Krukmakarens hus/Frälsningsarmen

(K4). Krukmakares hus ligger vid Mellangatan. Här har Frälsningsarmén sina lokaler, vilket omfattar konferenslokaler, café och vandrarhem. Byggnaden har medeltida valv från 1200-talet. Under 1800-talet användes lokalerna för Visbys ledande teater- och nöjesetablissemang. Konferenslokalerna utgörs av Oscarssalen för 125 personer samt ytterligare några mindre grupprum. Gudstjänsterna sker i Oscarssalen. Kaféet med namn Kafé Krukmakaren Hus har sina lokaler under gamla medeltida valv. Kaféet var tidigare en gillessal. Det finns även en uteservering inåt gården bakom huset. Kaféet får ett av de högsta betygen för kaféer i Visby enligt Cafékartan.se. Vandrarhemmet omfattar 7 rum och en lägenhet.

Krukmakarens hus, Mellangatan 21.
Krukmakarens hus, Mellangatan 21.

Krukmakarens hus ligger vid Mellangatan 21 i kv Hornet 2 med den tidigare rotebeteckningen Strandroten II:5½. När Frälsningsarmén etablerades på Gotland 1885 som Visby kår, den sjätte frälsningsarmékåren i Sverige, hyrde man in sig i Oscarsteatern vid Mellangatan 21. År 1906 inköpte Frälsningsarmén hela fastigheten kv Hornet 2. Namnet på byggnaden, Krukmakarens hus, har tillkommit långt senare och grundas både på att det funnits en krukmakare i huset men också på ett symboliskt innehåll, som är hämtat från en liknelse i bibeln. Ge aldrig upp, hitta nya vägar:” Stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, började han om igen, och gjorde av det ett annat kärl så, som han ville ha det gjort.” (Jeremiabokens 18 kapitel).

Oscarssalen ligger i den norra byggnadskroppen.

Medeltida byggnader

Medeltiden
Den nuvarande byggnaden, som ligger utmed Mellangatan, är uppförd i kalksten och har sitt ursprung i medeltid. Den ligger i soutterain och har 2 våningar i öst och tre i väst samt inredd vind. Byggnaden består av två huskroppar. Den norra huskroppen, med långsidan utefter Mellangatan, har medeltida delar i södra änden med ett senare igenbyggt gatuvalv indraget från gatan. En öst-västlig tvärgränd delade under medeltiden det nuvarande kvarteret mitt i. Gränden mynnade i den östra delen i det omnämnda gatuvalvet.  Direkt söder om den norra huskroppen ligger den andra huskroppen, som är ett medeltida stenhus i full höjd med gaveln mot Mellangatan. Denna huskropp var troligen ett packhus under medeltiden. Hela kvarteret, som omfattar även Liljehornska huset, hade under medeltiden ett centralt läge. Läget för packhuset medgav stora möjligheter att idka handel genom närheten till det medeltida Rolandstorget (nuvarande Packhusplan) och ”Gamla hamnen” (nuvarande Almedalen).

Krukmakarens hus, gatuvalvet åter öppnat. är huvudingång till byggnaden.

1600-1700-talet
Under 1600-talet las den öst-västliga tvärgränden igen och blev tomtmark. På 1697 års karta finns två fastigheter i kvarteret. Det nordvästra hörnet av kvarteret utgjorde en mindre, enskild tomt med tomtnummer 55. Övriga kvarteret utgjorde den andra tomten, nummer 54. På en karta från 1748 var en lada och ett boskapshus markerat på platsen för den norra byggnadskroppen längs Mellangatan. Kvar fanns förmodligen murgrunder och det medeltiden gatuvalvet. En källare var markerad på den södra huskroppen, som förmodligen då var det övergivna packhuset. Endast en ägare disponerade vid varje innehav hela kvarteret under 1600-talet 1700-talet, som var ett eftertraktat område. Åtskilliga av staden högre borgare och handelsmän har under perioden varit ägare till kvarteret. Nämnas kan rådman Nils Ihre, ägare under slutet av 1600-talet, köpman och rådman Gustav Börjesson under mitten 1700-talet samt handlare Jacob Dubbe & Hägg, som tillsammans ägde kvarteret under slutet av 1700-talet. Tomtindelningen ändrades under slutet av 1700-talet och kom då att bestå av två fastigheter benämnda Strandroten II:5 och 5½, där den senare motsvarar nuvarande Hornet 2.

Krukmakarens hus kallades under början av 1800-talet för Dubbe-Ytterbergska huset av dåvarande ägare. På bilden från 1853 är högkällarens golvbjälklag borttaget, men spår av detta syns i rummet väggar. Porten leder ut till Mellangatan. Teckning av P. A. Säve. Bild frånVisby förr i tiden.

Nöjespalats

1800-talet, Oscarssalen
Under 1798 till 1830 står köpmannen och dykerikommisarien Jacob Dubbe som ensam ägare. Ny ägare efter Dubbe är källarmästare J P Ytterberg, som dock endast ägde den östra delen av kvarteret, dvs Strandroten II:5½, där Krukmakarens hus ligger.  Ytterberg öppnade på 1840-talet varietésalongen Oscarssalen i den norra byggnadskroppen. Sannolikt gjordes en hel del ombyggnader i samband denna verksamhet, och hela byggnaden fick till stor del då sin huvudsakliga utformning. Vid detta tillfälle byggdes också gatuvalvet igen och sannolikt var det då som bjälklaget i högkällaren i den södra byggnadskroppen togs bort. I Wisby Weckoblad för december 1841 kunde man läsa att J. P. Yttergren anordnade bal i sin nya danslokal för att fira kronprinsens namnsdag den 1 december (kronprins Oscar). På 1850-talet bedrev Ytterberg en nöjes- och krogrörelse där Oscarssalen ingick. De gamla valven i packhuset var då gillessal. I augusti 1844 besökte Wisby Weckoblad en konsert i Oscarssalen som ordnats av Musikaliska Sällskapet. Under konserten framträdde Wisby Allmänna Sångförening (Wasf) för första gången och från den kvällen räknar man grundandet av föreningen. Man sjöng så bra att sångkvartetten fick framföra en extra sång, när en kammarmusiker från Stockholm fick problem med att genomföra sitt nummer. Senare inredde källarmästare B. G. Lindmansson valven i det gamla packhuset till en krog. På 1880-talet flyttade Frälsningsarmén in i huset. Till en början hyrde man enbart Oscarssalen och under juni månad 1885 höll man sitt första möte då Visby kår bildades, den sjätte frälsningsarmékåren i Sverige.

Mellangatan 21, nuvarande Krukmakarens hus, södra byggnadskroppen. Där muren nu syns låg sannolikt ännu ett stenhus vilket senare rivits och lämnat plats för en liten trädgård, som nu används för uteservering. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Hansagården, vandrarhem

1900-talet, Frälsninsarmen och Hansagården
Frälsningsarmén köpte 1906 hela fastigheten Strandroten II:5½. År 1932 ändras fastighetsbeteckningen för Strandroten II:5½ till kv Hornet 2 och Strandroten II:5, där Liljehornska huset finns, till Hornet 1. Sannolikt disponerade Frälsningsarmén under den första tiden huvudsakligen den norra delen av fastigheten med Oscarssalen för sin verksamhet och hyr ut den södra delen till annan verksamhet. Omfattande ombyggnader genomfördes 1938-39 då bla ett nytt betongbjälklag läggs in under det före detta gatuvalvet. I den södra delen öppnade Hansagården sin restaurangverksamhet, sannolikt år 1946, under källarmästare Svenssons ledarskap. Rörelsens lokaler låg inne i de gamla valven från packhusets tid. År 1977 bygger Frälsningsarmén om soutterainplanet med rum och pentry och startar ett vandrarhem, som senare kom att omfatta 7 rum.

Krukmakarens hus har här ännu inte fått sitt namn. Bild från Visinvent 1996.
Oscarssalen i Krukmakarens hus. Gudstjänst- och konferenslokal.

Krukmakarens hus

Krukmakarens hus och caféverksamhet.
Frälsningsarmen använder Oscarssalen till gudstjänst för sina medlemmar. Man hyr också ut lokalen till konferenser. Under Almedalsveckan hyr Frälsningsarmén ut Oscarssalen och en del mindre grupprum till möten och föredrag, ett sätt att bättra på ekonomin för armén. Förutom att bedriva konferensverksamhet och vandrarhem startar Frälsningsarmén även caférörelse i Hansagårdens tidigare lokaler. Sannolikt öppnades caférörelsen under slutet av 1900-talet med namnet Kafé Krukmakarens hus. Till kaféet hör en uteservering på södra sidan av byggnaden. Kaféet får ett av de högsta betygen för kaféer i Visby enligt Cafékartan.se. Under år 1998 får byggnaden sitt nya namn Krukmakarens hus. Namnet skall associeras med krukmakaren, som används i liknelser i bibeln. Krukmakaren som alltid jobbar på och hittar nya utvägar för överlevnad då motgångar tornar upp sig. ”Gå ner till krukmakarens hus …”.

Krukmakeri, Keramik Hansegården.

Namnet grundas även på att det funnits en krukmakare i huset med namnet Keramik Hansegården. Troligen fanns verkstaden på gården söder om byggnaden under 1940-1950-talet.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén i världen
Frälsningsarmén (engelska: The Salvation Army) är en internationell protestantisk kristen rörelse för evangelisation, nykterhet och socialt arbete med metodistisk bakgrund. Den grundades 1865 av den brittiske predikanten William Booth i East End i London. Frälsningsarmén omfattar (år 2010) 1 109 249 frälsningssoldater uppdelade på 14 869 kårer och utposter och under ledning av 26 032 officerare. Man predikar på cirka 180 språk i 129 länder (maj 2018). Omkring en miljon medlemmar deltar i olika ungdomsgrupper. Man driver bland annat 315 sjukhus och kliniker med sammanlagt ca 1,5 miljoner patienter samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, hemlösa, handikappade etc och 4 600 stationer för matutdelning.

Frälsningsarmén grundas på Gotland
Frälsningsarmén kom igång 1882 i Sverige. Den fick en snabb start på Gotland och redan 1885 hölls ett första möte i Visby. Kaptenerna Lizzie Owens och Hanna Gabriel, som genom storm och dimma styrde mot Visby, allt för själars frälsning, och tillsammans med kadetterna J. Sundkvist och G. A. Gustavsson öppnade de eld i Visby. Året var 1885 och i Stridsropet nr 11, juni-numret kunde man läsa: ”Se, vi tåga fram! Vi hafva just nu hyrt teatern i Visby och ämna börja vårt arbete der i Juni månad. Gotland för Kristus!” Under mötet som hölls i Oscarssalen skapades Visby kår som den sjätte frälsningsarmékåren i Sverige. Mötet leddes av major Hanna Ouchterlony, grundare av Frälsningsarmén i Sverige. Under rubriken ”Stockholms corps till hafs” rapporterar Stridsropet att omkring 400 människor var samlade vid detta första möte, den 16 juni 1885. Söndagen därpå var Oscarssalen sprängfylld, 700 personer hade samlats till mötet! Kapten Hanna Gabriel tog till orda och talade om omvändelse.

William Booth, grundaren av Frälsningsarmén.

Organisation
Frälsningsarméns internationella högkvarter ligger i London, där högste ledare har titel general. Generalen utses av Höga Rådet som består av ledarna för arméns olika territorier. Frälsningsarmén är över hela världen indelat i territorier, där Sverige tillsammans med Lettland utgör ett territorium. Ett territorium leds normalt av en kommendör. Ledare för det svensk-lettiska territoriet är sedan 2018 Clive och Marianne Adams. Territorierna är indelade i divisioner, där Sverige är indelat i norra, västra, östra och södra divisionen samt en icke geografisk division som omfattar de sociala institutionerna. Divisionerna är i sin indelade i kårer, där Visby är en egen kår. Kårerna leds av officerare. Kårledare i Visby är Johann Fryk och Kalle Ljungholm. Fanny Ljungholm är ledare för Krukmakarens hus.

Besöksadressen till Frälsningsarmén på Gotland: 
Mellangatan 21
621 56 Visby
 
Telefon 0498-21 12 24
E-post Kåren:
Visby@fralsningsarmen.se

E-post Vandrarhemmet:
vandrarhemmet@krukmakarenshus.org

Hemsida:
www.krukmakarenshus.org
Fanny Ljungholm, ledare för Krukmakarens hus.

Finansiering
Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter, Myrornas överskott och olika former av bidrag. Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Frälsningsarméns flagga i rött, gult och blått.
Frälsningsarméns logotype, Den röda skölden.

Symboler
Frälsningsarmén har en flagga som Catherine Booth, William Booths fru, designade. Den togs i bruk 1878. Flaggan står framme i alla Frälsningsarméns lokaler. Den används vid olika högtidliga förrättningar och i processioner, och den kan också hissas i en flaggstång. Fanans färger är rött, gult och blått, vilka symboliskt står för de sanningar Frälsningsarmén förkunnar.

  • Rött – Jesu försoningsblod.
  • Gult – Den Helige Andes eld.
  • Blått – Helgelse och hjärtats renhet.
  • I mitten av fanan är en gul stjärna där FA:s motto Blod & Eld finns och som syftar på Jesu försoningsblod och den Helige Andes eld.

Frälsningsarmén har även en annan symbol som kan vara enklare att känna igen, ”Den röda skölden”. Först användes denna sköld som symbol för Frälsningsarméns arbete bland de allierade soldaterna under 1:a och 2:a världskrigen. Senare kom den att användas som symbol för Frälsningsarméns sociala arbete men är numera en symbol för hela Frälsningsarmén.

Frälsningsarmens verksamhet

Verksamheten inom Frälsningsarmén i Visby består av flera delar, församlingsverksamhet, social verksamhet, konferensverksamhet, vandrarhemsuthyrning och caférörelse.

Frälsningsarméns uppträder traditionsenligt under juletid med musik och insamlingen ”Håll grytan kokande”.

Församlingverksamhet

Församlingens verksamhet omfattar gudstjänster, gruppaktiviteter, själavård, söndagskola, bibelssamtalsgupper och firandet av de stora högtiderna Jul, Påsk och Pingst m.m.. Starkt förknippat med julen är, när Frälsningsarmén uppträder med musik och samlar in bidrag med julgrytan, ”Håll grytan kokande”. Traditionen startade i San Fransansisco 1891, när kapten Joseph McFee fick tillstånd att samla in pengar i en gryta vid hamnen i staden. Uttrycket ”håll grytan kokande” var med från början. Frälsningsarmén ger även ut församlingstidningen Stridsropet.

Frälsningsarmén ger ut församlingstidningen Stridsropet.
Frälsningsarmén bedriver aktiviteter för barn bl a scoutverksamhet.

Social verksamhet

Frälsningasarmén bedriver en omfattande social verksamhet och har traditionellt hjälpt de behövande när samhället inte räckt till. Den humanitära delen sköts till stor del av arméns hemsamariter, tidigare kallade slumsystrar. I Sverige är hemtjänst ett exempel på hur arméns hemsamariter tidigare skött sådan verksamhet, men som idag är ett offentligt ansvar. Till Frälsningsarmén kommer personer som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det kan gälla hemlöshet, där människor kan få hjälp med matkassor och presentkort, och där armén kan bjuda på gemenskap och samtalsstöd. Även äldre kan få liknande hjälp, och de kan få hembesök med fika och pratstunder och även få åka på äldrekollo med deltagande i gemensamma aktiviteter. Missbrukare kan få hjälp till vård. Frälsningsarmén har flera behandlingshem bl.a. Kurön i Mälaren, Sagahemmet i Uppsala och Nylösegården i Göteborg. På flera orter bedriver armén dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Julen firas i Oscarssalen med omkring 130 deltagare.

I över 100 år har Frälsningsarmén jobbat med döva och synskadade i Sverige, och i början av 1900-talet var Frälsningsarmén det enda trossamfundet som arbetade bland döva. Idag integreras arbetet i arméns kårer med exempel som Malmö, Örebro och Uppsala. På kvinnocentret i Akalla utanför Stockholm hjälper armén kvinnor med invandrarbakgrund. Här delas det ut kläder och erbjuds svenskundervisning flera dagar i veckan. Integration innebär också att skapa möten mellan människor, såväl unga och gamla. Språkkaféer och gemenskapsaktiviteter av olika slag erbjuds för att hjälpa människor och för att de ska kunna skapa nya kontakter.

Stadsminister Stefan Löven med fru Ulla på besök hos Frälsningsarmen i Visby 15 dec 2019. Stefan och Ulla fick hjälpa till med att slå in varsin julklapp till ett barn.

Julfirande och julhjälpen är en viktig och uppskattad verksamhet som bedrivs i Krukmakarens hus. Omkring 350- 400 julbidrag i form av presentkort delas varje år ut till hushåll. Till det öppna julfirandet i Oscarssalen på julafton ordnat för behövande kommer det ungefär 130 personer. I många orter finns Myrorna, som bedriver second hand verksamhet med ett visst överskott som används för den sociala verksamheten. Frälsningsarmén bedriver också betydande aktiviteter för barn och ungdomar såsom öppen förskola, småbarnsmusik, läxhjälp, barnkörer, scouter, tonårs- och sportgrupper, dansgrupper, musikgrupper och söndagsskola.

Oscarssalen, gudstjänst- och konferenslokal för Frälsningsarmen.
Grupprummet August med plats för 25 deltagare
”Det inre rummet” med plats för 10 personer.

Konferensverksamheten

Uthyrning och medarrangemang till möten och konferenser av de fina lokalerna är ett sätt för Frälsningsarmén på Gotland att bättra på ekonomin till den humanitära verksamheten. Under framförallt Almedalsveckan kan församlingen ofta hyra ut Oscarssalen och de grupprum som ingår i konferensverksamhetens lokaler. Här följer exempel på några seminarier och informationsmöten som hållits i Krukmakarens hus, huvudsakligen i Oscarssalen.

Implement Consulting informerar om lärande nätverk i Oscarssalen.
2006 -
”(G) som i Gud” är namnet på Frälsningsarméns och tidningen Dagens seminarieprogram under Almedalsveckan. Seminarierna har arrangerats varje år sedan 2006 i Krukmakarens hus. 2008 blev ”(G) som i Gud” utsett till årets varumärke under politikerveckan av kommunikationsbyrån Hill & Knowlton.

2009 februari
Möte med Världsarvsforum för alla som är intresserade av värlsarvsstaden Visby
 
2017 juli
Hotet från terrorismen – vilka ligger bakom?
 
2018 juli
Implement Consulting informerar om ett år med lärande nätverk med sex myndigheter. Här har myndigheterna fokus på att öka deras förmåga att driva innovation på ett systematiskt och uthålligt sätt.
 
2019 juni
Företag tillsammans FTS, Du, demokration och digitaliseringen.
 
2019 juli
Rundabordssamtal om hållbart flygbränsle i August rummet.

konferens@krukmakarenshus.org  tel. 0498-21 12 24

Seminarium om ”Du, demokratin och Digitalisering” i Oscarssalen.

Vandrarhemmet Krukmakarens hus

Vandrarhemmet Krukmakarens hus, rum Eugeni.
Vandrarhemmet Krukmakarens hus, rum på vindsvåningen.

Vandrarhemmet omfattar sju rum, varav två rum kan kopplas samman till en lägenhet. Rummen finns souterrainvåningen, övervåningen och i vindsvåningen. Vandrarhemmet ligger nära till Visbys intressantaste delar som Almedalen, Hamnområdet, Stora Torget, Visby havsbad, restauranger och Visbys sevärdheter i innestaden och samtidigt är Mellangatan där vandrarhemmet en lugn gata med lite trafik.

E-post Vandrarhemmet: vandrarhemmet@krukmakarenshus.org

Kaféets gamla skylt vid Mellangatan 21.
Kafé Krukmakarens hus.

Kafé Krukmakarens hus

Sedan slutet av 1990-talet eller början av 2000 bedrivs caférörelse i Krukmakarens hus med namnet Kafé Krukmakarens hus. Kaféets lokaler ligger i den södra byggnadskroppen som har många och gamla anor ända från medeltiden. Byggnaden var sannolikt då ett packhus där varorna transporterades in och ut från byggnaden genom hissanordningar vid gaveln mot Mellangatan. Efter Visby storhetstid under 1100-talet till en bit in på 1400-talet förföll byggnaden och stod sannolikt övergiven under 1500-1600-talet, som många andra byggnader i Visby under ”dansktiden”, en tid som var mycket svår för gotlänningarna på grund av danskarnas hårda skattetryck. Byggnaden är markerad som en källare på en karta från slutet av 1600-talet. Hur byggnaden användes under 1700-talet vet vi inte, men troligen rustades byggnaden upp och användes som magasin eller bostad. Byggnaden ägdes, som tidigare nämnts av under den tiden kände Jacob Dubbe, från slutet av 1700-talet till omkring 1830, då J.P. Yttergren köpte fastigheten. Lokalen användes troligen som gillessal under 1850-talet, men inreddes senare, kanske omkring 1865-talet av källarmästare B. G. Lindmansson till krog. Här öppnade senare Hansagården sin restaurangverksamhet, sannolikt år 1946, under källarmästare Svenssons ledarskap.

Interörbild från Kafé Krukmakarens hus.
Uteserveringen till Kafé Krukmakarens Hus.

Till kaféet hör en uteservering.  Kaféet har fått ett av de högsta betygen för kaféer i Visby enligt Cafékartan.se.  Kaféet är Godkänt av Vegan Gotland sedan 2019.