Österport

(T36). Österport är tillsammans med Norderport och Kajsarn de äldsta tornen i ringmuren. Österport uppfördes omkring 1286. Landsvägen från östra och centrala delarna av Gotland ledde till Österport, som tidigare var den viktigaste vägen att ta sig in i Visby. Här fanns tidigare en port i den gamla muren innan Österport uppfördes i en fem våningar hög tornbyggnad. I dag är porten endast öppen för gångtrafik och utanför porten längs Österväg har ett köpcentrum byggts upp, huvudsakligen uppfört på 1970-talet.

Österport
Österport

När människor kom från östra delarna av Gotland till Visby för att besöka staden skedde infarten till staden genom Österport för vidare färd nerför Hästgatan. Under medeltiden gjordes säkert en stor del av besöken för att sälja varor t.ex. på Rolandstorget (nuvarande Packhusplan) och senare gällde besöken för att handla i stadens alla affärer på Adelsgatan, Hästgatan, Södra Kyrkogatan med flera gator. Under 1950-talet började bilarna bli allt vanligare och man körde med sin bil in genom Österport och parkerade utanför den affär som skulle besökas. Från omkring 1997 (?) stängdes Österport av för all biltrafik och är numera öppen endast för gående.

Vakt- och försvarstorn
När Österport uppfördes omkring 1286 var tanken säkert att bevaka infarten till Visby österifrån. Här fanns sedan tidigare en port i den gamla muren som ersattas av det nya porttornet. Resterna av den Gamla muren har hittats genom utgrävning (1925) och lodrätta spår efter den Gamla muren syns ännu inne i portvalvet. Från Österport, som ligger lite söder om mitten av Östermur, kunde östra delarna av området utanför muren också bevakas mot eventuellt fientliga anfallare. I våningen närmast över portvalvet stöds detta påstående genom att det där fanns både eldstad, avträde och väggnischer för vakterna, som permanent bevakade tornet och infarten. Österport uppfördes fem våningar högt. Tre våningar var sluta inåt staden. Porten hade liksom övriga porttorn ett fällgaller. Tornet har haft ett större portliknande hål, senare delvis igensatt, mitt över porten riktad mot landet som försvar av tornet. Upptill i tornet syns en rad bomhål för en hourde. Nedre delen till denna är ännu i behåll. På sidan inåt staden syns ännu rester av en stor stentrappa, som lett upp till vakternas utrymme, tornrummet ovanför portvalvet. Från tornrummet ledde en trappa upp till våningen ovanför. Ännu på 1600-talet fanns portens yttervärnsmurar bevarade. Det var två parallella murar, ca 25 meter långa, som gick vinkelrätt ut från porten. Portarna och vallgravarna fick på så sätt ett effektivt skydd.

Insidan av Östermur från Österport längs Södra Murgatan. Repslagarbanan invid stadsmuren kan ha funnits redan under medeltiden. Den upphörde 1912. I portrummet skymtar ena halvan av den yttre träporten. Vid portens insida finns tullbommen kvar. Teckning av P.A. Säve, 1846. Bild från Visby stadsmur.

1600- 1700-talet
Vägen genom porten har sedan medeltiden höjts ca 1 meter. Tornet hade ett mäktigt torn. I Hans Nielsön Strelows Chronica Guthilandorum, som utgavs 1633, berättas att Österport varit försedd med en vacker spira som blev förstörd vid en brand 1610. Tornet byggdes aldrig upp igen. Intill Österport står en trästolpe som tillhört en tullbom som används under lanttullens tid. Den s.k. ”lilla lanttullen” fanns på Gotland 1648-1810. Under orostiderna på 1710-talet utrustades tornet med kanoner. Då förstorades ett antal av de medeltida skyttespringorna i tornet för att ge plats åt eldrören till kanonerna.

P.A. Säve var mycket irriterad på att huset till höger om porten tillåtits bli byggt i liv med tornets fasad. Till vänster på bilden syns J.O. Pettersons ”Garn och Wäfnadshandel”, Österväg 2. Trottoaren utanför huset består av oregelbundet huggna kalkstenshällar. På 1750-talet kallades markområdet norr och söder om porten för H. Köhlers åkrar.. Foto 1895. Bild från Visby förr i tiden.
Österport 20 år senare än intilliggande bild. Hästskjutsen är ersatt av en bil. I huset tv med den öppna dörren utkom Gotlands Folkblad den 12 juli 1928. Både redaktionen och tryckeriet fanns i huset några år. I affärslokalen norr om porten hade ”Bondmor” svagdricksservering och gottförsäljning på 1920-1930-talen. Bla fanns 2-öres och 5-öres sirapsstrutar av egen tillverkning. Foto 1918. Bild från Visby förr i tiden.

Kungörelser
På Österport, liksom på de övriga stadsportarna och vid Stora Torget anslogs kungörelser och andra officiella meddelanden från magistraten. Det var först när Wisby Tidning började utkomma 1811 som detta upphörde. Fram till 1873 fanns träportarna kvar i Norder-, Söder- och Österport. Träportarna från Österport finns bevarade uppställda på gården i Gotlands Museum.

Österport hade ett mäktigt torn med en hög spira. År 1610 ödelades delar av tornet i en omfattande brand. Bild från Visby stadsmur.
Detta är den enda bevarade träporten av dem som funnits i porttornen. Den kommer från Österport. Träporten består av två porthalvor som suttit i den ytte portomfattningen. Nu förvaras porten på Gotlands Museum. Bild från Visby stadsmur.

Utanför Österport
På 1750-talet kallades markområdet norr och söder om Österport för H. Köhlers åkrar. Bebyggelse på ringmurens utsida direkt inpå muren har under åren sedan muren uppförande i stort sett kunnat undvikas, men vid Österport har bebyggelsen krupit alldeles inpå muren. P.A. Säve ger oss en uppfattning om att bebyggelsen uppförts i slutet av 1800-talet, och han är inte glad åt att huset på norra sidan om Österport har byggts direkt mot muren. Säve skriver 1870: ”Husen vilka äro fastbyggda med Österport tillkommo under H.W. Lundbergs tid (1860-talet) men snickaren Ahlgrens hus som förut blev byggt söder om Österport under min intendentstid blev satt på lagligt avstånd både från stadsmuren och Österport”.

Östercentrum
När området utanför österport, Östercentrum, började uppföras som ett köpcentrum under 1970-talet, startade utflyttningen av affärer från innerstaden till det nya köpcentrat. Efter att trafiken successivt ökat på gatan Österväg genom köpcentrat har denna gata liksom Hästgatan gjorts till bilfria gator och under somrarna pågår en intensiv rörelse av gående genom Österport mellan Köpcentrat och innerstaden.