Kapitelhuset

(B2). Kapitelhuset ligger vid Sankt Drottensgatan. Huset är ett gammalt medeltida hus vars bottenvåning uppfördes i början på 1200-talet. Kapitelsal är beteckningen på ett stort rum eller hus där den styrande församlingen (kapitel) sammanträder. Gården var under medeltiden Linköpingsbiskopens residens på Gotland (Gotland tillhörde då Linköpings stift) och omnämns som sådant första gången 1432. Biskopen skulle besöka ön vart tredje år, och då hölls sammankomster, capitulum, med öns präster. Bakom huset finns en medeltida örtagård, som är anlagd efter förebilder från medeltida klostergårdar. Numera används anläggningen som en sommarrestaurang, Restaurang Kapitelhusgården.

 

Kapitelhuset ligger i kvarteret Priorn 2, Sankt Drottensgatan 8. I området har kyrkan haft hus och aktiviteter sedan medeltiden. Runt kvarteret finns domkyrkan S:ta Maria, syskonruinerna S:t Lars och Drotten, S:t Clemens och senare även katolska kyrkan. Biskopens bostad, Biskopsgården, ligger i samma kvarter en bit bort. Kapitelshuset har varit representationsanläggning för biskopen, vedbod, museum och numera restaurang.

Kapitelhuset
Där kapitelhuset ligger fanns på stenåldern en boplats. Huset är ett gammalt medeltida hus som började uppföras sent 1100-tal. Bottenvåningen är utförd med kryssvalv och användes förmodligen som lager och administrativa lokaler innan huset höjdes. Övervåningen byggdes senare, troligen i slutet av 1200-talet eller i början på 1300-talet. Eftersom Gotland tidigt, kanske redan under slutet av 1100-talet, kom att lyda under biskopen i Linköping, kan det var möjligt att övervåningen byggdes redan under början av 1200-talet som representationsvåning för biskopen. Våningen var byggd som en sal, kapitelsal, med fyra spetsbågiga fönster mot gatan och med ett tak ursprungligen utformat som ett spetsigt tunnvalv. Kapitelsal är beteckningen på ett stort rum eller hus där den styrande församlingen (kapitel) sammanträder. Huset har byggts om under årens lopp, och det går att utläsa byggskeden i murverket där fönster och dörrar flyttats.

Biskopens residens
Kapitelgården var under medeltiden alltså Linköpings­biskopens residens på Gotland och omnämns som sådant första gången 1432. Biskopen skulle besöka ön vart tredje år och då hölls sammankomster, capitulum, med öns präster. Till Kapitelgården hör även ett stall som ligger i anslutning till Kapitelhuset och en skänkstuga båda byggda på 1700-talet. Under skänkstugan finns en gammal källare, som anses vara från mitten av 1100-talet. Bakom huset finns en medeltida örtagård, som är anlagd efter förebilder från medeltida klostergårdar. I samband med reformationen omkring 1525 blev det inte längre aktuellt med biskopsvisitationer och biskop Hans Brask blev den siste biskopen från Linköping som 1527 besökte Gotland. Anläggningen stod därefter oanvänd och började förfalla. Gotland fick sin första egna biskop 1572, men han bodde inte här.

Kapitelhuset, här som biskopens vedbod. Vedinkastet syns ännu i fasaden. Foto från början av 1900-talet. Bild från Visby förr i tiden.

Biskopens vedbod
Under slutet av 1600-talet hade Kapitelhuset förfallit till den grad att taket var borta och biskopen använde huset för sina får. Under 1800-talet kallades huset Biskopens vedbod och en öppning i fasaden mot gatan hade tagits upp som vedinkast. Som ett sådant uthus stod byggnaden förmodligen fram till att det blev byggnadsarkeologiskt undersökt 1937-1942, och det restaurerades därefter 1943 varvid vissa delar återfick sitt medeltida utseende. Gotlands Fornsal, numera Gotlands Museum, är sedan dess ansvarig förvaltare av Kapitelsgården.

Fornsalens museigård
Först långt senare startade Gotlands Fornsal, en museigård med pedagogisk verksamhet som pågick fram till 2008. Den fick formen av ett friluftsmuseum med odlade nyttoväxter och väldoftande örter. I stallängan fanns allehanda hantverk och utställning kring läkeörter samt ordnades aktiviteter för barn. I skänkstugan serverades medeltida mat och dryck. Kulturella arrangemang erbjöds för grupper och för konferenser.

Kapitelhusgårdens Restaurang.
Kapitelshuset, källaren.
Kapitelhuset. Stensalen.

Restaurang Kapitelhusgården
Efter att ha stått oanvänd en tid startades en ombyggnad av lokalerna för att användas som restaurang och konferensanläggning. Kapitelsalen har blivit Stensalen med plats för 65-70 personer. Källaren är ombyggd till festsal för middagar och med egen bar för 45 personer. Skänkhuset är ombyggt till kök och kontor. Örtaträdgården används sommartid för mingel m.m. I det gamla stallet finns en bod med försäljning av bl.a. tyger för medeltidskläder. Under juni 2016 stod Restaurang Kapitelhusgården färdig för att ta emot gäster. Aktiviteter ordnas också för barn. Inriktningen för restaurangen är medeltidskänsla för både miljö och mat. Numera finns det också en kaffeservering i trädgården. Restaurangen är öppen under sommaren och i övrigt i samband med speciella arrangemang.

Kapitelhuset efter restaureringen 1943.