Wisby Hotell

(B11). Wisby Hotell ligger strax söder om Donnersplats mellan Strandgatan och Kilgränd. Ursprungligen låg här 4 fyra separata packhus uppförda på 1200-talet. Mellan packhusen löpte på medeltiden tre gränder som inte längre finns. År 1856 startade hotellverksamheten här med namnet Hotell Gotland, som då omfattade endast en byggnad, tidigare känd sedan slutet av 1600-talet som Ränteriet där skatteuppbörden förvarades. Verksamheten utökades med ytterligare två byggnader under senare delen 1800-talet och senare ytterligare en byggnad. Hotell Gotland blev så småningom Visby Stadshotell, i folkmun kallad ”statt”. Genom ägarbyte heter hotellkomplexet sedan 1991 Clarion Hotel Wisby och under 2012-2013 har hotellets verksamhet utökas med ytterligare tre byggnader.

Wisby Hotell ligger huvudsakligen i kvarteret Hotellet 13, Strandgatan 6. Hotellet består i dag av 4 sammanbyggda huskroppar som ligger utefter Strandgatan inom kv. Hotellet 13 samt ytterligare några byggnader tillhörande de intill liggande fastigheterna i kv. Hotellet 12 och kv. Hotellet 10, vilka kommit att ingå genom om- och till-byggnader utförda 2012-2013. Byggnaderna numreras här från 1 till 6 där nr 1 är byggnaden längst åt norr.

Kvarteret Hotellet

Ursprungligen låg här fyra separata packhus med högkällare uppförda på 1200-talet på nuvarande Hotellet 13. Mellan packhusen löpte tre smala gränder med riktning nordväst mot sydost. Under medeltiden var åtminstone de mindre kvarteren i norr och väster fullbebyggda. Här har man kunnat spåra tio kvarter i norr och väster fullt bebyggda. Dessa hus var byggda tätt intill varandra, ofta med gemensamma skiljemurar.

Vid 1600-talets slut hade gatunätet bildats runt kvarteret och det var uppdelat på 14 tomter, med tomtnumren 19, 32-41, 44 samt E. Den sistnämnda bokstaven innebär att stadens ränteri låg på tomten, Nuvarande Hotellet 13 omfattar ungefär från norr tomt nr 32, E, 33, 19 34, Hotellet 12 omfattar 35, 36 och delar av 37 och Hotellet 10 omfattar tomt 38. Genom att använda de gamla tomtnumren är det enklare att följa var de olika byggnaderna ligger. Under medeltiden sträckte sig det centrala Visby fram till och med tomt 34. Den tredje gränden låg förmodligen söder om tomt 34.

Del av karta över Wisby, Schilder 1697. I vänstra delen finns det triangulära kvarterert Hotellet med tomtnummer från 32 i norr till 44 i söder. Strandgatan ligger väster om kvarteret, i norr ligger Donners plats, i Öster Kilgränd och i söder Residensgränd. En gränd mellan tomt 33 och 19 finns ännu kvar.
Skeletten från vikingagraven vid Clarions Hotel. Foto: Patrik Widegren /SVT

Vikingagravar

Vid scahktningsarbeten under 2015 i trädgården tillhörande Clarion Hotel Wisby hittades en grav från vikingatiden. Graven påträffades vid en schaktningsövervakning där Gotlands Museums arkeolog Leif Zerpe deltog. I graven fanns en vuxen person med ett litet barn i famnen. Den vuxna kvinnan är troligen en kvinna, eftersom hon har en liten bebis omkring 0-6 månader gammal i famnen. Skelettet ligger i nordväst –sydostlig riktning, som tyder på att det är från vikingatiden. Tidigare har två vikingatida gravar hittats i närheten, vilket indikerar att de tre fynden kan tillhöra ett större gravfält.

Medeltiden till omkring 1850

Under perioden fanns det inte något hotell i detta kvarter men väl en Stadskällare.

Wisby Hotell. Nordgavlen för hus 1 mot Donners plats. Huset är medeltida, men den främre delen har tillkommit under en senare tidsperiod. Foto 1875. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 1, Källarhuset
I den norra delen på tomt 32 fanns ett av de medeltida packhusen, med välvda rum, trappgavel åt söder och korsvirkeskonstruktion i norra gaveln. Här fanns också stall och lada. Packhuset var 1723 känt som ”Källarhuset” och 1785 som ”Druvan”. Här kom ett nytt hus att uppföras under början av 1900-talet.

Wisby Hotell. Ränteriets fasad mot Strandgatan före ombyggnaden på 1850-talet. Bilden visar att väldigt lite har förändrats sedan medeltiden. Teckning P. A. Säve 1844. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 2, Ränteriet, Stadskällaren Friheten
På tomten E låg två av packhusen med trapphusgavel mot Strandgatan och mot sydost, vilka byggdes samman till en större byggnad år 1345 genom att den nordligaste av de tre gränderna byggdes igen. Huset var ett köpmanshus och användes som bostad och magasin. Mellan husen fanns sannolikt valvhus över gränden. Den nya byggnaden hade långsidan längs med Strandgatan och uppfördes med trapphusgavlar åt nordost och åt sydväst. I fasaden finns markerade flera lastportar och små ljusgluggar till magasinsvåningarna. Byggnaden kallades länge för Ränteriet. Under medeltiden och fram till slutet av 1600-talet låg stadens ränteri, där skatteuppbörden förvarades, i Visborgs slott. När slottet förstördes 1679 inköptes det medeltida köpmanshuset på Strandgatan för att användas som ränteri. Under nästan 100 år kom huset att användes som ränteri fram till år 1773 då verksamheten flyttade till ett nybyggt hus, vilket idag utgör landsarkiv. Huset användes även som kronmagasin fram till 1773. På andra sidan Kilgränd låg Kronstallet, vilket tillhörde verksamheten. Efter det att ränteriet flyttade kom huset i privat ägo och i början av 1800-talet ägdes huset av tullförvaltaren Johan Brobäck. Hans måg fältkamrer M. G. de Berg, lät i mitten av 1800-talet renovera fastigheten och när denna ombyggnad/renovering var klar 1856 öppnade de Berg Hotell Gotland i byggnaden.

Wisby Hotell. Bild från gårdssidan av Ränteriet, Trappgavlar åt norr och söder.

I ränteriet fanns rundbågiga portar och fönster och en vacker åttkantigt stjärnformig ljusöppning i tredje våningen, finslipade stensäten i fönstersmygarna, många små väggskåp, synliga takbjälkar i salarna, brokiga väggmålningar och krångliga trappor. I nedre våningen fanns kolonner prydda med bägarelika kapitäler, som bar upp sex spetsiga kryssvalv.

Wisby Hotell. Ränteriets nedersta våning mot Strandgatan som senare inreddes till Vintermatsalen. Teckning av P. A. Säven 1848. Bild från Visby förr i tiden.
Wisby Hotell. Ränteriets andra våning har här i södra väggen en inbyggd långsmal förvaringshylla med låsförsedd lucka av ovanlig typ. Intill finns en nisch med spetsig överdel. Det täta bjälklaget i taket antyder husets packhuskaraktär. de stora fönstren är sannolikt inte ursprungliga. Teckning av P. A. Säve 1848. Bild från Visby förr i tiden.
Wisby Hotell. På Ränteriets tredje våning i husets södra del finns en fönsteröppning med stjärnformad stenomfattning,ca 75×75 cm. Teckning av P. A. Säve 1848. Bild från Visby förr i tiden.
Wisby Hotell. På Ränteriets fjärde våning i norra delen finns ett vindspel. Genom lastporten skymtar hissbomen. Teckning av P. A. Säve 1848. Bild från Visby förr i tiden.

På baksidan av Ränteriet fanns redan under1600-talet stadskällare Friheten. Den låg mot Kellergränd, nuvarande Kilgränd. Rummet med det tunnvälvda taket hade dekorerade väggar med målningar i barock stil från 1600-talet, som föreställde frukter, rosor och blomsterslingor målade på kalkgrunden för både väggar och tak. Och mitt i bilden Bacchus i ynglingagestalt med en bägare i ena handen och ett ymnighetshorn i andra handen. Målningarna fanns ännu kvar fram till 1800-talets mitt.

Wisby Hotell. Stadskällaren Friheten låg på baksidan av Ränteriet. På väggarna i stadskällaren fanns barockmålingar som fanns kvar ännu in på 1800. Teckning av P. A. Säve 1848. Bild från Visby förr i tiden.
Wisby Hotell. Bild från söder mot byggnaderna utefter Strandgatan, där huset ill höger är Gymnasiehuset (5), sedan följer ruinen av en byggnad med höga bågformiga fönster, se bild nedan, därefter syns tullförvaltare Ruuths hus(4). huset med den stora trappan är Fåhraeiska huset (3) och sedan ligger hus som tillhörde fältkamrer M. G. de Berg (hus 2). Teckning av P. A. Säve, 1847. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 3, Fåhraeiska huset
Det fjärde medeltida packhuset var byggt i kalksten tre våningar högt, hade kryssvälvda rum i bottenvåningen och var försedd med trappgavlar. Denna byggnad på tomt 33 har fått hus nummer 3. Huset var redan på medeltiden sammanbyggd med hus 2 och hade förmodligen samma höjd och våningsindelning som hus 2. Den gränd som löpte längs byggnadens södra fasad, den mellersta gränden, las igen och blev tomtmark 1781. På 1850-talet genomgick packhuset, som kom att kallas Fåhraeiska huset, omfattande reparationer. Det inköptes 1875 för hotellets räkning och byggdes samman med övriga byggnader på 1890-talet.

På den Ruuthska gården intill Gymnasiehuset låg ruinerna efter ett medeltida hus, som kan vara ett stenhus som låg på tomt nr 35. Teckning P. A. Säve 1849. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 4, Ruuthska huset
Tomterna 19 och 34 var bebyggda med två medeltida stenhus med bevarade murverk längst ner på fasaden. Här fanns också stall och lada och här står alltså byggnad nr 4 delvis på medeltida grund. Ända sedan medeltiden har här funnits byggnader som om- och nybyggts. På 1850-talet genomfördes omfattande ombyggnader av ett av stenhusen som var tullförvaltare Ruuths hus och som kom att kallas Ruuthska huset. Det inköptes 1875 för hotellets räkning. Det andra stenhuset, som låg på tomt nr 19 revs.

Gymnasiehuset ligger till höger i bilden. Gymnasiet invigdes 1821 och fanns kvar till 1859. Teckning av J. Kinberg 1849. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 5, Gymnasiehuset
Byggnad 5 är belägen på delar av tomterna 35, 36 och 37 med adress Strandgatan 4. Tomterna 35, 36 och norra 37 tillhör kvarteret Hotellet 12. Tomterna var bebyggda med stenhus, vilka sannolikt var placerade utmed Strandgatan. Här fanns också ett stall byggt i sten och ett kohus i trä. På 1700-talet uppfördes ett nytt tvåvåningshus utmed Strandgatan. Byggnaden ägdes under början av 1800-talet av Jonas Johannes Bahr. År 1820 inköptes huset för 2000 riksdaler och byggdes om för 1000 riksdaler till Wisby Gymnasium och kunde invigas den 17 februari 1821 av biskop Eberstein. Gymnasiets förste rektor var dr Pehr Säve, död 1837 och far till P. A. Säve. Senare, 1828, kompletterades byggnaden med en lanternin och klocka på taket samt två flyglar inåt gården. Skolan flyttade härifrån 1859 och huset såldes till Sundhetsnämnden 1860.

Hus 6, Westbergs trädgård
Hela tomt 38 och södra delen av 37 och tillhör kvarteret Hotellet 10 och ligger vid Strandgatan 2. Vid arkeologiska undersökningar har det på tomten påträffats rester av medeltida murverk och kulturlager. Tomt 38 var bebyggt med ett trähus, medan 37 var bebyggt med ett stenhus, ett stall och en lada. På 1700-talet och fram till 1800-talets andra hälft var tomten obebyggd och benämndes under en tid ”häradshövding Westbergs trädgård”. Först 1876 uppfördes här ett bostadshus, hus nr 6.

Hotell Gotland, 1850-1900

Fältkamrer M. G. de Berg startade hotellrörelsen ”Hotell Gotland” år 1856 som då endast omfattade hus nr 2. Hotellet fick problem med ekonomin och gick i konkurs 1876 och det stod stängt under två år tills en ny ägare öppnade hotellet 1878. Förmodligen var det källarmästare och direktör L. Berthelsen som köpte hotellrörelsen efter konkursen, för på 1890-talet finns uppgifter om att han ägde hotellrörelsen och att han också köpte hus 5, annexet, tidigare Gymnasiehuset. Berthelsen köpte också hus 1 vid ungefär samma tidpunkt. Möjligen ändrades namnet från Hotell Gotland till Wisby Hotell eller Stadshotellet vid ägarbytet.

Wisby Hotell. Fotot visar fasaden mot Strandgatan för Österbergska huset, hus 1, och tidigare Ränteriet, hus 2, från nordväst. Längre bort skymtar en ursprunglig medeltida överbyggd gränd. Vid en ombyggnad på 1900-talet byggdes portvalvet in i den nuvrande matsalen. Foto 1906. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 1, Österbergska huset
Hus 1 benämndes Österbergska huset efter dåtidens ägare under 1830-talet till slutet av 1800-talet. Huset inköptes av Berthelsen för att ingå i hotellrörelsen omkring 1895. Här öppnade han schweizeri och krog. Huset revs 1911.

Hus 2, huvudbyggnad, Hotell Gotland
Hotell Gotland startade sin verksamhet år 1856 i hus nr 2 där det tidigare Ränteriet kom att utgöra kärnan i den första hotellrörelsen. I denna byggnad ligger huvudentrén till hotellet. Efter flera ombyggnader fick huset mer tidstypiska klassicistiska fasader med rusticerad nedre våning och putsarkitektur. Hus nr 2, som blir huvudbyggnad, har genomgått stora exteriöra och interiöra förändringar under flera ombyggnader. På 1870-talet genomgick byggnaden grundlig renovering med bland annat förstärkta/omlagda grundmurar och golv. I huvudbyggnaden, finns den vackra kryssvälvda vintermatsalen och innanför ligger det tunnvälvda rummet som ursprungligen var en övervälvd gränd och inrymde stadskällaren Friheten.

Wisby Hotell. Gymnasiehuset har rivits och ersatts av det pampiga huset med balkongerna kallat Annexet. Det Ruuthska huset norr därom har byggts om och fått en ny gavel i renässans. Foto omkring 1901.

Hus 3, Hotell Gotland
Omkring 1855 byggdes hus 3 om till hotell och höjdes en våning till fyra våningar. På 1870-talet genomgick huset en totalrenovering med förstärkta grundmurar och omlagda golv. Vinden inreddes, nya takkupor togs upp och interiören renoverades. Byggnaden inköptes 1875 och införlivades med hotellrörelsen. Matsalar, biljardrum och café tillkom och en förbindelse togs upp till hus 2.

Hus 4, Hotell Gotland
Omkring 1875 inköptes byggnaden 4 och införlivades i hotellverksamheten. I samband med att hus 3 och 4 byggdes samman med hus 2 på 1890-talet, inreddes de nytillkomna byggnaderna med bland annat matsalar, biljardrum och café. Hus 4, det gamla Ruuthska huset, byggs om och får en ny gavel mot Strandgatan.

I samband med ombyggnaden under 1890-talets anlades trädgården öster om hus 3 och 4 med planteringar, terrasseringar, vattenspel och dubbeltrappor från Strandgatan, och blev senare försedd med pergola och musikestrad.

Hus 5, Annexet till Hotell Gotland
Gymnasieskolan flyttade härifrån 1859 och huset såldes till Sundhetsnämnden 1860, och byggnaden fungerade därefter som ett sjukhus. Enligt en karta från 1895 fanns det tre uthusbyggnader i tomtens östra del. Källarmästaren Ludwig Berthelsen köpte fastigheten (alltså fastigheten Hotellet 12) 1895 för att riva den gamla gymnasieskolan och uthusen, och samma år uppfördes en pampig byggnad med balkonger mot Strandgatan, för att användas som hotell, och den kom att kallas Annexet. År 1899 köpte källarmästare Frans Persson fastigheten, som han innehade till 1905, då han sålde den till källarmästare C. H. Fagerlund. Sedan innehades fastigheten av flera olika ägare fram till 1952 då den köptes av Kronan.

Tomten söder om gamla Gymnasiehuset , Westbergs trädgård, var obebyggd fram till omkring 1875. Här pågår byggandet av Arneliuska huset. Foto omkring 1875. Bild från Visby förr i tiden.
Strandgatan sedd från söder. Th syns det Arneliuska huset som nu är på plats. Den breda trottoaren av betong anlades 1892. Foto 1897. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 6, Arneliuska huset
Där Westbergs trädgård låg uppfördes 1876 ett större bostadshus, hus nr 6. Det kom att kallas för ”Arneliuska huset”, uppkallat efter E. A. Arnelius, dåvarande kapten kommissionslantmätare och verkställande direktören vid Gotlands Järnväg. Fastigheten Hotellet 10 har periodvis varit samägt med Hotellet 12 i norr.

Stadshotellet, 1900-talet

Hotellrörelsens namn blev Visby hotell eller Stadshotellet, i folkmun vanligen ”Statt”. År 1927 kom Stadshotellet att bli ett dotterbolag till Ångfartygs AB.

Wisby Hotell. Hus 1, det nya huset uppfördes 1911. Huset har fått ett utsiktstorn och balkonger. Foto 1912. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 1, Wisby Hotell
Under början av 1900-talet utökades verksamheten ytterligare. Tomten i norr införlivades i hotellverksamheten omkring 1895 och kom alltså att ingå Hotell Gotland som vid den här tidpunkten bytte namn till Wisby Hotell. Kort tid efter inköpet revs det gamla medeltida Österbergska huset. Tomten norr om Österbergska huset inköptes omkring år 1900 och ett nytt hus som ersatte Österbergska huset och som även omfattade den nya tomten uppfördes 1911 fyra våningar högt i jugendstil med slätputsad fasad och tegeltak. Byggnaden försågs med ett högt utsiktstorn, burspråk och balkonger. En inre förbindelse till hus 2 togs upp. Byggnaden inrymde förutom hotellverksamhet även butik och bostad. Tornet revs 1942. Vid restaurering 1989 förstorades fönstren i norra fasaden och ett stort butiksfönster togs upp mot Strandgatan.

Wisby Hotell. Statshotellet café låg i en del av nuvarande matsalen. Här är den mörk och dyster, men några år senare renoverades den och kallades därefter Marmorkafeét. Skylten på draperiet anger: ”All servering upphör 5 minuter före kl 11. Ljuset släckes 1/4 öfver kl 11 e.m.”. Foto 1906. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 2, Wisby Hotell
Till hus 2, som bestod av två huskroppar A och B, byggdes ytterligare en huskropp C öster om A och söder om B. Från 1920-talet inrymdes en tvättstuga och en cementerad tvättgård i den nya byggnadsdelen. Under åren 1989-1992 gjordes stora ombyggnader då det i delen B byggdes en simbassäng i källarvåningen, dels insprängd i berget och dels inredd i den medeltida högkällaren. Delen C byggdes tre våningar hög i kalksten och i byggnaden inrymdes en ny vinterträdgård. Delen B byggs samman med hus 1 och C byggs samman med hus 3 och 4. Rummet där ränterikistan förvarades har blivit nuvarande Hansarummet.

Hus 3, Wisby Hotell
I början av 1900-talet fungerade delar av hus 3 som personalbostäder.

Wisby Hoell. Dansrotundan och matsalen. Bild från Gamla Wisbyminnen.
Hotell Wisby. Hotellterrassen med musikpaviljong och sommarservering. Senare byggdes en sommarrestaurang. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.
Wisby Hotell. Stadshotellets musikpaviljong var flitigt urnyttjad sommartid. Här spelade infanteriregementets musikkår ofta för gästernas underhållning. Musikdirektör 1899-1911 var R. M. Wesslén och 1911-1923 C. G. A. Åkerholm. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 4, Wisby Hotell
I trädgården anlades på 1920-talet en uteservering, ”restaurang Oscar”, samt en dansrotunda i österländskt inspirerad arkitektur. I muren mot öster har medeltida valvöppningar och en 1920-tals port bevarats. I början av 1900-talet fungerade delar av hus 4 som personalbostäder. I mitten av 1950-talet revs alla byggnader på tomten där nuvarande byggnad 4 står och en ny hotellbyggnad uppfördes 1954. Byggnaden är fem våningar hög, den södra delen, 4A, ligger med långsidan mot Strandgatan och den norra, 4B, med gaveln mot gatan. Byggnaden har trästomme som är reveterad och fasaden är slätputsad. Byggnadens sadeltak i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning är täckt med tegel. Vid byggnadens uppförande förlades hotellets huvudentré till den norra delen med gaveln mot gatan. När sedan hela hotellet renoverades 1989-92 förhöjdes denna del av byggnaden och fick då en trappgavelutformning,

Wisby Hotell. Tyvärr revs det medeltida Ruutska huset till stora delar 1956 när ett nytt hus uppfördes på dess plats. Foto 1956. Bild från Visby förr i tiden.

Hus 5, kontorsbyggnad
Hus nr 5 inköps av Kronan 1952 samtidigt som hus nr 6.

Hus 6, kontorsbyggnad
Hus nr 6, bostadshuset, tidigare kallat Arneliuska huset, byggdes till mot norr omkring 1940. Kronan inköpte både hus nr 5 och 6 år 1952 för Länsstyrelsens räkning. En byggnadsarkeologisk undersökning genomfördes 1989-91. Visby Arkitektgrupp fick uppdrag att projektera en om- och nybyggnad i de båda fastigheterna kvarteret Hotellet 12 och 10 åt länsstyrelsen på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. Omfattande ombyggnader genomfördes framför allt av hus nr 6. Byggnadsstyrelsens modulprinciper tillämpades vid ombyggnaden. Bostadshuset förändrades väsentligt, såväl exteriört som interiört. Den gamla, södra delen revs 1989, för att lämna plats för en ny kontorsbyggnad som funktionsmässigt anslöts till kontorsbyggnaden, hus nr 5, på Hotellet 12. I gårdens östra del uppfördes ungefär samtidigt en garagelänga. Fastigheten avgränsas mot öster, och delvis mot söder, av murar med varierad utformning. Mot norr sträcker sig ett högt brädplank. Bakom garaget, och på ömse sidor om, om det finns ett sluttande, stenkantat halvcirkelformat parti med sparsam växtlighet, i form av diverse träd och buskar.

Kontorshusets utformning är anpassad till omgivande bebyggelse, vad det gäller volym och karaktär. Tillsammans med den sammanbyggda fastigheten Hotellet 12 bildar de ett inbördes harmonierande byggnadskomplex, dock med klart åtskild fasadarkitektur.

Wisby Hotell. Hus 1. Tornet är rivet.

Receptionisten mördas
I december 1996 hittades 46-åriga receptionisten Christina Olofsson mördad på sitt jobb – Wisby hotell – i Visby på Gotland. Trots att det gått över 21 år sen mordet har polisen inte kunnat hitta den, eller de, misstänkta. Polisen har en klar uppfattning om att ett inbrott begicks på hotellet, men där har spåren tagit slut. Polisen är också övertygad om att den eller de misstänkta förmodligen har jobbat på hotellet, eller åtminstone har en annan tydlig koppling till platsen.

Wisby Hotell, hus 1.
Wisby Hotell, hus 2.
Wisby Hotell, hus 3.
Wisby Hotell, hus 4.
Wisby Hotell, hus 5.
Wisby Hotell, hus 6.

Clarion Hotel Wisby, 2000-talet

Stadshotellet inköptes av Home Properties, som är ett svenskt företag vilket förvaltar hotellfastigheter i Sverige och Norge. Företaget äger omkring 22 fastigheter med sammanlagt cirka 2600 rum. Huvudägare och styrelseordförande är Petter Stordalen, Norge. I samband med ägarbyte ändrades hotellets namn till Clarion Hotel Wisby, som 1 maj 1991 öppnade verksamheten i ny regim. Hotellet omfattade 136 rum och sviter i början på 2000-talet.

Kitchen & Table vid Donners plats 4, interiörbild.
Donners plats 4, Kitchen & Table med utsikt över Donners plats.
Marcus Samuelsson, grundare av Kitchen & Table.

Hus 1, Clarion Hotel Wisby
Marcus Samuelsson, med rötter i New York, har tagit med sig influenser från Manhatten inom restaurangbranschen, både när det gäller interiören och när det gäller maten, samt kombinerat interiören med modern Skandinavisk design och gjort en mix mellan amerikanska och svenska maträtter och med svenska lokala ingredienser. Konceptet kallar han Kitchen & Table. Med början i Stockholm har Marcus fått stor framgång med konceptet och efterföljare finns bl.a. i Uppsala, Malmö och ytterligare restauranger i Stockholm. I slutet av mars 2014 öppnades Kitchen & Table i norra delen av Clarion Hotel Wisby efter samarbete mellan Marcus och Clarion Hotel. Senare under maj samma år öppnades en uteservering utanför restaurangen (Donners plats 4). Kitchen & Table i Visby har blivit mycket populär.

Clarion Hotel Wisby. Länkbyggnaden, Kopparsalen, som förbinder hus 4 th med hus 5 tv, uppförd 2013.
Clarion Hotel Wisby. Trädgården.

Hus 5 och 6, Clarion Hotel Wisby
År 2005 förvärvades hus 5, Hotellet 12, och hus 6, Hotellet 10, av Letello Fastigheter AB som ägs av Home Properties. Syftet med inköpet är att förse Clarion Hotell Wisby med fler hotellrum. Planerna var att bygga om de båda kontorsbyggnaderna och koppla samman dem med hus 4, Hotellet 13, genom en länkbyggnad. Hus nr 5, som tidigare varit en hotellbyggnad, annexet, skulle nu återgåt till att bli hotell efter att varit ett kontor under en tid. Arkitektuppdraget att utforma planerna till verklighet gick till Visby Ark. Ombyggnaden delades in i två etapper, där den första etappen stod klar 2012 med 45 nya dubbelrum och den andra etappen med 31 rum kunde tas i bruk 2013. För att koppla samman hus nr 5 med nus nr 4 byggdes en länkbyggnad utförd med kopparfasad. Länkbyggnaden som kallas Kopparsalen innehåller matsal, lounge, bar m.m. och har även löst tillgängligheten till trädgården genom en förbindelse.

Wisby Hotell. Hotellkomplexets alla sex byggnader utefter Strandgatan.
Clarion Hotel Wisby. Dubbelrum.
Clarion Hotel Wisby. Svit.
Clarion Hotel Wisby. Konferensrum.
Clarion Hotel Wisby. Poolen.

Efter den nya om- och nybyggnaden har Clarion Hotel Wisby en kapacitet av 212 dubbelrum och sviter, 8 mötesrum och festvåning. Här inryms också Selma City Spa med pool och restaurang Kitchen & Table.