Adelsgatan 30

—-Nuvarande företag (2020)—-
Meza
—-Tidigare företag———-
Tipo Mode,
Visby Silvergrotta,
Gotlandsbutiken.com,
Glasboden,
Ullbergs Import,
Per Björk frisör,
Cri strumor,
Centrum Radio/Loquist Radio TV,
Lisbeth Andersson,
Hansson & Holms Glasmästeri,
Olofssons kappaffär,
Fr Johansson plåtslageri,
Guldsmed,
Skomakare.

Adelsgatan 30, Meza.
Adelsgatan 30, Meza.

Byggnaden Adelsgatan 30 ligger i kvarteret S:t Michael 14. Byggnaden uppfördes som bostadshus omkring 1760, och har byggts om och till under senare tid. Huset inrymmer plats för tre butiker. Byggnaden är med sin bevarade småskalighet ett av få 1700-talshus utefter Adelsgatan som inte byggts till med en våning.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns restaurang Meza.

Meza 
Meza är en restaurang med libanesisk mat. Meza öppnade 2017. Retaturangen driv s av Micka Hanna.

Libanesisk mat är flertusenåriga traditioner, förfining i råvaror och smakupplevelser, komplett för både öga och gom.

Libanesisk mat och dess kökskultur fokuserar också på en annan mycket viktig punkt nämligen gemenskap, man samlas för att äta en mängd olika små smårätter tillsammans.”

Meza, libanesisk restaurang.
Adelsgatan 30, restaurang Meza.

Övervåning och vindsvåning 
Saknas

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Tipo Mode -2017
Visby Silvergrotta2007 – 2013Även Adelsgatan 17
Gotlandsbutiken.com
Glasboden -1997
Ullbergs import1980 – talet
Frisör Per Björk1960 – taletPer Björk
Cri strumpor1954 – 1964
Centrum Radio/
Loquist Radio TV
1930 – 1950-taletGunnar Berg
Lisbeth Andersson Hantverksboden1970 – ?Lisbeth AnderssonFrån Adelsgatan 37
Hansson & Holms Glasmästeri1930-tal – 1950
Olofssons kappaffär1932 – 1942
Fr Johanssons plåtslageriomkring 1900Frans Johansson
Guldsmed 1828 – 1840Johan Christoffer Lindman
Skomakare1813 – 1828Christoffer Palm

Visby Silvergrotta 

Adelsgatan 30. Visby Silvergrotta.
Adelsgatan 30. Visby Silvergrotta.

Visby Silvergrotta öppnade affären på Adelsgatan 2007. I butiken såldes silversmycken allt från hängsmycken, lyxiga halsband till breda armband.

”Samtliga silversmycken är garanterat handtillverkade i silver av högsta kvalitet.”Silversmycken – Handgjorda smycken som halsband, armband och halsringar i Sterling silver. Vi har även halsringar och ringar. Alla artiklar kommer från Mexico och staden Taxco. 15% av all världens silverproduktion görs just i Mexico, och är därmed störst av alla länder. Vi köper in produkterna utan mellanhänder.

År 2013 upphörde direktförsäljningen i butiken och man gick över till att sälja enbart som web-shop. Visby Silvergrotta fanns också på Adelsgatan 17.

Adelsgatan 30, foto 1996.

Glasboden 
I butiken på Adelsgatan såldes glas från Kosta Boda och Orrefors fram till 1997, då butiken stängdes på grund av dålig lönsamhet och försäljningen fortsatte över internet som en webbaserad verksamhet.

Cri Strumpor 
År 1954 sattes det upp en skylt för Cristrumpor, så det verkar troligt att företaget då startade sin verksamhet i butiken på Adelsgatan 30. År 1964 byttes skylten ut och kanske var det ett annat företag som då tog över lokalen.

Adelsgatan 30. Centrum Radio modell Gu 60 från 1936.

Adelsgatan 30. Centrum Radio, modell 261 från 1958, kostade då 495 kr (motsvarar omkring 6500).

Centrum Radio, Adelsgatan 30. Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1945.

Centrum Radio/Loquist Radio/TV 
Centrum Radio startade sannolikt sin verksamhet under 1930-talet med att sälja radio apparaten Centrum Radio. Vid ett sammanträde på Hansegården år 1943 startades Gotlands radioklubb med 15-tal medlemmar. Gunnar Berg, Centrum Radio valdes in som övrig ledamot. Till ordförande utsågs radiotekniker Arvid Wallin, Siltbergs bilaffär, till sekreterare Gustaf Henriksson och till kassör, Evert Hägg, Visby elektriska byrå.

Hansson & Holms Glasmästeri, Adelsgatan 30. Annons införd 1946 i Gotlandsinfanteristen.

Hansson & Holms Glasmästeri 
Hansson & Holms startade sannolikt glasmästeri under 1930-talet här på Adelsgatan 30. Enligt annons i Gotlandsinfanteristen fanns verksamheten kvar på Adelsgatan 1946. Företaget etablerade sig så småningom vid Follingbovägen vid Skrubbs under namnet Holms Glasmästeri.

Adelsgatan 30. Här öppnaden Olofssons kappaffär sin verksamhet den 3 september 1932.

Olofssons kappaffär 
Olofssons kappor fanns etablerad i butiken Adelsgatan 30 under 1930-talet. Verksamheten startade sannolikt hösten 1932. Osäkert är hur länge verksamhaten pågick, men 1942 finns noterat att en skylt på Adelsgatan 30 byttes ut, som kan ha varit kappaffärens skylt.

Adelsgatan 30, Olofssons kappaffär. Bild från Gutar förr.
Adelsgatan 30, Olofssons kappaffär. Bild från Gutar förr
Huset i högra kanten av bilden är Adelsgatan 30. Byggnaden ägdes av bleckslagaren Frans Johansson. Foto från söder K. J. A. Gardsten 1909. Bild från Visby förr i tiden.

Husen och gården

Situationsplan kv. S: Michael 14, Adelsgatan 30.

Längs med den nordvästra tomtgränsen finns ett café, ursprungligen uppförd som en stallbyggnad 1763. I byggnaden alldeles intill åt nordväst finns en köksutbyggnad som ursprungligen uppfördes 1906. Byggnaden längs nordöstra tomtgränsen uppfördes som en förrådsbyggnad under 1800-talets andra hälft.

Fr Johanssons bleckslagare 
Frans Johansson hade sitt bleckslageri (plåtslagare) i byggnaden under slutet av 1800-talet till in på början av 1900-talet. På gården hade stenhuggaren C. Müller sin verkstad. Han tillverkade en mängd byggnadsdetaljer, som framför allt levererades till byggnader på fastlandet bl.a. porträttmedaljonger till Nordiska museet i Stockhom. Hans stenbrott låg på Galgberget i närheten av platsen där Bysarnas speedwaybana tidigare låg.

På gården till Adelsgatan 30 hade stenhuggare C. Müller sin verksamhet under slutet av 1800-talet till in på 1900-talet. På bilden syns porträttmedaljonger tillverkade av Müller, och som nu ingår i utsmyckningen av Nordiska museet. Foto omkring 1905. Bild från Visby förr i tiden.

Kvarteret Sankt Michael 14

Kvarteret 
I kvarterets södra och mellersta del kvarligger lämningar efter S:t Michaels kyrka och kyrkogård. Till kyrkogården har ett större antal gravar påvisats på fastigheten Sankt Michael 14 samt även på 8, 9 och 16. På 1646 års karta utgjorde kvarteret åkermark, och under 1600-talets slut var ett fåtal stugor uppförda längs infartsvägarna Adelsgatan och Tunnbindaregatan. Åt norr och öster omgavs det blivande kvarteret S:t Michael av bebyggelse i oregelbundna kvartersbildningar, formade efter de äldre infartsvägarna. I och med att Biskopsåkern söder om kvarteret bebyggdes 1732, tillkom S:t Michaels gränd som avgränsning åt söder. Vid mitten av 1700-talet reglerades kvarteret och fastigheternas gränser fastställdes. Vid planläggningen bebyggdes de relativt små tomterna med mindre skiftesverkshus, som vanligtvis var placerade med gaveln eller med långsidan i liv med gatan. Det mot gatan slutna gårdsrummet bestod ofta av en kålgård och någon ekonomibyggnad. Här bodde folk från de lägre samhällsskikten som sjömän, arbetare och änkor. Vid slutet av 1800-talet genomgick kvarteret kraftiga förändringar i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs handelsstråket Adelsgatan. Den tidigare befolkningen ersattes till viss del av hantverkare, borgare och handelsmän. Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och ersattes av byggnader med större volym. Även uthusbebyggelsen anpassades till den ökade affärsverksamheten och byggdes till eller ersattes. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talet har i vissa fall ersatts av ny gårdsbebyggelse under 1900-talet. De flesta tomterna längs Adelsgatan är bostadsfastigheter med affärlokaler eller restauranger i bottenvåningen. 

Fastigheten 
Enligt 1785 års husklassifikation fanns på tomten som vid den här tiden ett trähus med tegeltak samt ett stall och en verkstad, båda försedda med brädtak. På 1883 års karta kan förutom huvudbyggnaden invid gatan även den nämnda stallbyggnaden ses, längs den sydvästra fastighetsgränsen. En mindre uthusbyggnad från 1800-talets andra hälft var placerad vid den nordöstra tomtgränsen och en större byggnad var belägen i fastighetens sydöstra hörn. Den senare ersattes före 1906 av en i vinkel uppförd uthusbyggnad. Detta uthus är numera rivet. Den nuvarande bebyggelsen utgörs av butiksbyggnaden från 1760-talet, placerad med långsidan längs Adelsgatan. Vid fastighetens nordöstra tomtgräns finns en förrådsbyggnad från 1800-talets andra hälft. Längs den nordvästra tomtgränsen finns ett sommarcafé, vilket troligen motsvarar stallbyggnaden från 1760-talet. Omedelbart nordväst om denna byggnad finns en köksutbyggnad från 1906. Fastighetens gårdsrum avskärmas mot gaturummet av affärsbyggnaden och söder om denna en hög tudelad järngrind. Längs den nordöstra fastighetsgränsen löper ett brunmålat träplank. I övrigt avgränsas fastigheten av putsade kalkstensmurar.