningen kraga ut är vid den här tidens byggande inte ovanligt, jämför Burmeisterska huset, vilket bara ökar charmen hos huset. Namnet har huset sannolikt fått från den intjärade träfasaden som till färgen påminner om mahogny. Namnet är känt sedan i början av 1900-talet. Huset har sedan det uppfördes varit bostad, möjligen också magasin.

Mahognyvillan ligger i kvarteret Apoteket 5, Mellangatan 33. Fastigheten Apoteket 5 är långsmal till sin form och ligger med den långa södra sidan utefter Lybska gränd. På fastigheten uppfördes under 1200-talet en stenhuslänga, vilken upptog hela den långsmala tomtytan. Vid slutet av 1600-talet kvarstod endast den östligaste delen av denna stenhuslänga. I husklassifikationen från år 1785 omnämns att det på tomten finns ett stenhus med överbyggning av trä samt ett stall och en bod, båda av trä med brädtak. Det medeltida stenhuset hade någon gång under 1700-talets första hälft blivit tillbyggt på höjden med ett trähus.

Trähus för hantverkare under 900-talet
Vid den äldsta stadsbildningen på 900-talet bebyggdes troligen detta område med trähus. Under medeltiden byggdes stenhus som magasin och bostadshus i kvarteret. Här bodde huvudsakligen hantverkare men troligtvis också en och annan köpman. Norr om kvarteret Apoteket 5 ligger tomten Apoteket 4. En gränd som benämndes Martins gränd under 1700-talet skar mitt genom kvarteret i öst-västlig riktning norr om Apoteket 4 och de två kvarteren bör då ha varit fullbebyggda med stenhus.  Gränden som tidigare delade kvarteret benämndes på 1700-talet som Martins gränd. Nuvarande Rigagränd hette då Lindz gränd och nuvarande Lybska gränd kallades Erdmans gränd. Martins gränd försvann och gjordes till tomtmark någon gång under 1700-talets andra hälft.

Mahognyvillans övervåning
Det medeltida stenhuset byggdes alltså på med ett trähus under slutet av 1700-talet. Det är byggt med skiftesverk och är längre än stenhuset och kragar ut omkring en meter åt söder. Trädelen är tjärad vilket sannolikt genom likhet med mahogny gett upphov till namnet Mahognyvillan, vilket huset är känt som sedan början av 1900-talet. Denna del utgör huvudbyggnaden på tomten År 1972, renoverades Mahognyvillan Bland annat togs en välvd kalkstensomfattning till en medeltida port i fasaden mot söder fram, markerad i form av en nisch. Interiören renoverades likaså. Endast ett fåtal detaljer från det medeltida byggnadsskedet finns kvar, dit hör ett väggskåp och takbjälkar från 1700-talet. Byggnadens sadeltak är delvis brutet och tegeltäckt.

Mahognyvillan. Till vänster syns ännu det gamla tillbygget, sannolikt från 1700-talet. Tillbygget revs 1972.

Tillbyggnaden
Huvudbyggnaden har tidigare varit tillbyggd åt väster, med största sannolikhet sedan 1700-talet. Denna byggnad revs 1972 i samband med att huvudbyggnaden renoverades, och ersattes med den då nyuppförda byggnadskroppen, som dock har givits vissa drag från föregående 1700-talsbyggnad samt andra hus i staden, men som är byggd i lättbetong. Delen sträcker sig utefter Lybska gränd i två våningars höjd med ett lågt brutet sadeltak. Mot söder finns  en gustaviansk pardörr omgiven av murade sidostycken till ingången, vilket är nyuppfört i samband med nybyggnaden. Det verkar ha funnits en liknande ingång på samma plats kring år 1870.

Mahognybvillan med den tillbyggda delen åt väster från 1972, vars ytterdörr är en gustaviansk pardörr.

Bostadshus
Huvudbyggnaden har troligen används enbart som bostadshus, men det kan också ha använts som magasin, medan den nybyggda delen enbart varit bostadshus. De båda sammanbyggda huskropparna har sedan 1970-talet haft gemensam trädgård med Apoteket 4 åt norr och sedan 1984 även med tomten Apoteket 6 som ligger väster om Mahognyvillans tomt och där Gamla Apoteket ligger.

Många olika ägare
Många olika ägare har innehaft fastigheten. År 1753-1772 stod handelsman Johan Lythberg, som ägare till Mahognyvillan. Lythberg var ägare till många fastigheter och känd som rike Lythberg. Efter Lythberg ägdes fastigheten av Johan Lindlöf fram till 1847, vilket medförde att huset under en tid kallades Lindlöfska huset. År 1901 inköptes Gamla Apoteket av Kungliga Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademien som 1929-30 inredde bostäder i byggnaden. År 1964 köpte de även Mahognyvillan och genomförde en upprustning av byggnadernas yttre. År 1975 övergick byggnaderna i kommunens ägo genom Gotlands hem och inreddes till moderna bostadslägenheter.