Huset med målningar

(T49). Huset med målningar, även kallat Muntheska huset, ligger ihopbyggt med ringmuren i sydöstra delen av muren nära Söderport med adressen Södra Murgatan 2. Namnet har huset fått av sina välbevarade målningar från 1500-talet. Uppförandet av bygganden skedde innan ringmuren byggdes. Det dateras (dendrokronologiskt) till omkring 1255 och är därmed ett av de få bevarade medeltida stenhusen på södra delen av Klinten. Huset byggdes ihop med den gamla ringmuren på 1280-talet och kom på så sätt att stå relativt skyddat och välbevarat.

Huset med målningar är inte öppet för allmänheten.

Den datering som gjorts visar att Huset med målningar från 1855 är ett av de äldsta bevarade husen i Visby. När muren byggdes här omkring 1280 fanns alltså huset redan på plats och det införlivades med tre av sina väggar i försvarsverket. Huset har efter införlivandet stått relativt orört och är därför välbevarat.

Sitt namn har huset fått från de bevarade målningarna från 1500-talet. Det finns tre våningar i huset inklusive källare. I övre våningens inre finns rester av barockmålningar i form av växtornamentik och i norra väggen en i putsen inristad skeppsbild från 1200-talet.

Större delen av huset ligger utanför muren. Källaren, som är välbevarad, når man via en rundbågig gång från gårdssidan. I källaren finns ljusspringor och en numera övertäckt tidigare utsprängd brunn i Klinten. I mellanvåningen finns i östra väggen en förbyggd och delvis igensatt dörröppning samt rester av fönster. Övervåningen täcks av två kryssvalv. Och även här finns rester av dörr och fönster placerade ovanför mellanvåningens motsvarande dörr och fönster. Förbindelse från marken till övervåningen har skett via en stege eller trappa till en brygga utanför den igensatta dörren. Bryggan hade tidigare fortsatt till norra gaveln där man via en stege kunnat nå en igensatt dörr till vinden. Ovanför dörren syns spåren av en hissbom. I väggen på insidan muren finns, förutom ingången till källaren, tre rundvälvda ingångar i bottenvåningen, varav de två som sitter ovan varandra troligen är ursprungliga. I samband med att muren byggdes murades dörrar och fönster igen och istället öppnades den tredje ingången. När muren höjdes byggdes också huset på och dess övre del fick ett tornliknande utseende med samma funktion som ett sadeltorn. På den plats som Huset med målningarna ligger har man funnit rester av ett äldre hus vid norra gaveln med ungefär samma placering som nuvarande hus. Det revs troligtvis när muren byggdes.

Huset med målningar och Valdemarsmuren från insidan muren.

Enligt en sägen skall byggnaden ha tillhört Solbergaklostret och fungerat som inkvarteringslokal för långväga gäster. Under en tid användes huset som förråd. Från 1600-talet och till senare delen av 1800-talet har huset tidvis använts som bostad. Under 1800-talet gjordes en del ombyggnader i och med att huset började användas som magasin. Under år 1891 inrymdes i huset en borstfabrik. Numera används byggnaden enbart som lagerlokal.