Södra Kyrkogatan 20

—-Nuvarande företag (2023)—-
Isola Bella
—-Tidigare företag———-
Länsrätten,
Tempelriddarorden samlingslokal,
Bilverkstad,
Häggs Möbleringsaffär,
Sjöstedt Egendomsbyrå,
N. Böös korgmakeri.

Södra Kyrkogatan 20. Foto 2023.
Södra Kyrkogatan 20. Foto 2023.

Södra Kyrkogatan 20 ligger i kvarteret Munken 1. Fastigheten omfattar två byggnader, huvudbyggnaden och en gårdsbyggnad. Huvudbyggnaden ligger mot Södra Kyrkogatan med en vinkellänga i söder. Huvudbyggnaden är uppförd omkring 1750, där byggkroppen mot Södra Kyrkogatan är uppförd delvis på medeltida murverk och vinkellängan sannolikt innehåller delar av tre medeltida hus. Gårdsbyggnaden ligger mot Ryska gränd med adressen nr 13. Huset uppfördes omkring 1785 sannolikt som brygghus, lada eller fähus. Delvis under och invid gårdsbyggnaden finns medeltida murar. Idag används byggnaden som bostäder. Södra Kyrkogatan 20 hade tidigare adressen Södra Kyrkogatan 24.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Isola Bella och bostäder.

Restaurang Isola Bella, Södra Kyrkogatan 20.
Isola Bella har en speciell sommarentré, en liten smal gränd in till uteserveringen.

Isola Bella   
Isola Bella etablerades år 1983 på Södra Kyrkogatan 20 som en restaurang med inriktning på pizzor. Sannolikt var det en italienare som startade restaurangen. Namnet Isola Bella är italienska och betyder ”Vackra ön”. Restaurangens lokaler är medeltida och omges delvis av murar från medeltiden och med medeltida kryss- och tunnvalv samt ett stenflistäckt golv med grå och röda kvadratiska stenar. Under de första åren av restaurangens verksamhet bakades här en pizza av pizzabagaren Gert. Pizzan hade just namnet ” Pizza Isola Bella”, som av många ansågs som den bästa pizzan som någonsin gjorts på Gotland. Restaurangen har haft flera ägare under årens lopp. Under sommaren 2002 gick Isola Bella i konkurs med en obetald skuld på 270 000 kr. Bland ägarna återfinns Bosse Nilsson, känd som kock, köksmästare, krogägare från Gutekällaren, Lindgården m.fl. ställen. År 2011 tog Nenad Egic över som femte ägare till Isola Bella.

Interiörbild för Isola Bella med medeltida kryss- och tunnvalv. Foto Hans Hellgren.

Restaurangen har idag ett bredare utbud än vid starten och på menyn finns förutom italiensk pizza även rätter från Medelhavet, vegetariska rätter, veganrätter och glutenfria rätter m.fl. Restaurangen är öppen året om och har genomgående positiva omdömen från besökande gäster.

”Restaurangens inriktning är klassisk italiensk, okonstlad matlagning där bra råvaror utgör basen och vår ambition är att ha en restaurang dit man går för att ha trevligt. Det är alltid mycket gäster så risken att få sitta i en tom restauranglokal och höra sitt eget eko finns inte ens under mörkaste vintersäsong. Vi har en bred meny med tonvikt på italiensk á la carte tillsammans med färsk pasta. Dessutom finns våra mycket omtyckta pizzor.”

Isola Bella, uteservering, Södra Kyrkogatan 20.

Nenad Egic, krögare Isola Bella. Foto Petra Jonsson, Helagotland.

Isola Bella har en speciell sommarentré, en smal liten gränd mellan byggnaderna på de båda fastigheterna Munken 1 och Munken 7. Sommarentrén leder in till en gård där restaurangens inbjudande uteservering för 70 personer finns. Gården tillhör fastigheten Munken 7.

Ägaren Nenad Egic driver även Isola Bella by the Sea vid Snäck, och sedan 2017 restaurang Trattoria Bella vid Tofta strand. Nenad är har också tidigare drivit restaurangen vid Herrvik, som han inte längre driver men kvarstår som ägare. Sedan 2018 ligger Isola Bella vid Södra Kyrkogatan ute till försäljning.

Gårdshuset mot Ryska gränds 13. Bild från Google streetview omkring 2012.

Gårdhus   
I byggnadens bottenvåning och vindsvåning finns det bostäder.

Huvudbyggnad   
I byggnadens övervåning och vindsvåning byggs om 1975 till 11 bostadslägenheter. Musikdirektör och musiklärare på Läroverket Friedrich Mehler bodde omkring 1930–1936 på här på Södra Kyrkogatan 20 (tidigare Södra Kyrkogatan 26). Läs mer om Friedrich Mehler.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Södra Kyrkogatan 20
Häggs Möbleringsaffär1908 – 1939Josef Hägg
Sjöstedt EgendomsbyråOmkr 1935Valdemar Sjöstedt
N. Böös korgmakeri1880 – 1907N Böös
Ryska gränd 13
Länsrätten på Gotland1988 – 2010
Tempelriddarordens samlingssal1951 – 1983
Bilverkstad1919 – 1950

Huvudbyggnadens fasad mot gården för vinkellängan. Foto 1996. Bild från Visinvent.

Häggs Möbleringsaffär
Häggs Möbleringsaffär fanns i lokaler på Södra Kyrkogatan 20 (tidigare Södra Kyrkogatan 24). Affären låg i fastigheten kv Munken 1 och öppnades sannolikt 1908 då huvudbyggnaden inreds till butik. Verksamheten drevs av Josef Hägg. I affären såldes i första hand möbler och mattor. Hägg & Johansson ägde fastigheten sannolikt från 1908 till 1939 då den såldes och då affären också stängdes. År 1939 byggs huvudbyggnaden om , troligen för en ny butiksverksamhet.

Skyltarna på högra sidan berättar att AKTIEBOLAGET Visby Exportslakteri hade försäljning av kött på Södra Kyrkogatan 16 och att korgmakare N Böös hade sin verkstad på Södra Kyrkogatan 20. Foto 1900 Hägg 1900. Bild från Visby förr i tiden.

N. Böös korgmakeri 
Från en artikel i Gotlands Allehanda 1890 som finns i det stora arkivet Gutar Förr framgår att brand uppstått i N. Böös verkstad i bottenvåningen, där han tillverkar korgar. Från kakelugnen hade gnistor antänt en hög av korgpil och strå 1,5 meter från kakelugnen. Till polisförhöret hade förutom N. Böös även ägaren till fastigheten guldsmeden Alfred Palm och kapten Ternstedt såsom brandschef blivit kallade. Alfred Palm bodde då på våningen ovanpå korgverkstaden. Eftersom Alfred Palm står som ägare till Södra Kyrkogatan 24, är det klarlagt att det avsåg nuvarande Södra Kyrkogatan 20.

Gårdshuset fasad mot gården.

Gårdsbyggnaden
Gårdsbyggnaden användes som stall under börja av 1900-talet. År 1919 byggdes södra delen av byggnaden om till bilverkstad och år 1927 inreddes resterande delar av byggnadens bottenvåning också till bilverkstad. Ombyggnad utfördes av bottenvåningen till samlingssal för Tempelriddarorden 1951 och 1984 ändrades lokalen till kontorslokaler för Länsrätten på Gotland. Omkring 2010 las Länsrätten ner och lokalerna inreddes då till 5 bostäder.

Hus och gården

Situationsplan kv Munken 1, Södra Kyrkogatan 20 och Ryska gränd 13.

På fastigheten Munken 1 finns det två byggnader, huvudbyggnaden mot Södra Kyrkogatan och gårdsbyggnaden som ligger på östra sidan av tomten mot Ryska gränd.

B1, huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden B1 ligger utmed Södra Kyrkogatan och har en vinkelställd byggkropp som ligger i söder mot tomtgränsen till Munken 7. Byggnaden uppfördes omkring 1750 som ett bostadshus av sten i två våningar med inredd vind och ett övre vindsloft. Taket bryts upp av flera takkupor och är täckt med enkupigt tegel. Byggnaden exteriört har förändrats under flera århundraden, men dagens äldre utseende återskapades vid en ombyggnad på 1970-talet. Mycket tyder på att huset har kontinuerligt använts sedan medeltiden. Byggnadsdelen mot Södra Kyrkogatan består delvis av medeltida murverk liksom Vinkellängan som innehåller delar av sannolikt tre medeltida hus. I den södra delen av huvudbyggnaden, som sammanfaller med vinkellängans västra del, ingår sannolikt delar av det hus som borgmästare Colwijn bebodde under 1600-talets slut fram till 1701 då han avled. Bottenvåningarna finns kvar med kryss- och tunnvalv samt stenflistäckt golv, i en del av huset med grå och röda kvadratiska stenar. Övervåningarna har medeltida murverk upp till okänd höjd. Det som i huvudsak kan ses av byggnaden idag är resultatet efter den omgestaltning som troligen utfördes någon gång på 1830-talet. Exteriört har byggnaden förändrats under 1900-talet. I samband med att bottenvåningen mot Södra Kyrkogatan inreddes till butik togs skyltfönster upp mot gatan 1908 och ytterligare ett skyltfönster togs upp i fasadens norra del 1939. Under 1970-talet genomfördes en genomgripande ombyggnad då byggnaden fick dagens utseende. Vinkellängan breddades 1977 och vid samma år tillkom trapphuset vid huvudbyggnaden.

B2, gårdshuset
Gårdshuset B2 ligger längs fastighetens östra gräns mot Ryska gränd med adress Ryska gränd 13. Byggnaden uppfördes omkring 1785 av sten i en våning med inredd vind. Taket är ett sadeltak täckt med tegel och uppbrutet av flera takkupor. Delvis under och invid byggnaden finns medeltida rester i form av murar. I husklassifikationen från 1785 nämns flera stenhus på fastigheten bland annat brygghus, lada och fähus. Förmodligen utgör någon av dessa dagens byggnad B2. På en karta från 1883 syns dagens utsträckning på byggnaden. Under början av 1900-talet användes byggnaden som stall. År 1919 byggdes stallet om till bilverkstad i södra delen av byggnaden och 1927 byggdes troligen resterande del av byggnaden om så att den kom att ingå i bilverkstaden. Senare har huset byggt om till samlingssal, kontor och till bostäder.

Gården
Fastighetens gård är rymlig och har aldrig varit mer bebyggd än den är nu. Stora delar av gårdsytan utgör idag en parkeringsplats för fastigheten hyresgäster. Gården nås från Ryska gränd.

Kvarteret Munken 1

Kvarteret Munken
Kvarteret Munken avgränsas åt norr och öster av Ryska gränd, åt söder av nedre Finngränd och åt nordväst av Södra Kyrkogatan. I kvarteret finns 8 fastigheter. Under medeltiden låg området i stadskärnans yttre del, just under Klintkanten för kvarterets östra del. Ryska gränd i öster har fått sitt namn efter Ryska kyrkan och Ryska handelsgården, som under medeltiden låg i kvarteret. I norra ändan av Ryska gränd, där gränden vidgas något, kallades platsen ursprungligen Kötttorget eller Oxtorget. Här bedrevs handel med djur och kött ända från 1400-talet och fram till omkring 1830. Kötthandeln flyttade därefter till Stora Torget, där handeln började ta fart vid den tidpunkten. Nedre Finngränd kallades tidigare Gränden till Stortorget och Friberg gränd. Munkens norra och mellersta del har sannolikt varit fullt utbyggd med stenhus sedan 1200-talet, medan södra delen då dominerades av Ryska kyrkan, kyrkogården och även av den förmodade ryska köpmansgården. De flesta medeltida byggnaderna är borta, men byggnadsrester och delvis bevarade medeltida byggnader finns kvar i kvarteret. Byggnadernas placering och gatunätet från medeltiden stämmer inte särskilt överens med den senare fastighetsindelningen. Kvarteret kan eventuellt även ha genomkorsats av någon gränd. Dagens bebyggelse är huvudsakligen bostadshus uppförda både under 1700-talet och under 1970-talet. 

Fastigheten Munken 1
Fastigheten Munken 1 utgör kvarterets norra halva. Det avgränsas av Södra Kyrkogatan i nordväst och av Ryska gränd i norr och öster. Nuvarande Munken 1 motsvarar ungefär tidigare S:t Hansroten III.9. Under 1600-talet och större delen av 1700-talet omfattade området för Munken 1 hela tomten nr 1 och norra stycket av tomt nr 141. På Munken 1 finns flera delvis bevarande medeltida byggnader. Ytterligare stengrunder finns dokumenterade på den nu obebyggda norra delen av tomten. Medeltida byggnadsdelar finns kvar i byggnad B1 i form av hela rum med valv, öppningar samt ytterligare murverk. På kartan från 1646 kan man se att kvarterets hela sida mot Södra Kyrkogatan är bebyggd samt till höger om nuvarande gårdsinfart vid Ryska gränd. År 1697 var tomt nummer 1 bebyggd med ett hus av dels sten och dels trä, ett stall och en lada och ägdes av borgmästare Johan Colwijn. Stora delar av dessa byggnader rivs när huvudbyggnaden (B1) uppförs under mitten av 1700-talet. Det fanns ytterligare ett stenhus enligt 1697 års karta, som då tillhörde tomt nummer 141 (motsvarar B2). Det sistnämnda huset är sannolikt detsamma som omnämns i en värdering av fastigheten i början av 1700-talet. Det omnämns då såsom odugligt och näst intill öde. Vid mitten av 1700-talet är huset rivet och ett nytt hus uppför omkring 1785. I slutet av 1700-talet ändrades tomtindelningen till den i dag befintliga och fick då beteckningen S:t Hansroten III:9 som under 1930 ändrades till Munken 1. De idag befintliga byggnadernas ursprungliga utseende och karaktär är tydlig mot gränden och mot söder, men störs inifrån gården av nyare tillbyggnader.

Tidigare Södra Kyrkogatan 24 motsvarar dagens Södra Kyrkogatan 20.