Mellangatan

Namnet Mellangatan kommer från att gatan ligger mittemellan de under medeltiden viktiga gatorna Strandgatan och S:t Hansgatan. På Strandgatan och S:t Hansgatan uppfördes de stora packhusen, ofta med trapphusgavlarna ut mot dessa huvudgator. Bakom packhusen fanns trädgårdar och där byggdes de enklare bostadsdelarna och uthusen, som alltså låg mot Mellangatan. Mellangatan var länge en bakgata till de två huvudgatorna. Mellangatan har inte breddats för biltrafik och har därför behållits sin medeltida smala och lite slingrande sträckning. Gatan har länge varit en bostadsgata, men alltfler kommersiella aktiviteter som hotell, restauranger och caféer har sökt sig till denna gata under 1900-talet och 2000-talet. Mellangatan har också kallats Campagnigatan.

Mellangatan, norra delen. Foto från söder.
Mellangatan, norra delen. Foto från söder.

Medeltid till 1700-talet
Mellangatan sträcker sig från Visborgsgatan vid Slottsparken i söder till Specksrum i norr och är tillsammans med S:t Hansgatan en av de längsta gatorna innanför murarna i Visby. Redan på medeltiden fanns Mellangatan som bakgata till Strandgatan och S:t Hansgatan. Många gränder korsar idag Mellangatan men under medeltiden fanns det åtskilliga fler gränder tvärs Mellangatan, vilka successivt lagts igen. När Visbys storhetstid var över under början av 1400-talet påbörjades stadens tillbakagång, inte minst beroende på det hårda skattestrycket från de danska fogdarna på Gotland. Det hände inte så stora förändringar i staden. Många packhus fick förfalla, andra byggdes om till bostäder. Uthusen och trädgårdarna mot Mellangatan fanns kvar under 1600-talet och 1700-talet.

1800-talet
Under 1800-talet började andra verksamheter etableras i området kring Mellangatan. Visbys första folkskola, S:t Hansskolan, uppfördes under 1847-1848 intill Mellangatan.

J P Ytterberg öppnade på 1840-talet varietésalongen Oscarssalen i byggnaden Mellangatan 21, där Frälsningsarmén under 1880-talet etablerade sig. Flickskolan startade sin verksamhet 1884 i ett stort enfamiljshus i norra delen av gatan. Godtemplarorder lät uppföra en byggnad vid Mellangatan och där rymdes ursprungligen Nykterhetslogen H.G.T:s ordenslokal sedan 1887. Apoteket flyttade från Strandgatan till hörnet Mellangatan och Hästgatan 1897. Vid Mellangatan 36 låg två tvätt- eller sköljrännor, vilka fick sitt vatten genom ledningar från Klosterbrunnen. ”Tvättrännan” användes av stadsborna ännu in på 1930-talet.

1900-talet
Två av Visbys fem biografer fanns länge på Mellangatan. En Biografteater öppnades omkring 1908, som var en föregångare till Regina bio och som sedan omkring 1942 blev biografen Royal. Royal lades ner 1972. Den andra biografen på Mellangatan, som startade 1910, hette först Visby Bio och blev sedan Röda Kvarn 1938. Röda Kvarn visade film fram till 2008 då den stängdes. Biografen låg i den byggnad som Godtemplarna uppförde. Restaurang Hansagården fanns på Mellangatan under många år under mitten av 1900-talet. Gute hotell startade sin verksamhet under början av 1980-talet i byggnaden där Röda kvarn tidigare funnits.

Mellangatan, norra delen.