Adelsgatan 16

—-Nuvarande företag (2020)—-
Telia
—-Tidigare företag———-
Botique Julia,
Presentaffär,
Bostäder,
J. N. Hallgren kopparslagare,
Beckstadius guldsmed,
Petter Engström snickare

Adelsgatan 16, Telia.
Adelsgatan 16, Telia.

Byggnaden Adelsgatan 16 ligger i kvarteren Skölden 19. Huset är uppfört omkring 1785.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Telia

Fram till 1993 var det Televerket som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Televerket ombildades då till Telia, som är en av de större mobiltelefonoperatörerna och driver eget mobilt nät samt fast telefoni och internet via ADSL och fiber. Telia har egna butiker där de säljer mobiltelefoner, mobilabonnemang, internetabonnemang och andra tele och data-tjänster. Telia är nu en del av huvudorganisationen TeliaSonera, som bildades 2003 genom en sammanslagning av de statligt ägda bolagen Telia Sverige och Sonera i Finland. 

Adelsgatan 16. Bild från Visinvent 1996.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Butique Julia
Presentaffär
Hallgren kopparslagre1875 – 1895J. N. Hallgren
Beckstadius guldsmed1851 – 1865M. P. Beckstadius
Petter Engström snickare1829 – 1831Petter Engström

Husen och gården

Situationsplan kv Skölden 19, Adelsgatan 16 och Adelsgatan 18.
Förrådsbyggnad från omkring 1900, Adelsgatan 16. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnaden är affärsbyggnaden från 1785, som ligger längs Adelsgatan. Infart till gården sker från Södra Murgatan där det intill porten finns ett bostadshus uppfört omkring 1785 med entré Södra Murgatan. Bostadshuset har byggts till i omgångar under årens lopp. Mot södra fastighetsgränsen ligger ett förråd byggt omkring 1900, som ursprungligen var avträde. Gården är gemensam med Adelsgatan 18.

Kvarteret Skölden 19

Fastigheten kvarteret Skölden 19 är belägen i kvarterets nordvästra hörn och sträcker sig från Adelsgatan i nordväst genom kvarteret till Södra Murgatan i sydost. Kvarteret omfattar Adelsgatan 16 och 18. Byggnaden Adelsgatan 16 är byggt omkring 1785. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret beboddes då främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Adelsgatan 16 motsvarar ungefär Klintroten tomt nr 7 enligt 1785 års husklassifikation. På denna tomt fanns ett trähus med tegeltak och ett stall med trätak. Trähuset, en manbyggnad, var kvarterets högst värderade byggnad. Under början av 1800-talet ägdes fastigheten av Skepparesocieteten, bland andra skeppare Jacob Windelbom 1831- 1851. Tomt nr 8:s läge motsvarar idag Adelsgatan 18. På 1940-talet köpte bröderna Hultgren Klinteroten 7 och Klinteroten nr 8, de båda tomterna utefter Adelsgatan. Trähuset och övriga byggnader på tomt nr 8 revs när bröderna uppförde affärshuset på tomten placerad i vinkeln längs Adelsgatan och Beggränd. Byggnaden utmed Adelsgatan 16 är uppförd omkring 1785 och den innehåller numera en affärslokal. Huset är tillbyggd i omgångar, in mot gården och längs den sydvästra fastighetsgränsen. Mellan Hultgrenshuset och affärsbyggnaden Adelsgatan 16 fanns en mindre kiosk, uppförd omkring 1920, som revs 2018. På tomt nr 89 i östra delen mot Södra Murgatan fanns ett trähus med tegeltak och ett stall med brädtak. Tomt nr 89 motsvarar idag kv Skölden 6. Mot Södra Murgatan, norr om Skölden 6, finns ett bostadshus med lagerlokal från omkring 1785 som ingår i Skölden 19.  Huset har en skiftesverksstomme med entré mot Södra Murgatan och är tillbyggt under senare tid. Vid den sydvästra fastighetsgränsen finns en uthusbyggnad från sekelskiftet 1900. Byggnaden uppfördes ursprungligen som ett avträde och har byggts till under senare tid. I dag används byggnaden som förråd. Längs fastighetsgränsen mot Södra Murgatan löper ett rödmålat plank, vilket bryts upp av en inkörsport. På fastigheten finns även en cykeluppställningsplats, vilken skyddas av ett skärmtak på en stolpkonstruktion. Gården är delvis gräsbevuxen samt grusbelagd och har gångar av cement- och kalkstensplattor. Växtligheten domineras av fruktträd och rosenbuskar.