Adelsgatan 19

—-Nuvarande företag (2021)—-
Visbymagazinet
—-Tidigare företag———-
Buzungar,
Vildänglar,
Turistcentralen,
C A Peterson Ur o Optik,
Etelhem mejeri,
Speceri- och victualiehandel.

Adelsgatan 19, Visbymagazinet
Adelsgatan 19, Visbymagazinet

Byggnaden Adelsgatan 19 ligger i kvarteren Ringaren 22. Den uppfördes 1909 som bostads- och affärshus och rymmer två butikslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Visbymagazinet

Visbymagazinet, Adelsgatan 19.
Visbymagazinet, Adelsgatan 19.

Visbymagazinet 
” Visbymagazinet är en butik med en härlig blandning av hantverk, smycken och inredning🌺 Välkommen! Adelsgatan 19, Visby”.

Övervåning och vindsvåning 
I övervåningen och vindsvåningen finns det bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Buzungaromkr 2009-2014Till Adelsgatan 29
Vildänglaromkr 2000-2009?
Turistcentralen1977 – 1999 ?Från Wallérs plats 3
C A Peterson Ur o Optik1930-talet till omkr 2000C A Peterson
Etelhem mejeriomkr 1920
Speceri- och victualiehandelslutet 1800-tal

Buzungar och Vildänglar 
Butiken Buzungar, som säljer kläder för de yngsta, ersatte Vildänglar när de flyttade till Stockholm omkring 2008-2009. Buzungar flyttade omkring 2013 till Adelsgatan 29.

Adelsgatan 19, Här fanns butiken Buzungar, som senare flyttade till Adelsgatan 29. Foto omkring 2012 från streetview Eniro.

Turistcentralen
Turistcentralen arbetade med stug- och lägenhetsförmedling samt som paketresearrangör. Företaget stod som ägare till fastigheten vid Wallérs plats 3 under åren 1973 – 1977 och hade sin verksamhet där. Troligen flyttade företaget 1977 verksamheten till Adelsgatan 19. Osäkert är om företaget hade sin verksamhet i gatuplanet eller i någon övervåning.

Adelsgatan 19, 1996. Bild från Visinvent.
C. A. Peterson Ur och Optik, annons införd i Gotlandsinfanteristen 1943.

C A Peterson Ur och Optik 
C A Petersons Ur och Optik fanns sannolikt under stor del av 1900-talet på Adelsgatan 19.

Annons i Visby Idrottsförenings jubilumsskrift 1911-1961.

Företagen på Adelsgatan 19 tycks i stort ha undvikit att finnas i det offentliga rummet. Därför får det i stället bli en rapport om mjölk som ersätter beskrivning av adressens företag. Rapport om fetthalten i mjölken är från 1920, där Adelsgatan 19 utmärker sig.

Etelhems mejeri 
Under 1920-talet bedrev Etelhem mejeri en mjölkaffär på Adelsgatan 19. Under april månad 1920 gjorde hälsovårdsnämnden kontroll av fetthalten hos mjölk och grädde hos 22 företag som sålde mjölk och 4 gräddprov togs samtidigt. Sämst fetthalt visade Etelhems mejeri med 2,1 % medan Hulda Eriksson, Mellangatan 39 hade högst fetthalt 4,1 % i sin sålda mjök. Medeltalet var 3,12 %. Etelhems mejeri hade istället högst fetthalt för grädde 19.9 %. Rapporten fanns i Gotlands Allehanda 1920.

Husen och gården

Situationsplan kv Ringaren 22, Adelsgatan 19.

Bostads- och affärshus 
Kv Ringaren 22 är en liten fastighet som omfattar endast byggnaden i hörnet Adelsgatan S:t Michaels gränd med adresserna Adelsgatan 19 och S:t Michaels gränd 11B. Här fanns ett litet smalt reveterat 1700-tals hus som revs när nuvarande byggnad uppfördes.  Byggnaden, som har gaveln mot Adelsgatan, uppfördes 1909 som ett bostads- och affärshus i jugendstil. Det har en ursprunglig vinkelbyggd stomme av tegel och är uppförd med källare, övervåning och vindsvåning. Taket är ett tegelklätt mansardtak. Huset rymmer affärslokaler i bottenvåningen, en trerumslägenhet i övervåningen samt en tvårumslägenhet i vindsvåningen. I innervinkeln, mot nordväst, finns en tillbyggnad i två våningar uppförd 1935, som ger den ursprungliga vinkelbyggnaden en rektangulär form. Byggnader har tre ingångar från gatan, en i den norra delen mot Adelsgatan, en i sydöstra hörnet och en mot S:t Michaels gränd. Den sistnämnda var ursprungligen ingång till husets bostäder.

Gården 
Den väl omgärdade gården, med byggnader och en mur, nås genom en gångport från S:t Michaels gränd. Gården är bevuxen med gräs och har beläggning av konststensplattor. På gården finns också ett äppelträd.

Kvarteret Ringaren 22

Kvarteret Ringaren 
Trots att kvarteret är beläget intill Adelsgatan, en av de viktigaste infartslederna till den medeltida stadskärnan och hamnen, var det bland de sista som planlades och bebyggdes på denna del av Klinten. Vid arkeologiska undersökningar har det påträffats rester efter medeltida trähusbebyggelse i kvarterets södra del. På kartan från 1696-97 utgörs det område som motsvarar kvarteret Ringaren huvudsakligen av åkermark. I de södra delarna av området, längs Vårdklockegatan i väst och Adelsgatan i öst, fanns vid den här tiden ett par tomter utlagda. Den fåtaliga bebyggelsen utgjordes av mindre hus eller stugor och tillhörande kålgårdar. 1722 förstördes stora delar av kvarteret, liksom de intilliggande kvarteren Stopet och Borgen, av en brand. Vi 1700-talets mitt började kvarteret bebyggas med små trähus, som var vanligt på hela Klinten vid den här tidpunkten. År 1785 bestod kvarteret av 15 fastigheter. Den största fastigheten Ringaren 20 upptar en stor del av kvarterets södra del. Kvarterets befolkning har genom århundradena bestått av sjömän och en del arbetare, men till övervägande delen av hantverkare och handelsmän samt deras familjer. Idag är kvarteret indelat av 11 fastigheter. Flertalet fastigheter har ett eller flera gårdshus. Gårdshusbebyggelsen består främst av ombyggda ekonomibyggnader från 1700-talet samt mindre uthus, de flesta från 1900-talet.

Fastigheten Ringaren 22
Fastigheten Ringaren 22 hette tidigare Ringaren 19 och motsvarades innan dess av Klinteroten II: 48 och 18. Fastigheten var en av ett fåtal bebyggda fastigheter i området under 1600-talet. Enligt Schilders karta från 1696-1697 ingick nuvarande Ringaren 22 i en långsmal tomt med långsidan längs Adelsgatan. Tomten, med nummer 320, som innehades av Efwert Biärs änka under slutet av 1600-talet, var bebyggd med en trästuga och tillhörande kålgård. Det är osäkert var den nämnda byggnaden var placerad. Byggnaden köptes av Johan Lythberg, känd för Lythbergska huset vid S:t Hansplan, troligen efter änkans död. Vid husklassificeringen 1785, motsvarades nuvarande Ringaren 22 av kvarterets två minsta fastigheter, Klinteroten II:18 och 48. Den västra, tomtnummer 18 placerad med kortsidan mot S:t Michaelsgränd, var bebyggd med ett trähus, sannolikt placerat utmed gatan, och ett bakomliggande stall. Båda byggnader hade brädtak. Tomt nummer 48, belägen med kortsidan mot Adelsgatan och långsidan längs gränden, var bebyggd med ett trähus med tegeltak. Denna bebyggelse fanns kvar till 1900-talets början. På tomt 48 uppfördes 1909 en ny byggnad beskriven ovan. Samtliga byggnader på tomt 18 revs någon gång under perioden 1906-1936. På 1930-talet ändrades fastigheternas beteckningar från Klinteroten II:48 och 18 till Ringaren 7 och 8. 1974 uppfördes ett nytt bostadshus på Ringaren 8 med en indragen placering, mot fastighetens nordöstra gräns. I början på 1980-talet slogs de båda fastigheterna samman till en, Ringaren 19, och har sedan dess behållit sin avgränsning. Vid tiden för sammanslagningen, 1983, tillkom ett lagerutrymme vid jugendbyggnadens baksida. Tillbyggnaden kom att sammanlänka lagret med bostadshuset. Ringaren 19 har senare bytt namn till Ringaren 22.