Kronstallet

(B22). Kronstallet kallas det hus som ligger med sin ståtliga västra gavel mot Kilgränd. Huset är ett stenhus och var ursprungligen ett packhus. Det är uppfört på 1300-talet eller 1400-talet. På tomten fanns det ursprungligen 4 medeltida byggnader, varav två finns kvar, Kronstallet och Gamla Mejeriet. Gamla Mejeriet är byggt på 1700-talet och är sammanbyggt med Kronstallets östra gavel. Namnet Kronstallet kommer från att Kronan hade ett stall här under 1700-talet. I dag används byggnaderna som bostadshus som ägs av en bostadsrättsförening.

Kronstallet ligger i kvarteret Kilen 2 med sin västra gavel mot Kilgränd, men adressen är Mellangatan 7B. Mellangatan ligger på östra sidan om kvarteret. Under medeltiden fanns åtminstone fyra medeltida stenhus på Kilen 2, varav två kvarstår idag. Hela kvarteret Kilen omfattar från norr Kilen 1, Kilen 2 och Kilen 3. Genom kvarteret gick under medeltiden två gränder mellan Kilgränd och Mellangatan. Den södra gränden las igen under slutet av 1600-talet och den norra någon gång under början av 1700-talet.

Medeltida packhus

Kvarteret Kilen 1
I kvarterets norra del, nuvarande Kilen 1, fanns en byggnad som troligen var ett medeltida packhus. Det låg norr om nuvarande Kronstallet och med sin gavel mot Kilgränd, gränden som länge kallades Svarta gatan.

Kvarteret Kilen 2
En av de två medeltida byggnader som finns kvar i Kilen 2 är Kronstallet, som också kallas Bachérska huset. Kronstallet ligger med den västra gaveln snett mot Kilgränd. Huset uppfördes som ett packhus och har med sin tegelarkitektur motsvarighet i Liljevalchaska-Klintska husen. Det har med sina gavelblinderingar likheter med motsvarande nordtyska och danska byggnader och dateras därför till uppförande på 1300-talet eller 1400-talet. Huset har från början haft en trappgavel vilket den stympade gavelorneringen antyder.

1700-talet

Gamla mejeriet
Den andra byggnaden, med medeltida murverk bevarade, kallas Gamla mejeriet och uppfördes på 1700-talet. Gamla mejeriet är sammanlänkad med Kronstallets östra gavel och ligger något indraget från Mellangatan. I fastighetens nordöstra hörn har en medeltida källartrapphals till ett stenhus påträffats och söder om det Gamla mejeriet längs Mellangatan har ytterligare medeltida stenhusrester samt en vattenbrunn framkommit.

Övriga byggnader Kilen 2
Enligt en karta från 1697 fanns på Kilen 2 ett stenhus, ett stall, en lada och ett trähus. I 1785 års husklassifikation fanns två stenhus, ett fähus av trä, ett vagnshus av trä samt några små hus i trä.

Kronstallet. Byggnaden närmast i kv Kilen1 var under 1700-talet Kronans stall. Byggnaden strax bakom ligger i Kilen 2 och är det hus som idag kallas Kronstallet. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.
Kronstallet. Stallbyggnaden i Kilen1 är nu borta, jfr föregående bild. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.
Kronstallet. Före Ränteriets ombyggnad stod Säve på gården mittemot Kronstallet och avtecknade byggnaden. Utmed Kilgränd ses ett plank i ålderdomlig skiftesverksteknik. Teckning av P. A. Säve omkring 1925. Bild från Visby förr i tiden.

Kronstallet Kilen 1
När Wisborgs slott sprängdes 1679 inköpte Kronan det medeltida köpmanshuset på Strandgatan, numera en byggnadskropp i Clarion Hotell Wisby, för att användas som ränteri, vilket kom att gälla fram till år 1773. Huset låg på andra sidan om Kilgränd, alltså ganska nära nuvarande Kronstallet. Men den byggnad som användes som kronstall var byggnaden som låg i Kilen 1, alltså norr om nuvarande Kronstallet. Här fanns vagnar och hästar vilka användes vid transporterna av Kronan under den 100 år långa tidsperioden som Ränteriet fanns kvar i köpmanshuset. När byggnaden i Kilen 1 revs omkring 1915 fick nuvarande byggnad överta namnet Kronstallet.

Miraklet 1472

Kilgränd är ett bra exempel på hur många av de smala och mörka igenlagda gränderna från medeltiden var. Det var inte så konstigt att Kilgränd tidigare kallades Svarta gatan. År 1472 inträffade ett riktigt mirakel i en av de höga byggnaderna vid gatan. En treårig flicka föll ut från ett fönster högt upp i den byggnad där hon bodde och slog rakt ned i den stenbelagda gatan. Fogden på Wisborgs slott, som just passerade förbi nere på gatan, bar upp den livlösa lilla kroppen till modern. Efter tre timmar av fruktlösa upplivningsförsök tvingades dock kvinnan till sin förtvivlan inse att flickan var död. Men då kom en skrivare till platsen och han uppmanade de i rummet församlade att anropa den saliga Katarina. Och se – flickan fick livet åter. Senare följde hon med sin mor på en tacksägelse vallfärd till Vadstena och hela händelsen nedtecknades därefter i Katarinas mirakelsamling.

Kronstallet. Miraklet 1472. Illustration av Maria Domeij. Bild från Visbyguiden.
Kronstallet. Miraklet 1472. Illustration av Maria Domeij. Bild från Visbyguiden.
Kronstallet th och Gamla mejeriet tv. Foto från norr.
Kronstallet tv och Gamla mejeriet th. Foto från söder.

Bostadsrättsförening

Idag omfattar fastigheten fyra boningshus. Förutom de två nämnda kvarstående medeltida stenhusen, Kronstallet och Gamla Mejeriet, finns idag ännu två bostadshus som uppfördes 1949. De är placerade med långsidan längs Mellangatan på var sida om och ihopbyggda med 1700-talshuset. Kronstallet ingår numera i bostadsrättsföreningen BRF Kilen 2 som äger hela Kilen 2 och omfattar 13 lägenheter.