Södra Kyrkogatan 2B

Byggnaden innehåller bostäder.
—-Tidigare verksamhet———-
Butik Asterix
Kings Jeans,
Lindblads bosättning,
Hellgrens Fotomagasin,
Gotlands-Posten

Södra Kyrkogatan 2B
Södra Kyrkogatan 2B

Byggnaden Södra Kyrkogatan 2B ligger i kvarteret Triangeln 1 och är uppfört 1988 som ett bostadshus. Interiört är byggnaden ett hus men exteriört är fasaden utförd som två olika byggnader. På fastigheten finns det ytterligare två byggnader.

Nuvarande verksamhet

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen BRF Riksbyggen Visbyhus nr 24 äger hela kvarteret med de två fastigheterna Triangeln 1 och Triangeln 2. Föreningen bildades 1985 i samband med köpet av fastigheterna från Byggnadsaktiebolaget Granath & Pettersson. Föreningen omfattar 21 lägenheter samt några lokaler.

Triangeln 1
I byggnaden Södra Kyrkogatan 2B finns 7 lägenheter
I byggnaden Södra Kyrkogatan 4, adress Smittens backe 3-5 finns 5 lägenheter

Triangeln 2
I byggnaderna mot Hästgatan 15 finns 5 lägenheter
I byggnaden med adress Smittens backe 1 finns 4 lägenheter.

Lägenheterna är i storlek från 39 m2 ill 126 m2 och värderas från 2,50 milj till 5,28 milj.

Tidigare verksamhet

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Butik Asterixomkring 1975
Kings Jeans1960 – 1980
L:indblads Bosättning1921 – 1960
Hellgrens Fotomagasin1936 – 1950Osäkert
Gotlands-Posten1891- 1936

Byggföretaget Granath & Pettersson   
Byggnadsaktiebolaget Granath & Pettersson köpte 1984 hela kvarteret Triangeln, som alltså omfattade fastigheterna Triangeln 1 och Triangeln 2. Syftet var tydligen att göra om lägenheterna till bostadsrätter. Riksbyggens Bostadsrättsförening BRF Visbyhus nr 24 bildades 1985 och köpte samma år hela fastigheten. Det hus som då fanns med adress Södra Kyrkogatan 2B var ett envåningshus sannolikt uppfört under 1800-talet. Huset revs omkring 1985 och det nu befintliga bostadshuset uppfördes och stod klart 1988.

Södra Kyrkogatan 2B. Foto 1975 på bulhuset uppfört på 1800-talet. Byggnaden revs omkring 1985. Fotograf Carl-Gustaf Hagander. Bild från Visinvent.

Butik Asterix   
Butik Asterix sålde förmodligen serietidningar och däribland Asterix. Asterix är en fransk serietidning som utkom första gången 1959.  Serien utspelar sig i romarriket och handlar om en nordgallisk by i det galliska kriget, som med hjälp av en magisk dryck som ger dem övernaturlig styrka står emot den romerska övermakten.

Kings Jeans   
Det är okänt under vilken tidsperiod som Kings Jeans sålde kläder i butiken vid Södra Kyrkogatan 2B. De första jeansen i Sverige såldes 1947 på NK i Stockholm.

Södra Kyrkogatan 2B. Lindblad hade sin bosättningsaffär här under åren 1921 – 1960.
Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1943.

Lindblads bosättning   
Fotot ovan visar att Lindblads bosättning låg i bulhuset med nuvarande adressen Södra Kyrkogatan 2B. I annonser från Lindblads bosättning under åren 1943-1946 anges adressen Södra Kykogatan 4. Sannolikt har adressen ändrats, men det är också möjligt att affären flyttat från nr 4 till nr 2B efter 1946.

Byggnaden närmast till höger på bilden ligger vid nuvarande Södra Kyrkogatan 2B. Det är ett reveterat bulhus troligen uppfört under 1800-talet. I huset fanns ett magasin som inreddes till kontor för Gotlands-Posten 1891. Huset revs omkring 1985. På skylten mitt i bilden står det:” Gynna Svensk Industri. Köp Svenska Varor!” Till väster syns dåvarande DBW:s sparbank. Foto från söder K.J.A. Gardsten 1910. Bild från Visby förr i tiden.

Gotlands-Posten   
Gotlands-Posten var en dagstidning som gavs ut på Gotland mellan åren 1891 och 1936. Företaget hade sitt kontor på Södra Kyrkogatan 2B. Tidningen startades av N.P. Palmqvist och trycktes från början vid Ekblads tryckeri i Västervik. Tryckningen flyttades senare till Visby och 1893 skaffade Gotlands-Posten ett eget tryckeri. Gotland hade då tre tidningar, förutom Gotlands-Posten fanns även Gotlands Allehanda (1872), Gotlänningen(1884) och 1928 tillkom även Gotlands Folkblad. Konkurrensen blev för stor och Gotlands-Posten las ner den 31 december 1936.

Situationsplan kv Triangeln 1, Södra Kyrkogatan 2B, 4A, 4B, 4C.
Södra Kyrkogatan 2B, byggnad B5, fasad mor gården med det fem kantiga trapphuset. Foto Sandra Såger. Bild från Visby kv Triangeln 1, 2. Dokumentation.

Husen och gården

Här beskrivs en av tre byggnader som finns i Triangeln 1, byggnaden med adressen Södra Kyrkogatan 2B. De övriga två byggnader beskrivs under resp gatuadress, Södra Kyrkogatan 4A och Södra Kyrkogatan 4B-4C.

B5, Södra Kyrkogatan 2B
Där byggnaden Södra Kyrkogatan 2B uppfördes 1988 fanns tidigare ett envånings reveterat bulhus som revs omkring år 1985. Det nya huset, ritad av Visby Arkitekt grupp, uppfördes som ett flerbostadshus med en stomme av betong och ett sadeltak belagt med tegel. Huset ser ut som två byggnader exteriört med putsade fasader i två olika kulörer, men interiört är huset en byggnad, där den norra delen omfattar tre våningar och den södra två våningar, båda delarna med inredd vind. In mot gården finns ett femkantigt trapphus sammanbyggt med huskroppen. Huvudentrén är mot Södra Kyrkogatan.

Planskiss över gården I kv Triangeln 1 av Sandra Såger.
Gårdshuset B8 och trappan upp till övre gården. Foto Sandra Såger.

Gården
Gården omges av byggnaderna B5, B6 och B1 och en mur mot Smittens Backe. Gården är gemensam med Triangeln 2.  I muren finns två portar till den övre resp den nedre gården. Den övre och nedre gården skiljs åt med en mur och gårdarna står i förbindelse med varandra via en trappa. På gården finns ett gårdshus och en liten damm.

Fasad av kv Triangeln mot Södra Kyrkogatan efter ombyggnader 1987-88. Den vertikala linje som delar byggnad B4 i mitten är en markering från medeltida byggnader. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.
Fasad av kv Triangeln mot Södra Kyrkogatan omkring 1984. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.
Rekonstruktion av tänkbar fasad under medeltiden för fasad enligt ovan mot nuvarande Södra Kyrkogatan. A och B markerar alternativa lägen för en medeltida gränd. Skiss utförd av Per Jyllnor 1986. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.

Kvarteret Triangeln 1

Kvarteret Triangeln
Kvarteret Triangeln utgör hela området mellan Hästgatan, Wallérs plats, Södra Kyrkogatan och Smittens backe. Det ligger i sluttning på Klintkanten och kvarteret var sannolikt fullt utbyggt under medeltiden. Flera av de byggnader som ännu finns kvar har dokumenterade medeltida murverk och tycks ha legat med gaveln mot gatan. Enligt Meyers karta från 1646 var kvarteret delat av en gränd i öst-västlig riktning, som troligen i öster fortsatte som en trappa upp på Klinten. Enligt Schilders karta 1697 var gränden markerad som tomtmark och de två kvarteren alltså sammanslagna till ett kvarter delat på tre tomter. De tre tomterna var bebyggda med trähus samt ett stenhus. Från slutet av 1700-talet hade de tre tomterna blivit två tomter. Vid mitten av 1800-talet hade tomterna i stort sätt fått samma utbredning som idag.

Fastigheten Triangeln 1
Fastigheten Triangeln 1 ligger i en sluttning nedanför klintkanten mellan södra Kyrkogatan i väster och Smittens backe i öster. Triangeln 1 motsvarar tidigare Klinteroten III:41. Under medeltiden var den nuvarande fastighetens norra del fullt bebyggd, med det stenhus, ett packhus, som ännu finns kvar idag (byggnad B7) och med ytterligare ett stenhus vars norra del finns bevarad i fastighetens 1700-talsbyggnad (byggnad B6). Enligt Schilders tomtförteckning från 1697 anges den nuvarande fastigheten utgöra två tomter. Den norra tomten (nr 9) omfattade ett stenhus (B7) med ett lite gårdshus. Den södra tomten omfattade (nr 75) omfattade ett trähus med gårdsrum. Söder om den södra tomten låg en gränd i väst-östlig riktning. Under 1700-talet slogs tomterna samman till Klinteroten III:41 och omfattade enligt 1785 års husklassifikation då endast ett stenhus med tegeltak, vilket borde vara byggnad B7.

Idag finns 4 byggnader på tomten. Byggnaden i norr (B7) är alltså ursprunglig från 1200-talet. Byggnaden (B6) söder därom uppfördes på 1700-talet delvis på grunden till det medeltida stenhuset. Söder om 1700-talshuset uppfördes, troligen på 1800-talet, ett lågt bulhus delvis på en medeltida grund och delvis där gränden funnits. I samband med att byggnaden revs omkring 1985 dokumenterades en medeltida källare som hade byggts in i bulhuset. Denna källare skulle ha kunnat vara lämningar från ett större medeltida stenhus med gaveln mot gatan (se fig ovan markerad som hus 4) (Per Jyllnor, En byggnadshistorisk inventering av kv Triangeln 1 och 2 i Visby 1986). Bulhuset fick 1921 ett annat utseende än tidigare då bjälklaget höjdes och huset fick ett pulpettak. Detta till följ av att att Gotlands-Posten gjorde om magasinet till sina lokaler. Sammanbyggt med bulhuset fanns det också en uthuslänga med dass och vedbodar som byggdes 1903. Bulhuset revs omkring år 1985 och ersattes av ett bostadshus (B5) 1988. På tomten östra sidan intill muren mot Smittens backe finns ett vinkelbyggt uthus (B8) uppfört som soprum på 1980-talet.

Fastigheten ägdes under flera perioder på 1700-talet och 1800-talet av olika yrkesmän, bl a perukmakare, skräddare, sadelmakare och bryggare. I vilka byggnader som de bedrev sina verksamheter är dock inte helt känt.