Adelsgatan 23

—-Nuvarande företag (2021)—-
Lin Living
—-Tidigare företag———-
Mississippi kläder,
Kally Carlssons modeaffär,
HarryCarlsson
Wahlgrens skor,
Theodor Petterssons skoaffär,
J. A. Johansson, skomakare.

Adelsgatan 23, Lin Living.
Adelsgatan 23, Lin Living.

Byggnaden Adelsgatan 23 ligger i kvarteren Ringaren 5. Den uppfördes 1881 som bostads- och affärshus och rymmer två butikslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Lin Living.

Lin Living, linnepyjamas.
Adelsgatan 23, gardiner av linne från Lin Living.
Lin Living. servetter av linne.

Lin Living 
Lin Living erbjuder dig unika linneprodukter i ett levande naturmaterial – linblomman, som i sin tur har odlats ekologiskt och sedan tillverkats på ett miljövänligt och etiskt korrekt sätt. Linet kommer främst från de östra delarna av Europa samt produktionen av produkterna sker i Estlands huvudstad, Tallin. För oss är det viktigt att du som kund kan känna trygghet att produktenen är pålitlig hela vägen från att linblomman plockas tills att det är en färdig produkt i ditt hem. Lin Living är ett familjeföretag som drivs ifrån Gotland. Hos oss hittar du allt från sängkläder till hemtextilier och egendesignade kläder – allt i hundraprocentigt linnetyg . Linne är ett naturmaterial och samtliga av våra produkter odlas på ett miljövänligt och ekologiskt sätt samt är ÖKO Tex-100 certifierade vilket innebär att de har en trygg tillverkning utan giftiga medel och preparat.

Adelsgatan 23, Lin Living.
Hanna Jörnhammar driver företaget Lin Living.

Lin Living grundades av Hanna Jörnhammar 2013 och under hösten 2014 öppnade hon verksamheten på Adelsgatan 23. Hanna lärde sig entreprenörskap på gymnasiet och märkte att det är det hon vill arbeta med, ett eget företag. Lin Living drivs från Gotland med huvudaffären här på Adelsgatan och man har också en affär i Ljugarn. Försäljning sker runt om i Europa. Besök Lin Livings hemsida.

Övre plan 
Det övre planet innehåller lägenheter.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperionÄgare/butikschefAnmärkning
Mississippi kläder 1990-talet – 2014Staffan Seaton
Kally Carlsson modeaffär omkring 1975Kally Carlsson
Harry Carlsson1962 – 1967Harry CarlssonTill Stenkumlaväg 4A
Wahlgrens skor1948 – 1962Från S:t Hansgatan 26
Till Hästgatan 22
Teodor Petterssons skoaffär1910 – 1948Teodor Pettersson, Alma Pettersson
J. A. Johansson, skomakare               1884 – 1899J. A. Johansson

Adelsgatan 23, Mississippi kläder. Bild från Eniro streetview omkring 2012.

Mississippi kläder 
Det är osäkert, men förmodligen öppnade Mississippi kläder sin verksamhet under slutet av 1990-talet. År 2014 upphörde affären.

Adelsgatan 23. Bild från Visinvent 1996.

Harry Carlsson 
Harry Carlsson startade sin affärsverksamhet med att sälja elektriska hushållsapparater 1962 på Adelsgatan 23. Vid den tidpunkten fanns det endast svartvita TV-program och två kanaler, TV1 och TV2. Under slutet av 1960-talet kom så färg-TV och många behövde byta ut sina gamla TV-apparater. Efter 5 år på Adelsgatan flyttades verksamheten till Stenkumlaväg 4A, och där finns företaget fortfarande kvar.

L M Ericssons, senare Ericssons, stora fabrikslokaler i Visby togs 1999 över av Flextronics, som 2005 la ner verksamheten. De lediga lokalerna köptes av Harry Carlsson och hans son Kenneth för 34 miljoner via sitt fastighetsbolag Gotland Investment AB,. Ett förslag till ändrad detaljplan överklagades och först 12 år senare 2017 kunde Harry Carlsson öppna en ny affär i lokalerna med en lokalarea på 2400 m2.

Wahlgrens skor 
Verksamhet med skoförsäljning från Wahlgrens skor har funnits under lång tid i Visby. Omkring år 1895 fanns A. Wahlgrens butik och skomakeri i Ljungbergska huset, trappgavelhuset, vid S:t Hansgatan 28. Olof Alfred Wahlgren var en av de första att saluföra fabriksgjorda skor i Visby. År 1932 finns Wahlgrens skoaffär vid S:t Hansgatan 24 enligt en annons och  år 1946 fanns samma affär vid S:t Hansgatan 26. Verksamheten tas över troligen 1938 av Alfred Samuel Wahlgren, sannolikt sonen. Förmodligen flyttas verksamheten till Adelsgatan 23 någon tid efter år 1948. Wahlgrens skoaffär fanns också vid Kyrktrappan 1 och senare flyttas verksamheten till Hästgatan 22.

Teodor Petterssons skoaffär 
Teodor Pettersson står som ägare till Fastigheten Adelsgatan 23 under åren 1910 – 1929, så det verkar troligt att han då också bedrev affärsverksamhet där. Enlig uppgift drev han en skoaffär, vilket kan tyckas sannolikt, eftersom affären har varit skoaffär både tidigare och även senare, men enligt fastighetsregistret var han bagare.  Under åren 1929 -1948 ägdes fastigheten av Alma Pettersson. Alma kan ha varit Teodors hustru eller annan släkting som tog över efter Teodor.

Situationsplan kv Ringaren 5, Adelsgatan 23.

Husen och gården

Kv Ringaren 5 är en liten fastighet som omfattar huvudbyggnaden mot Adelsgatan, en mellanbyggnad, en gårdsbyggnad mot västra tomtgränsen och en mindre förrådsbyggnad som ligger i nordvästra delen av tomten.

B1, huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden mot Adelsgatan uppfördes som ett affärs- och bostadshus 1881, sannolikt på grundläggning som härrör från 1700-talet. Byggnaden har troligtvis en stomme av resvirke och uppfördes i en och en halv våning med sadeltakt täckt av plåt. Den har en frontespis både mot gatan och mot gården. Takkuporna tillkom 1980 i samband med att vinden över butiken inreddes till bostad. Byggnaden har två affärslokaler, med varsin glasad entrédörr. År 1931 fick byggnaden nya skyltfönster. Övervåningen innehåller lägenheter.

B2, mellanbyggnaden 
Kartan från 1906 visar att gårdsbyggnaden i väst och huvudbyggnaden i öster under perioden 1883-1906 blivit sammanlänkade till en byggnadsenhet genom en tillbyggnad, mellanbyggnaden, längs den södra tomtgränsen. Mellanbyggnaden, uppförd i två våningsplan, har troligtvis stomme av resvirke och den har en oregelbunden form mot norr. Taket är ett sadeltak som är plåttäckt. Byggnaden används som affärs- och lagerlokal i bottenvåningen och som bostad i övervåningen.

B3, gårdsbyggnaden 
Gårdsbyggnaden, ett mindre bostadshus, uppfördes ungefär samtidigt som huvudbyggnaden också sannolikt på en grundläggning från 1700-talet. Byggnaden har troligtvis en stomme av resvirke och uppfördes i en och en halv våning med ett brant sadeltak täckt av enkupigt taktegel.

B4, förrådsbyggnaden 
Någon gång mellan 1912 och 1936 ersattes ett uthus placerat vid den nordvästra tomtgränsen av ett nytt uthus som kraftigt totalrenoverades 1970. Byggnaden har en regelstomme och ett plåttäckt pulpettak och används som förråd.

Gården 
Hela fastigheten är omgärdad av ett nära två meter högt träplank. Gården nås genom en hög modern port mot Adelsgatan. Gården har markytor av gräs, natursten och betongplattor. På gården finns ett större fruktträd, ett mindre träd, rosenbuskar och blomrabatter. Gården och bebyggelsen har tydlig bevarad prägel av sluten handels- och hantverksgård.

Kvarteret Ringaren 5

Kvarteret Ringaren 
Trots att kvarteret är beläget intill Adelsgatan, en av de viktigaste infartslederna till den medeltida stadskärnan och hamnen, var det bland de sista som planlades och bebyggdes på denna del av Klinten. Vid arkeologiska undersökningar har det påträffats rester efter medeltida trähusbebyggelse i kvarterets södra del. På kartan från 1696-97 utgörs det område som motsvarar kvarteret Ringaren huvudsakligen av åkermark, Luttermans åkrar. I de södra delarna av området, längs Vårdklockegatan i väst och Adelsgatan i öst, fanns vid den här tiden ett par tomter utlagda. Den fåtaliga bebyggelsen utgjordes av mindre hus eller stugor och tillhörande kålgårdar. 1722 förstördes stora delar av kvarteret, liksom de intilliggande kvarteren Stopet och Borgen, av en brand. Vi 1700-talets mitt började kvarteret bebyggas med små trähus, som var vanligt på hela Klinten vid den här tidpunkten. År 1785 bestod kvarteret av 15 fastigheter. Den största fastigheten Ringaren 20 upptar en stor del av kvarterets södra del. Kvarterets befolkning har genom århundradena bestått av sjömän och en del arbetare, men till övervägande delen av hantverkare och handelsmän samt deras familjer. Idag är kvarteret indelat av 11 fastigheter. Flertalet fastigheter har ett eller flera gårdshus. Gårdshusbebyggelsen består främst av ombyggda ekonomibyggnader från 1700-talet samt mindre uthus, de flesta från 1900-talet.

Fastigheten Ringaren 5
Nuvarande Ringaren 5 motsvaras av tidigare fastighetsindelning Klinteroten II: 46 och 46 ½.  Enligt Schilders karta från 1696-1697 fanns i den östra delen av nuvarande Ringaren 5 en tomt, nummer 334 som tillhörde Zander Hanson, och var bebyggd med ett hus med tillhörande gårdsrum (trädgård) samt kålgård. Enligt husklassifikationen från 1785 fanns det på tomten, alltså Klinteroten II: 46 och 46 ½, ett trähus med tegeltak, ett stall med brädtak samt ett brygghus med brädtak på fri och statlig jord. Med största sannolikhet är detta de byggnader som finns markerade, i om- och tillbyggt skick, på kartan från 1883. Den i dag befintliga huvudbyggnaden är utsatt på den nämnda kartan med långsidan utmed gatan. Kartan från 1906 visar att det mindre bostadshuset i väst (B3) och huvudbyggnaden i öster under perioden 1883-1906 blivit sammanlänkade till en byggnadsenhet genom en tillbyggnad, mellanbyggnaden (B4), längs den södra tomtgränsen. Någon gång mellan 1912 och 1936 revs ett uthus placerat vid den nordvästra tomtgränsen och ett äldre bostadshus vid norra gränsen och ersattes av ett nytt uthus (B4). Fastigheten har nästan uteslutande tillhört olika sorters hantverkare, vilka haft butik ut mot handelsstråket.