Adelsgatan 20

—-Nuvarande företag (2020)—-
SoSo
—-Tidigare företag———-
Silver (smycken) och DonDonna (väskor, skor)
Almqvist parfymeri
Karin Sandström parfymeri
Elise parfymeri
Margit Nilsson fotvård
Avenue Konfektyr
Butik Blandat
G Forsberg, urmakare

Adelsgatan 20, foto 2020.
Adelsgatan 20, foto 2020.

Byggnaden Adelsgatan 20 ligger i kvarteret Kasken 4. Huset är uppfört på 1870-talet.

Nuvarande företag

Gatuplan 
SoSo.

Företaget har upphört med sin verksamhet på Adelsgatan 20.

Tidigare företag

Adelsgatan 20, foto 1996.
Silver (smycken) och Don Donna (väskor, skor)
Almqvist parfymeri ?                  1951-1956?
Karin Sandström parfymeri ?
Elise parfymeri ?
Margit Nilsson fotvård
Avenue Konfektyr (Åke Andersson)
Butik Blandat
G Forsberg Urmakare                  1877-1911
Tidigare har det funnits bagare i byggnaden

Kvarteret Kasken 4

På 1646 års karta är kvarteret markerat som åkermark och ingick i Biskopsåkern. Kvarteret planlades och infästes under 1700-talets andra hälft. Ursprungligen utgjordes kvarteret av sju fastigheter, vilka omdanades under 1800-talets mitt. Fastigheterna har sedan dess bevarat sin utbredning. Under 1700-1800-talet beboddes kvarteret främst av arbetare, hantverkare och sjömän.

Fastigheten Kasken 4 är belägen i den södra delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan i nordväst,. Fastigheten har bevarat sin tomtgräns sedan den infästes under 1700-talets mitt. Vid 1785 års husklassifikation var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak och benämndes Klinteroten III: 18. På 1883 års karta fanns den nuvarande huvudbyggnaden placerad med långsidan i liv med Adelsgatan. Huvudbyggnaden är sannolikt uppförd på 1870-talet. Sammanbyggd med denna fanns en uthusbyggnad vid den nordöstra fastighetsgränsen. Under 1800-talets andra hälft var fastighetens östra del obebyggd. I dag är huvudbyggnaden försedd med en tillbyggnad utmed den sydvästra tomtgränsen. Uthusbebyggelsen har förändrats vid flera tillfällen under 1900-talet och utgörs idag av en förrådsbyggnad, placerad i fastighetens sydöstra hörn, uppförd 1940, och ihopbyggd med huvudbyggnaden.