Adelsgatan 12

—-Nuvarande företag (2020)—-
Nightmare
—-Tidigare företag———-
Gurmit´s kläder,
Bodins maskinaffär,
Östergren & Arvidsson, kläder o skrädderi,
Arvidssons elbyrå,
Öhmans tobak, J. J. Levin skräddare.

Adelsgatan 12, Nightmare.
Adelsgatan 12, Nightmare.

Byggnaden Adelsgatan 12 ligger i kvarteren Skölden 14. Huset är uppfört 1911.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Nightmare

Nightmare säljer kläder i Visby och Hemse med öppethållande under sommarhalvåret.

Våning 1, våning 2 och inredd vindsvåning 
I byggnaden finns det 4 bostadsrättslägenheter som tillhör bostadsrättsföreningen BRF Skölden 14. Våning 1, 2 lgh om 3 resp 4 rum, våning 2, 5 rum och vindsvåning 3 rum.

Adelsgatan 12. Foto 1996.

Tidigare företag

Gurmit´s kläder
Bodins maskinaffär,                                        omkring 1961-1974
Östergren & Arvidsson, kläder, skrädderi,  omkring  1910-1961
Arvidssons elbyrå,
Öhmans tobak
J. J. Levin, skräddare                                  omkring 1880-1890
Adeslgatan 12. Bodins maskinaffär.

Bodins maskinaffär 
Företaget sålde kontorsmaskin och kontorsmöbler.

Adelsgatan 12. Östergren och Arvidsson.

Östergrens & Arvidsson kläder o skrädderi 
Skräddare Gustaf Rudolf Östergren och skräddare G. R. J. Arvidsson köpte fastigheten 1910 och startade sannolikt verksamheten detta år. De drev verksamheten farm till 1946 då Arvidsson förmodligen dog, varvid skräddarmästare Östergren då fortsatte verksamheten fram till 1955, då även han sannolikt dog. Skräddare Arvidsson änka Maria Karolina Arvidsson övertog då fastigheten, som hon hade farm till sin död 1961. Möjligen fortsatte hon verksamheten fram till 1961.

Kvarteret Skölden 14

Kvarteret Skölden 14 omfattar Adelsgatan 12. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret bebyggdes främst av hantverkare. Adelsgatan 12, norra delen av fastigheten, motsvarar tomt nr 5 enligt 1785-års husklassifikation, Tomten var då bebyggd med ett sten- och trähus med tegeltak. Eventuellt utgjordes byggnaden av en korsvirkeskonstruktion. På tomten fanns även ett stall med brädtak. På 1883 års karta utgjordes bebyggelsen sannolikt av ovan nämnda byggnader och en uthusbyggnad i fastighetens sydöstra hörn. De tre 1700-talsbyggnaderna ersattes 1911 av den nuvarande huvudbyggnaden. Vid arkeologiska undersökningar 1915 påträffades och dokumenterades ett flertal odaterbara stensättningar på fastigheten.

Det nuvarande bostadshuset är placerat med långsidan längs Adelsgatan och en vinkelställd tillbyggnad längs den nordöstra fastighetsgränsen. Uthusbyggnaden som inrymmer förråd kvarstår sannolikt från sekelskiftet 1900, men stommen kan delvis bestå av äldre delar. Byggnaden är placerad i fastighetens sydöstra hörn. Fastighetens gårdsrum avskärmas mot nordost av en fem meter hög, spritputsad mur. Framför muren löper en lägre tegelavtäckt mur. Från Adelsgatan leder ett portlider in till gården. Trädgården är belagd med trädäck och betong. Växtligheten domineras av träd, buskar och planteringar i rosenrabatter.