Langeska huset

(B15). Langeska huset eller Visby Börs som huset också kallas ligger vid Strandgatan mellan Brännerigränd och Novgorodgränd. Byggnaden är ett stort packhus med en ståtlig trapphusgavel mot Strandgatan. Byggnaden uppfördes troligen i slutet av 1200-talet. Huset har en högkällare i två plan, däröver en bostadsvåning och överst tre magasinsvåningar med lastportar. Från slutet av 1660-talet och fram till 1832 ägdes fastigheten av olika medlemmar av släkten Lange, därav namnet Langeska huset. Namnet Visby Börs kommer från Hotell Wisby Börs som hade sin verksamhet under slutet av 1800-talet till in på 1930-talet. Byggnaden har inrymt, efter tiden som köpmanshus, bl.a. telegrafstation, porslinshandel, hotell, kontor och vandrarhem och är numera åter ett hotell. Under åren 1972-1990 hade RAGU sina lokaler i byggnaden. Läs om den kunnige arkeologen och stortjuven Ragnar Engeström som arbetade på RAGU, se länk nedan under RAGU.

Langeska huset
Langeska huset

Langeska huset ligger i kvarteret Börsen 2, Strandgatan 10. Huset är ett av omkring 20 packhus med trapphusgavlar mot gatan och som fanns utefter Strandgatan under medeltiden. Hela kvarteret Börsen består av Börsen 2 i nordväst och Börsen 3 i sydost och är omgivet av gatorna Strandgatan, Brännerigatan, Mellangatan och Novgorodgränd. Oklart är varför kvarteret heter Börsen, med det får väl antas bero på att Visby här har haft ett börshus. Kvarterets namn togs upp som namn på hotellet Wisby Börs, vilket sedan kom att avse namnet på hela fastigheten. Numera kallas fastigheten för Langeska huset.

Nu skall man inte blanda ihop namnet Langeska huset med Langska huset. Det senare ligger söder om stadens centrum med adress Kopparvikgatan 7. Namnet på detta hus kommer från ungraren Topias Lang, som var anställd av Donnerska huset. Omkring 1800 startade han här ett kattunstryckeri. Senare tog Hemslöjden över byggnaden, som nu används för konstutställningar under namnet Galleri Langska Huset.

Packhus

Packhuset i söder
Kvarteret Börsen 2 var under medeltiden bebyggd med tre handels- och packhus av kalksten i varierande storlek. Byggnaderna upptog 2/3 av kvarterets yta. Bebyggelsen var centrerad till den västra delen av fastigheten med det största packhusets gavel vänd mot Strandgatan. I den östra delen fanns gårdsbebyggelse och trädgård. Det största av dessa tre packhus är det som finns kvar även om det är mycket förändrat. Det var ursprungligen uppfört troligen under slutet av 1200-talet och låg på södra delen av kvarteret. Det byggdes med en välv högkällare i två plan. Till det nedre planet ledde två trappor och det övre nåddes genom en dörr från gatan. Över högkällaren fanns en våning som förmodligen fungerade som sommarbostad och som festvåning. I våningen fanns det spetsbågiga fönster med tegelomfattning mot gatan. Över bostadsvåningen fanns det tre magasinsvåningar med lastportar i rad under varandra med en hissbom överst. Huset var alltså byggt i sex våningar med en höjd av 21 meter från gatan. På båda sidor av entrédörren stod det bislag (sittbänkar) fram till 1800-talet med bomärken från 1400-talet.

Langeska huset. Bilden visar ingången till huset med sitt bislag, här bänkar på båda sidor om trappan och höga stenstolpar. På högra stolpen finns det Langeska bomärket inhugget. Teckning av P. A. Säve omkring 1850. Bild från Visby förr i tiden.

Packhuset  i norr
Norr om södra packhuset finns rester efter ytterligare ett medeltida hus med bl.a. finhuggna omfattningsblock till en port. Detta packhus har tydligen rivits under 1600-talet för ovanpå bottenvåningen uppfördes en korsvirkesbyggnad under 1600-talet, som senare förstördes av en brand 1936. Man tror att det funnits målningar av stadsmålare Johan Bartsch i denna byggnad.

Langeska huset. I mitten av bilden visas gaveln på de båda packhus sammanbyggda, t.v. det norra, t.h. det södra. Uppe t.h. skymtar Lythbergska huset. Den vänstra delen av bilden visar husets fasad mot gränden åt söder. Teckning av P. A. Säve 1873. Bild från Visby förr i tiden.

Släkten Lange

Även om det är det södra packhuset vi normalt ser avbildat så avses de båda packhusen tillsammans som Langeska huset. Ägarna till huset är kända sedan långt bakåt i tiden. Den förste kände ägaren var råd- och handelsman Olof Jönsson von Lunden, död 1687. Från slutet av 1600-talet och fram till 1847 ägdes fastigheten av olika medlemmar av släkten Lange. Rådman och vice borgmästare Carl Hindrik Lange företog 1757 en grundlig ombyggnad. När handlaren Lorentz Lange avled 1824 ärvde hans måg, affärsmannen Törner, fastigheten. Den senare kom att förändra mycket av husets medeltida byggnadsdelar då bl.a. högkällarvalven revs bort och ersattes med trätak. Försvann gjorde även ”bislaget”, den präktiga stentrappan utanför entrédörren på båda sidor försedd med sittbänkar av sten och mot Strandgatan två resta stenhällar.

Langeska huset. Hotell Wisby Börs. Till hotellet hörde också en längre åt öster liggande del mellan Novgorodgränd och Brännerigränd. Foto omkring 1895. Bild från Visby förr i tiden.
Langeska huset. Den norra delen är byggd ändra fram till gatan. Foto 1915. Bild från Visby förr i tiden.
Langeska huset. Hotell Visby börs var under lång tid en populär samlingsplats för stadens olika sällskap och sammankomster. Som ett extra ”dragplåster” omtalas att det i källaren fanns en medeltida brunn med vatten som visat sig särskilt ”färglöst, klart och friskt, saknade ammoniak och järn, var svagt alkaliskt och framför allt radioaktivt”. (Nya Dagligt Allehanda 22/6 1929). Foto 1915. Bild från Visby förr i tiden.

Hotell Wisby Börs

1800-talet och Hotell Wisby Börs
Under åren 1859-1862 ägde järnhandlaren C. G. Längstadius fastigheten. Under den tiden tjänade huset som telegrafstation. När telegrafkabeln till fastlandet las mellan Visby (Kopparsvik) och Västervik drogs trådar fram till Langeska huset. Nästa kända ägare är grosshandlare Gustav Johansson. I samband med att han öppnade porslinshandel i huset 1875 satte han in större fönster i nedre våningen. På 1880-talet gjordes en totalrenovering i samband med att byggnaden blev hotell. Hotellverksamheten startade 1888 med namnet Hotell Wisby Börs, där namnet alltså kommer från kvarterets namn. Hotellet var Visbys första turisthotell och verksamheten bedrevs fram till branden den 26 februari 1936 då hela kvarteret eldhärjades. Då brann också korsvirkeshuset ner till grunden.

Langeska huset. Vid branden 1936 totalförstördes byggnaden. Branden blev så häftig så att ingenting gick att räddas. Man fick inrikta sig på att skydda närliggane bebyggelse. Foto 1936. Bild från Visby förr i tiden-
Langeska huset. Efter branden återstod inte mycket av den stora medeltida byggnaden. I centrum ses trappgavelhusets östra gavel och hitom rester efter ytterligare ett hus som tillhört hotellet, även detta medeltida. Foto från öster 1936. Bild från Visby förr i tiden.

Visby Bio och Röda Kvarn
I kvarteret Börsen 3 mot Mellangatan ersattes trädgården och uthusen från 1600- och 1700-talet av en biografbyggnad, som uppfördes 1910. Biografen kallades Visby Bio. Efter branden 1936 inreddes en ny biograflokal i den medeltida byggnadens östra del och samtidigt byggdes den gamla biograflokalen i byggnaden mot Mellangatan om till bla biograffoajé och maskinrum. Troligen ändrades biografens namn från Visby Bio till Röda Kvarn vid detta tillfälle. Röda Kvarn fanns kvar fram till 2008.

Langeska huset. Nuvarande entré till det som ursprungligen var det norra packhuset.
Langeska huset. Nuvarande entré till det som urpsrungligen var det södra packhuset.

Vandrarhem

Svenska Turistföreningens vandrarhem
År 1937 inköpte Föreningen Gotlands fornvänner Langeska huset från Ångfartygsaktiebolaget Gotland. Efter inredning av biograflokalen 1938 utfördes endast enklare reparationer av byggnaden som stod oanvänd fram till 1944, då den uppläts till Svenska Turistföreningen som vandrarhem med omkring 100 rum. I samband med detta renoverades byggnaden 1945-1946 efter förslag av länsarkitekt Olle Karth. Vid återuppbyggnaden fick bebyggelsen till stor del tillbaka sitt medeltida utseende. Fasaden uppfördes på nytt efter ett antaget medeltida utseende för det Langeska huset. Med sin välanpassade tillbyggnad utgör Langeska huset idag ett av de bästa exemplen på hur packhusen längs Strandgatan såg ut under medeltiden.

Nytt hus på grunden till norra packhuset
Tre våningar återuppbyggdes på resterna av de medeltida grunderna 1945-1946 för det norra huset. Den nya byggnadskroppen sträcker sig dock inte ända fram till Strandgatan som den äldre gjorde. Istället finns numera i fastighetens nordvästra hörn vid Strandgatan en terrasserad och kalkstensbelagd entréyta.

RAGU

År 1972-1973 byggdes huset åter om, nu med AMS-medel för att anpassas som arbetslokaler för Riksantikvarieämbetet Gotlandsundersökningar, RAGU, som fanns kvar i lokalerna till 1990, då Fornsalens arkiv med flera andra företag flyttade in i Langeska huset. Ragnar Engeström anställdes på RAGU 1971 och arbetade där 25 år. Han blev snabbt omtyckt som en kunnig, trevlig och skicklig arkeolog, men han stal hela tiden gamla värdefulla mynt, böcker och möbler. Läs mer om Ragnar Engeström, mannen med fotografiskt minne och stortjuv. Langeska huset förklarades som byggnadsminne 1966. Det förvärvades omkring 2005(?) av Payex, som flyttade in i lokalerna 2006. Redan samma år köpte Roy Abd-El Ahad hela kvarteret Börsen, d.v.s. Börsen 2 och Börsen 3 genom bolaget Kronan Börsen 2 AB.

Hotell Visby Börs

Röda Kvarn blir Hotell Visby Börs
År 2010 påbörjades ombyggnaden av gamla biografen Röda Kvarn på Mellangatan till hotell i sekelskiftesstil med restaurang och kulturscen. Under 2015 kunde hotellet öppna under namnet Hotell Visby Börs, alltså med samma namn som det tidigare Hotell Wisby Börs, som haft sin verksamhet i Langeska huset 1888 till 1936. Hotellet har 8 bokningsbara rum. Den nya ägaren är alltså Roy Abd-El Ahad.

Langeska huset. ”Hotelldrottningens” svit i nya Hotell Visby Börs.

Langeska huset blir hotell
Under år 2018 startade ombyggnad av Langeska huset, där kontorslokalerna skall byggas om till hotellrum. Eftersom byggnaden är förklarad som byggnadsminne sedan 1966 har en antikvarisk förundersökning av Börsen 2 gjorts av Jörgen Renström 2017. Det innebär att den inte får rivas eller ändras utvändigt och man får inte göra ingrepp i stommen. Dessutom måste byggnaden underhållas så att den inte förfaller. Få ingrepp kommer att göras i de delar som fortfarande har kulturhistoriskt värde av betydelse. Antalet rum skall bli omkring 36, där flera är större sviter. I källaren blir det konferensrum. Hotellet kommer att integreras med Hotell Visby Börs i byggnaden intill vid Mellangatan. År 2019 öppnades det nya hotellet i Langeska huset. Den nya ägare är alltså Roy Abd-El Ahad som förutom Hotell Visby Börs vid Mellangatan även äger Donners Event, Donners Hotell, Hotell Slottsbacken och Kajsaportsförrådet