Adelsgatan 42

—-Nuvarande företag (2020)—-
Olars Ulla, Home By Dean Fastighetsförmedling
—-Tidigare företag———-
Zoom Blommor och Presenter,
Auto-Sun,
Albinssons tyger,
Visby bosättningsaffär,
S. Vennerström modehandel,
Tenngjutare.

Adelsgatan 42.
Adelsgatan 42.

Byggnaden Adelsgatan 42 ligger i kvarteret Kanna 4. Huvudbyggnaden utmed Adelsgatan uppfördes 1881 som bostadshus. Sedan mitten av 1900-talet har det funnits affärsverksamhet i gatuplanet, där det finns två butikslokaler. Från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet bedrevs på fastigheten tenngjuteri.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns butikerna Olars Ulla och Home By Dean Fastighetsförmedling.

Adelsgatan 42, Olars Ulla.
Adelsgatan 42. Olars Ulla.

Olars Ulla 
På Olarsgården, en grönskande idyll med anor från sent 1600-tal, bor Ulla Simonsson. Hon växte upp med jordbruk, liv och rörelse, närhet till skratt och med stark gemenskap. Fysiskt arbete och sammanhållning har präglat mig som person och ligger till grund för den jag är och hur Olars Ulla drivs idag.”

Kreationen ritar sig själv till en början, sedan vrider och vänder jag på den tills den är till min fulla belåtenhet. Jag känner mig som mest lycklig och fullkomlig när vi blir ett, jag och pennan, och flödet tar vid.”

Olars Ulla i Visby ingår i en stor butikskedja med butiker i en stor del av Europa och USA.

Home By Dean Fastighetsförmedling

Home By Dean.

”Letar du mäklare på Gotland? Välkommen till oss på Home by Dean! Vi är en gotländsk fastighetsmäklare i Visby som förmedlar villor, lägenheter, fritidshus och tomter över hela Gotland. Oavsett om du ska köpa eller sälja bostad – hos oss får du hjälp med allt från homestyling till kontrakt. Vi älskar vår ö och känner till varenda liten socken. Det kombinerar vi med att ha engagemanget och känslan för detaljer som gör att vi kan hjälpa just dig till en god bostadsaffär på Gotland”.

Övervåning och inredd vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Zoom Blommor och Presenter
Auto-Sun solarium2000 –Mikael Ericsson
Albinssons tyger1964 – 1986Ingemar Albinsson
Visby Bosättningsaffär1880 – 1964Elias och Anna Johansson
Tenngjutare1750 -1880Släkten Leffler
Adelsgatan 42, år 1996. Bild från Visinvent.
Adelsgatan 42. Visby Bosättningsaffär. Fotot visar pågående ledningsarbeten i gatan. Bild från Visby förr i tiden.

Visby bosättningsaffär 
Visby Bosättningsaffär startades 1880 av Elias Johansson. När Elias dog 1886 fick Anna Johansson ta över och driva verksamheten vidare. Troligen las verksamheten ned 1964, kanske beroende på att Anna dog detta år. Affären och fastigheten köptes då av Ingemar Albinsson, som startade Albinssons tyger.

Lefflerska tenngjuteriet 

Lefflerska tenngjuteriet 
Fram till 1881 fanns det en trädgård bakom gatuhuset, som tillhörde det Lefflerska tenngjuteriet vilket börjat sin verksamhet på 1750-talet. Det var tenngjutare Melchior Leffler om startade verksamheten, som sedan togs över av han hustru och senare dottern tenngjutare mamsell H Leffler. Det berättas att trasiga sandstensformar hade kastats ut i trädgården från gjuteriet som låg som granne på norra sidan. Stadsborna gick dit för att få med sig lite sandsten som pulvriserades till sigdespån för slipning av liar. Se även Adelsgatan 44, där familjen Leffler bodde.

Husen och gården

Situationsplan kv Kannan 4, Adelsgatan 42.
Blockgränd, tidigare Judegränd, och norra delen av Adelsgatan 40.

Huvudbyggnad är bostadshuset med affärslokal utefter Adelsgatan som uppfördes 1881 som bostadshus. År 1934 byggdes bostadshusets bottenvåning om för att inrymma affär och kontor. Kort tid efter att huvudbyggnaden uppförts byggdes flygelbyggnaden utefter Blockgränd i ett plan. År 1889 höjdes flygelbyggnaden med ett påbyggnadsplan, där en lägenhet med två rum inreddes. Gården har ingen egen infart, utan nås från grannfastigheten i norr Kannan 2.

Kvarteret Kannan 4

Kvarteret 
Kvarteret Kannan är triangelformat och är bildat i kilen mellan Adelsgatan och Kanngjutargränd, som båda är gamla infartsvägar till staden. Vägarna fanns innan kvarteret utstakades. Marken finns planlagd redan på 1646 års karta. Eventuellt finns rester kvar av medeltida stenhus i kvarteret. Enligt 1696 års karta var kvarteret uppdelat i fyra tomter. Tomterna var bebyggda med mindre trähus och hade tillhörande gårdsrum med kålgårdar. Området beboddes av hantverkare, sjömän och arbetare. Under 1700-talet var kvarteret uppdelat i tre fastigheter, Klinteroten III:30-32. Tenngjutaren etablerade sig här omkring 1750 och hans hantverksgård upptog två av tomterna. Leffler kom senare genom sin kanntillverkning att ge kvarteret sitt namn. Vid slutet av 1800-talet förändrades kvarteret genom den affärsverksamhet som etablerades längs Adelsgatan och den tidigare befolkningen ersattes av borgare och handelsmän.  Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och byttes ut mot byggnader med större volym, vilka längs Adelsgatan inreddes med butiker i bottenplanet och lägenheter i de övre planen. Den nuvarande tomtindelningen med fyra fastigheter etablerades då och kvarstår fortfarande. I kvarterets västra del längs Adelsgatan är byggnaderna i två våningar och har en påtagligt stor volym. Ännu idag är det mer regel än undantag att dessa hus inrymmer butik i den nedre delen och bostad i den övre. I kvarterets östra del, mot Kanngjutaregränd, är fastigheternas gårdshusbebyggelse placerad.

Fastigheten 
Kannan 4 är en affärs- och bostadsfastighet. Enligt 1697 års karta bildade fastigheten vid den här tiden en större tomtenhet tillsammans med nuvarande Kannan 3. Tomten benämndes med tomtnummer 97 och var då bebyggd med ett hus. Denna tomt kom under 1700-talet att få benämningen Klinteroten III: 30. Enligt 1785 års husklassifikation fanns här två trähus med tegeltak, ett brygghus med tegeltak och ett stall med brädtak. Fastigheten var vid den här tiden en hantverksgård, men kom under 1800-talet att övergå till att bebos av handelsmän och borgare. Under 1800-talets andra hälft avstyckades Klinteroten III: 30 och bildade nuvarande Kannan 3 och 4, som hade samma ägare fram till 1930-talet. Från 1700-talets mitt och fram till 1972-talet var fastigheten samägd med nuvarande Kannan 2.

Huvudyggnaden är ett reveterat trähus som uppfördes som ett bostadshus 1881. Det har en stomme i en resvirkeskonstruktion med två våningar, källare och inredd vind under ett lertegeltäckt valmat sadeltak. Kort efter huvudbyggnadens uppförande tillbyggdes den med en flygel österut, längs Blockgränd. Denna del hade ursprungligen en våning med en port och en passage till fastighetens gårdsrum. 1889 höjdes tillbyggnaden med en våning, där en lägenhet med två rum inreddes. Passagen in till gården sattes igen något senare. På den norra fasaden mot gården finns det en utvändig trätrappa upp till andra våningen, där ytterligare en entré är förlagd. Fram till 1934 fungerade huset som bostadshus med en större paradlägenhet per våning. 1951 byggdes bottenvåningen om, för att inrymma affär och kontor, i den sydvästra delen och mot Adelsgatan togs två skyltfönster upp. 1964 utvidgades och moderniserades bostadslägenheterna med bland annat ombyggnad av kök och bad. Samtidigt byggdes även butiksdelen om samt utvidgades och nya skyltfönster i gatufasaden togs upp. Under senare tid har de äldre pardörrarna med spegelfyllningar av trä mot Adelsgatan bytts ut mot aluminiumdörrar. Trätrappan på tillbyggnaden uppfördes omkring 1990. Fastighetens gårdsrum är väl avskärmat från gaturummet via bebyggelsen samt via en hög mur mot Adelsgatan norr om huvudbyggnaden. Österut från huvudbyggnadens norra del löper en hög tegelavtäckt mur, vilken avdelar gårdsrummet i två delar, en nordlig och en sydlig. I muren finns en valvöppning. Gården har ingen egen inkörsel utan nås via grannfastigheten, Kannan 2, i norr. Den norra delen av gården utgörs av en grusplan med parkering, medan den södra delen har sparsmakade planteringar och är gräsbevuxen