Adelsgatan

Adelsgatan sträcker sig från Södertorg till Wallers plats. Gatan har sannolikt funnits sedan 1300-talet då Söderport troligen togs upp i muren. Området på Söderklint runt Adelsgatan började bebyggas först omkring 1600-talet mitt, men Adelsgatan kom troligen tidigt att bli en en genomfartsled från Söderport till mer centrala delar av staden. Ursprungligen sträckte sig gatan från Södertorg till Stora Torget. Namnet Adelsgatan finns omnämnt sedan tidigt 1700-tal. Sitt stora uppsving som affärsgata fick Adelsgatan när järnvägen anlades på Gotland och centralstationen för Visby placerades utanför Söderport. När Östercentrum utanför Österport etablerades under 1970-talet med nya moderna affärer började Adelsgatan tappa sin ställning som ledande affärsgata. På 2000-talet har antalet affärer som har öppet året runt minskat.

Adelsgatan fanns sannolikt redan på medeltiden som en bostadsgata. När ringmuren byggdes (1250-1350) utförde det ingen port där Söderport nu ligger. Först omkring 1300-1350 byggdes Söderport. Adelsgatan fick då större betydelse eftersom den då blev en genomfartsled till de centrala delarna av Visby. Innan namnet Adelsgatan användes hade gatan flera olika namn, Södergatan, Algaden och Allferagaden.

När järnvägen byggdes på Gotland och Visby fick sin centralstation 1878 kom Adelsgatan att få ökad betydelse som affärsgata. Resenärerna med tågen fick då nära till affärerna på Adelsgatan. Stor variation bland affärerna fanns från bilförsäljning, vapen, el-artiklar, järnhandel, livsmedel, skor, kläder, papper, till mjölk och tidningar. Biltrafiken på gatan blev allt livligare och 1964 enkelriktades gatan.

Del av Södertorg och början av Adelsgatan. Foto från söder. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Under 1960-1970-talet förkom ”raggarbilar” i stor utsträckning på kvällarna i Visby, där Adelsgatan var det mest populära stråket för raggarna. Under julhelgen var ett omtyckt nöje att besöka Adelsgatan för att uppleva julstämning och se på julskyltning i alla affärer.

År 1987 förbjöds all trafik inom murarna, förutom för boende, taxi och varutransporter. Med början av 1970-talet påbörjades utflyttning av affärer som krävde mycket utrymme och där kunderna gärna ville köra fram till affären med sina bilar. Bilförsäljning, järnhandel, el-affärer m.fl. flyttade till Östercentrum utanför Österport eller till Södercentrum utanför Söderport. Utflyttningen har sedan fortsatt med livsmedel och många andra affärer. I stället har affärer inriktade på turister i viss omfattning ersatt de utflyttade affärerna. Under 2000-talet har allt fler affärer öppet endast under turistsäsong. År 2002 blev Adelsgatan permanent gågata.

Alla byggnader på Västra sidan av Adelsgatan. Foto 2020-2023.

Alla byggnader på Östra sidan av Adelsgatan. Foto 2020-2023.