Gottvaldska huset

(B25). Det pepparkaksliknande lilla huset som ligger vid Strandgatan 9 i Burmeisterska trädgården kallas Gottvaldska huset. Det uppfördes på 1500-talet på en annan plats, nämligen vid S:t Hansgatan 11, där det ingick i tre sammanbyggda hus. Gottvaldska huset var ett av få nybyggda hus på 1500-talet. Huset flyttades 1906 till Strandgatan där det fick genomgå en omfattande renovering. Huset ägdes under slutet av 1600-talet av den då kände målaren Johan Bartsch. Namnet på huset kommer från ägaren till huset J. N. Gottvall, som ägde det under mitten av 1800-talet.

Gottvaldska huset.
Gottvaldska huset.

Gottvaldska huset ligger i kvarteret Burmeister 4, Strandgatan 9. Det byggdes dock vid S:t Hansgatan 11. Byggnaden uppfördes som ett av få nybyggda hus i Visby under 1500-talet och är byggt delvis som ett korsvirkeshus. Ett annat liknande hus i Visby, förmodligen också uppfört under 1500-talet eller under början av 1600-talet, var den s.k. Kungsstugan, som också var ett korsvirkesbyggt hus. Detta hus förstördes i en brand, se även Wendtska huset, B20.

1500-talet
Gottvaldska huset uppfördes under 1500-talet, tiden då Gotland tillhörde Danmark, och då länsherrarna på Wisborgs slott genom höga skatter och svåra förhållanden hade gjort Gotland och Visby fattigt. Man hade inte råd att underhålla sina byggnader och ännu mindre att bygga nya, och dessutom stod många hus i staden övergivna. Därför är Gottvaldska huset ett av få hus uppförda under 1500-talet. Namnet Gottvaldska huset är lite felaktigt, för personen som givit namn åt huset var skepparen J. N. Gottvall. Många av husen i Visby före 1200-talet uppfördes i trä, men genom bränder försvann en hel del av trähusbebyggelsen. Under 1200 – 1400-talet byggdes husen vanligtvis i sten. Under 1500-talet och senare blev det vanligare att uppföra husen i skiftesverk, kallade bulhus på Gotland, och flera byggnader i staden uppfördes också som korsvirkeshus. Gottvaldska huset, som alltså ursprungligen uppfördes i nuvarande kv Städet 1, S:t Hansgatan 11, byggdes både som korsvirkeshus och som skiftesverkshus. Fasaden åt söder och öster är uppförd i korsvirke, medan de övriga fasaderna är av skiftesverk med prismatiskt huggna brädor. Huset är byggt i två våningar, där övre våning kragar ut över den undre och bärs upp av profilerade konsoler. Taket är ett  brant lutande lertegeltäckt sadeltak.

1600-talet
Johan Bartsch den yngre var tillsammans med fadern Johan Bartsch den äldre kända Gotlandsmålare under 1600-talet. De bodde i Johan Målares hus, som ägdes av fadern, och efter att fadern dött 1666 bodde Bartsch dy kvar i huset till 1681. Förmodligen köpte han då det Gottvaldska huset och flyttade dit samma år. Här bodde han sannolikt fram till 1697. I huset, liksom i de två intill liggande byggnaderna har målningar påträffats utförda av Johan Målare Bartsch dy.

1700-talet
Många ägare under 1700-talet är kända till namnen. Här bodde skräddare, handelsmän, skomakare, klensmed och under slutet av 1700-talet bodde Anders Muldas skräddaränka i huset. Huset var förmodligen ursprungligen oputsat men försågs senare  med puts sannolikt under 1700-talet.

Gottvaldska huset. Byggnaden har en utskjutande övre våning som vilar på vackert profilerade knektar. Foto från sydöst av N. J. A Lagergren, 1890-talet. Bild från Visby förr i tiden.

1800-talet
Under början av 1800-talet ägdes huset av bokbindare Johan Petter Molin och mellan åren 1858-1864 ägdes huset av skepparen J. N. Gottvall, som alltså givit namn åt huset. Efter Gottvall ägdes huset av bokhandlare J.G. Nyberg och senare av Nybergs änka.

Gottvaldska huset. Den Gottvaldska fastigheten bestod av tre sammanbyggda hus, i vilka påtfäffades målningar utförda av Johan Bartsch d y. Tvåvåningshuset flyttades 1906, de andra husen revs 1834. Foto från nordväst omkring 1895. Bild från Visby förr i tiden.

S:t Hansgatan 11. Flytten av tvåvåningshuset är utförd och huset är ersatt med ett plank. Foto 1915. Bild från Visby förr i tiden.

1900-talet och flytten
Under början av 1900-talet, 1901-1918 ägdes byggnaden av lantbrukare J. A. Viman, och det var under den tiden som huset flyttades 1906. Varför huset flyttades vet vi inte, men det fick förstås en bättre och synligare placering på Strandgatan, än där det låg vid S:t Hansgatan. Det kan möjligen vara så att Riksbankens byggnad redan var planerad och ett första steg var att flytta Gottvaldska huset, som tydligen ansågs värt att bevara. Huset flyttades utan att ta med det bakbygge som fanns till huset och som innehöll en trappa till övervåningen. Efter flytten rätades byggnaden upp och omfattande renoveringar genomfördes. Byggnaden återställdes exteriör från att ha haft en enkel 1700-tals prägel med slät puts och stora fönsteröppningar, till ett antaget ursprungligt utseende. Putsen knackades ner och lämnade korsvirkesstommen oputsad. Vissa fönster sattes igen och andra förminskades och fick blyspröjsade fönsterbågar. Byggnadens korsvirkesgavlar, vilka har olika typer av fackverk, erhöll ett nyskapat utseende med oputsade fyllningsfält och dekorativt murat tegel. En ny trappa togs upp invändigt 1913. Huset restaurerades både in- och utvändigt 1948. Interiören har bevarat en äldre prägel, dock inte i ursprungligt skick. Efter Viman har flera olika företag ägt byggnaden, Filmindustriaktiebolaget Skandia 1918-1921, Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden 1921-1932, Aktiebolaget Visby Bryggerier 1932-1934 och Sveriges Riksbank som köpte huset 1934.

De två intilliggande byggnaderna på S:t Hansgatan 11 med målningar  av Johan Bartsch revs 1934 för att ge plats åt Riksbankens hus. Målningarna flyttades då till dåvarande Gotlands Fornsal.

Gottvaldska huset med korsvirkesfasaden mot Strandgatan.

Agge Ahlin
År 1966 öppnade Per ”Agge” Fridolf Ahlin sin egen verkstad som keramiker i Gottvaldska huset. Han hade tidigare arbetet i Etelhems Krukmakeri, men började här dreja i egen regi. Agge tillverkade drejat lergods i form av hushålls- och brukskeramik, ofta med ristad dekor. Föremålen signerade han ”Agge” eller ”AA”, ibland med tillägget ”Visby”. Verksamheten flyttades till Romagatan 3 i Visby 1996.

Skål tillverkad av Agge Ahlin.

2000-talet
Fastigheten Burmeister 5, som omfattar Burmeisterska trädgården och Gottvaldska huset, säljs den 1 september 2019 av Stig Lundgren, som ägt fastigheten i 8 år. Köpare är Stureplansgruppen Temporary AB, som under de 8 åren här drivit nattklubben Burmeister och restaurangen Supper. Köpesumman är 22 miljoner. Under åren 2019-2020 skall omfattande restaurering av Gottvaldska huset utföras av firman Boman restaurering på uppdrag av Stureplansgruppen.