Adelsgatan 16

—-Nuvarande företag (2022)—-
Vakant
—-Tidigare företag———-
Telia,
Presentaffär,
Botique Julia,
Bostäder,
J. N. Hallgren kopparslagare,
Beckstadius guldsmed,
Petter Engström snickare.

Adelsgatan 16, vakant
Adelsgatan 16, vakant

Byggnaden Adelsgatan 16 ligger i kvarteren Skölden 19. Huset är uppfört omkring 1785.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Lokalen i gatuplanet är vakant sedan Telia flyttade 2021.

Adelsgatan 16B, townhouse 
År 2017 köpte Jan Emanuel Johanssons bolag fastigheten kv Skölden 19 som alltså omfattade bl.a. Julia Hultgrens hus samt marken där Almas kiosk låg. Kiosken har rivits och ersatts med en ny byggnad uppförd 2020, som inrymmer en butikslokal och tre lägenheter. Byggnaden är ett s.k. townhouse ritat av arkitekt Andreas Forsberg. Byggnaden är inte vacker och passar inte heller in i den omgivande miljön och har fått en hel del kritik. När det nu byggs ett helt nytt hus i Visbys innerstad hade det varit trevligt om Visby och Adelsgatan fått ett nybyggt vackert hus. Enklast hade varit att anpassa byggnaden till omgivande byggnader med rött tegeltak och takkupor, lite lägre huskropp och fasad med tvåluftsfönster. Ett mycket svårare alternativ hade varit att skapa ett vackert lite annorlunda hus som hade kunnat bli en bra representation för 2020-talets byggstil i Visbys innerstad.

Adelsgatan 16A, ett s.k. townhouse utsett till ett av Sveriges fulaste nybyggen 2020.

Byggnaden är inte helt oväntat nominerad till Kasper Kalkonpriset som ett av landets fulaste nybyggen 2020. Det är föreningen Arkitektupproret som delar ut Kasper-Kalkonpriset för Sveriges fulaste nybyggen. Nomineringarna sker efter förslag från allmänheten och röstningen på gruppens Facebook-sida.

Vindsvåning och gårdshus 
Bostadsrättsföreningen BRF Visby Adelsgatan äger 18 bostadsrättslägenheter på adresserna Adelsgatan 16, Adelsgatan 16B, Berggränd 14 och Södra Murgatan 15.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Telia1980-tal -2021Till Österväg 6
Presentaffär
Butique Julia1961 – 1970-talÅke och Axel HultgrenSommarbutik
Bostäder
Hallgren kopparslagre1875 – 1895J. N. Hallgren
Beckstadius guldsmed1851 – 1865M. P. Beckstadius
Petter Engström snickare1829 – 1831Petter Engström
Telia Adelsgatan 16. Bild från Visinvent 1996.

Telia 
Fram till 1993 var det Televerket som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Televerket ombildades då till Telia, som är en av de större mobiltelefonoperatörerna och driver eget mobilt nät samt fast telefoni och internet via ADSL och fiber. Telia har egna butiker där de säljer mobiltelefoner, mobilabonnemang, internetabonnemang och andra tele och data-tjänster. Telia är nu en del av huvudorganisationen TeliaSonera, som bildades 2003 som en sammanslagning av de statligt ägda bolagen Telia Sverige och Sonera i Finland. Televerket etablerade troligen sin verksamhet på Adelsgatan omkring 1980. Enligt bilden ovan vet vi att Telia fanns i lokalerna 1996. Under 2021 flyttade Telia sin verksamhet från Adelsgatan 16 till Österväg 6.

Husen och gården

Situationsplan kv Skölden 19, Adelsgatan 16 och 18.

Huvudbyggnaden är affärsbyggnaden från 1785, som ligger längs Adelsgatan. Infart till gården sker från Södra Murgatan där det intill porten finns ett bostadshus uppfört omkring 1785 med entré Södra Murgatan. Gården är gemensam med Adelsgatan 18.

B1 Huvudbyggnad 
Huvudbyggnaden ligger utefter Adelsgatan och uppfördes ursprungligen som ett bostadshus med parstugeplan omkring 1785. Huset är uppfört med en skiftesverksstomme i en våning med vind och med ett sadeltak. Taket är belagt med tegel mot Adelsgatan, medan taket mot gården är plåtbelagt. Huset har blivit tillbyggt under senare tid med en vinkelbyggnad in mot gården längs den sydvästra tomtgränsen. Tillbyggnaden är i en våning. Det sydöstra takfallet är flackt med anledning av att byggnaden har höjts en våning in mot gården. Byggnaden användes som bostad fram till början av 1960-talet då handelsbröderna Hultgren öppnade en sommarbutik för försäljning av kläder i huset. I butiken finns en bevarad äldre järnspis och kakelugnar.

Adelsgatan 16B. Almas kiosk uppförd omkring 1920. Kiosken revs omkring 2017. Bild 1996 från Visinvent.
Adelsgatan 6. Förrådsbyggnad från omkring 1900. Bild från Visinvent 1996.

B2 Kiosk, townhouse 
Byggnad B2 år en kiosk som sannolikt uppfördes omkring 1920. Kiosken byggdes med en regelverksstomme täckt av ett pulpettak. År 1967 byggdes kiosken om och fick sitt slutliga utseende. Kiosken revs omkring 2018 för att ge plats åt det 2020 nybyggda ”townhouse”. Kiosken sköttes under en period av Alma. Grabbarna brukade skoja med Alma genom att köpa kola av en viss sort som knappast fanns. ”Jag vill köpa 5 Almakolar”.

B3 Förrådsbyggnad 
Förrådsbyggnaden uppfördes ursprungligen som ett avträde omkring 1900. Den västra ursprungliga delen har en stomme av stolpar och regelverk i en våning. Den östra delen tillkom senare och uppfördes med en stomme av tegel också i en våning. Huset har senare byggts om till förråd.

Gården 
Fastighetens gårdsrum avskärmas av höga murar och plank. Längs fastighetsgränsen mot Södra Murgatan finns ett rödmålat plank och i planket finns en inkörsport till gårdsrummet. På fastigheten finns även en cykeluppställningsplats, vilken skyddas av ett skärmtak på en stolpkonstruktion. Gården är delvis gräsbevuxen samt grusbelagd och har gångar av cement- och kalkstensplattor. Växtligheten domineras av fruktträd och rosenbuskar.

Kvarteret Skölden 19

Kvarteret 
Kvarteret Skölden omfattar Adelsgatan 16 och 18 samt Södra Murgatan 15. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under slutet av 1600-talet var två tomter planlagda i kvarterets södra del. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret fick i stort sin nuvarande utbredning. Kvarteret beboddes då huvudsakligen av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Kvarteret är numera indelat i tio fastigheter. Fastigheterna utmed Adelsgatan inrymmer affärslokaler i bottenvåningarna och bostäder eller kontor i de övre våningsplanen. Fastigheterna längs med Södra Murgatan har huvudsakligen bevarat sin äldre småskaliga 1700-tals bebyggelse, men även längs Adelsgatan finns byggnader från 1700-talets andra hälft bevarade. Uthusbebyggelsen från 1800-talets andra hälft har däremot i stor utsträckning rivits och ersatts av byggnader under 1900-talet.

Fastigheten Skölden 19, Adelsgatan 16 
Fastigheten Skölden 19 är belägen i kvarterets norra del och sträcker sig tvärs över kvarteret från Adelsgatan till Södra Murgatan. Fastigheten omfattar Adelsgatan 16 och 18. Adelsgatan 16 motsvarar ungefär Klinteroten III:7 enligt 1785 års husklassifikation. På denna tomt fanns då ett trähus med tegeltak och ett stall med trätak. Trähuset, en manbyggnad, var vid den tiden kvarterets högst värderade byggnad och sannolikt den byggnad som fortfarande finns kvar utmed Adelsgatan 16. Under början av 1800-talet ägdes fastigheten av skepparsocieteten, bland andra Jacob Windelbom 1831-1851. På 1940-talet köpte bröderna Hultgren Klinteroten 7 och Klinteroten nr 8, de båda tomterna utefter Adelsgatan. Norr om byggnaden uppfördes omkring 1920 en kiosk som revs omkring 2018 för att ge plats åt ett nytt hus ett s.k. townhouse.