Skolporten

(T39). Skolporten ligger alldeles intill Kvarntornet. Murens övre del intill Kvarntornet rasade den 17 januari 1849. Först 40 år senare, 1888 röjde man bort även den nedre delen och det gjordes där en ny förbindelse in till Visby genom muren, bred tillräcklig för biltrafik. När Solbergaskolan uppfördes en bit utanför muren 1891 blev det aktuellt att underlätta för gående att tas sig mellan innerstaden och skolan och en mindre port togs upp i muren år 1894, en gångport i rundbågestil. Öppningen för biltrafik har senare vidgats flera gånger. Öppningen och gångporten kallas tillsammans Skolporten sedan 1894.

Muren alldeles intill Kvarntornet rasade alltså den17 januari 1849 på en sträcka av 25 meter. Endast murens nedre del med arkadbågarna stod kvar. Det verkar inte troligt att raset berodde på att ett lutande sadeltorn dragit med sig muren i ett ras. Ett sadeltorn placerat så nära ett marktorn tycks mindre troligt. En svaghet i murens konstruktion är att yttermur och murbåge uppfördes utan förband mellan de två delarna och därför uppstår det ibland sprickor däremellan. Denna svaghet kan man se på ett antal  ställen längs murens insida. 

På bilden ser man raset som skedde 1849 och rsmassorna nedanför. Foto av N.J.A Lagergren omkring 1885 några år innan rasmassorna togs bort. Bild från Visby förr itiden.

På akvarellen som P.A. Säve utförde direkt efter raset under samma år ser man att den djupa vallgraven utanför muren fortfarande finns kvar 1849.  Rasmassorna togs bort först 1888, nästan 40 efter raset. Det var diskussionerna om att bygga en skola strax utanför muren som tvingade fram åtgärder för att man skulle få en förbindelse till skolan inifrån staden. Vallgraven vid raset fylldes igen, resterna av den rasade muren röjdes undan och en ny gata anlades, Skolportsgatan, genom muren och fram till den blivande skolan. Öppningen genom muren har sedan vidgats flera gånger. Skolan, som fick namnet Solbergaskolan, stod färdig 1893 och året därpå 1894 hade en gångport öppnats i muren bredvid raset. Detta för att göra det säkrare för gående att tas sig till och från skolan.

P.A. Säve avbildade raset intill Kvartornet samma år som raset inträffade, nämligen år 1849. Det framgår att vallgaven då ännu gick djup utanför muren. Senare fylldes vallgraven igen och Skolportsgatan anlades över den igenfyllda vallgraven. Akvarell av P.A. Säve . UUB. Bild från Visby förr itiden.
Öppningen i muren för gångtrafikanter utfördes som en port i rundbågestil. Porten skymtar i bakgrunden. Stängslet i förgrunden går utefter järnvägslinjen mellan Visby och Väskinde. Bandelen invigdes 1896. Foto omkring 1900. Bild från Visby förr i tiden.
Ett nytt folkskolehus byggdes på det öppna markområdet utanför Östermur och stod färdigt för inflyttning 1893. Skolan kom att kallas Solbergaskolan. Det gamla skolhuset vid S:t Hansgatan var sedan länge alldeles för trångt. Äldre stadsbor beklagade barnen som måste gå till den nya skolan utanför muren där det var kallt och blåsigt. Foto från nordväst 1895. Bild från Visby förr i tiden.