Gotlands konstmuseum

(B30). Gotlands Konstmuseum ligger vid S:t Hansgatan 21. Byggnaden är dock från början en skola. Den uppfördes under åren 1847-1848 som Visbys första folkskola, kallad S:t Hansskolan. Skolan byggdes i kalksten två våningar hög med inredd vind. År 1842 beslutade Sveriges riksdag om allmän skolplikt och alla städer och socknar blev skyldiga att bygga skolor och anställa lärare. Skolor fanns tidigare men de var huvudsakligen till för barn med väl bemedlade föräldrar. Folkskolan som skolform var gällande under åren 1842-1972. S:t Hansskolan inriktning ändrades så småningom från folkskola till småskola. När Solbergaskolan stod färdig 1893 fick de äldre barnen gå i denna folkskola och S:t Hansskolan blev då en ren småskola. Under slutet av 1950-talet behövde Visby Läroverk, som låg snett över S:t Hansgatan flera lokaler, i första hand gällde det lokaler för skolluncher åt eleverna och senare disponerade läroverket allt flera lokaler i byggnaden. Efter det att Läroverket flyttade till det nybyggda gymnasiet Säveskola 1971 kom S:t Hansskolan att användas för andra undervisningsändamål. 1987-88 totalrenoverades byggnaden och i samband med detta inrymdes det nyetablerade Gotlands Konstmuseet där. Museet stängdes 2019 på grund av undermåligt inomhusklimat för gammal konst. År 1997 förklarades byggnaden som byggnadsminne.

Sankt Hansskolan var folkskola, småskola, Läroverksannex, bytte namn till Lilla Sankt Hansskolan och blev så småningom Gotlands Konstmuseum.
Sankt Hansskolan var folkskola, småskola, Läroverksannex, bytte namn till Lilla Sankt Hansskolan och blev så småningom Gotlands Konstmuseum.

Gotlands konstmuseum ligger i kvarteret Skolan 1, S:t Hansgatan 21. Byggnaden har varit konstmuseum endast under 30 år, men har använts som skola i nära 140 år. Fasaden och ”skolgården” framför byggnaden påminner tydligt om byggnadens tidigare funktion. Här har alltså varit folkskola, småskola och del av Läroverkets verksamhet, under vilken period byggnaden kallades S:t Hansskolan. Läget för skolan valdes säkert med tanke på att ligga centralt i staden, så att eleverna inte skulle ha alltför lång skolväg. Läs mer om Visbys alla skolor.

Medeltid till 1600-talet

Under medeltiden var kvarteret Skolan tättbyggt av stenhus. Då fanns det tre smala gränder i öst-västlig riktning som delade kvarteret i fyra delar. En av gränderna sträckte sig som en förlängning från Hamburgergränd till Mellangatan. Under 1600-talet togs gränderna bort och de fyra delarna slogs ihop till ett kvarter. Efter arkeologiska undersökningar utförda under 1900-talet har den gängse medeltida, täta bebyggelsestrukturen kunnat påvisas. Bebyggelsen ödelades av en brand på 1600-talet. År 1697 visar kartan från detta årtal att kvarteret Skolan 1 var bebyggt med två korsvirkeshus samt ett sten- och trähus som låg i norra delen. Det senare sträckte sig i öst-västlig riktning över hela kvarteret. Någon av korsvirkeshusen är sannolikt det som syns på bilderna nedan.

1700-talet

År 1766 inköptes nästan hela kvarteret av köpmannen Nils Butendorph. På 1780-talet kom fastigheten att tillhöra Kronobränneriet och marken användes då som vedgård. I husklassifikationen från 1785 anges att tomten vid detta tillfälle var bebyggt med ett hus av sten och trä, två lador, stall samt kohus. Den ovan nämnda gränden var då borttagen. Huset närmast på bilden nedan med gaveln mot gatan har daterats till slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet när det gäller dess östra del och är sannolikt det omnämnda huset av sten och trä. Huset var byggt i skiftesverk och förlängdes under 1700-talet åt väster.

1800-talet

Huset närmast med gaveln vänd mot S:t Hansgatan låg på nuvarande kv Skolan 1 i sydöstra hörnet av tomten, strax söder om där Lilla S:t Hansskolan ligger. År 1930 revs huset. Det höga huset på samma sida av gatan är S:t Hansgatan 19, kv Skolan 2, där Gotlands hemslöjd låg. Foto från norr 1901. Foto från norr. Bild från Visby förr i tiden.
Det i förra bilden omnämnda huset vid nuvarande S:t Hansgatan 21. Skylten ovan dörren anger att Hanna Nilsson här hade sin modeaffär. Foto från 1915. Bild från Visby förr i tiden.
Huset som ursprungligen haft synligt trävirke har putsats med kalkbruk. Gavelspetsen har stående träpanel. Vid dokumentation av huset hittades ett äldre tak av falbräder. Foto från nordöst 1930. Bild från Visby förr i tiden.
Sedan putsen avlägsnats från husets fasad framträdde det ursprungliga trävirket. Den östra delen har i övervåningen fasetthuggna bulor. I den västra delens bottenvåning framträder en fackverkskonstruktion. Skiljaktigheten i utförande visar att huset uppförts i olika etapper. Tyvärr revs huset och staden gick därmed miste om ett kulturhistoriskt omistlig hus. Byggnaden fanns kvar här under 82 år efter det att skolan stod klar. Foto från nordöst 1930. Bild från Visby förr i tiden.
Den västra delen som byggdes till på 1600- eller 1700-talet har sin andra våning knuttimrad. Foto från väster 1930. Bild från Visby förr i tiden.
Östra gaveln mot S:t Hansgatan. Under medeltiden gick en gränd i Hamburgergränds förlängning genom kv Skolan till Mellangatan. När huset byggdes omkring 1600 fanns sannolikt gränden kvar. Tomtutrymmet för byggnaden var möjligen för smalt, vilket löstes på så sätt att övre våning byggdes ut c:a 120 cm över och längs med gränden. Foto från Hamburgergränd 1930. Bild från Visby förr i tiden.
Fotot är från väster 1930. Till vänster syns det tidigare beskrivna huset som revs 1930. Innan byggnaden revs gjordes omfattande byggnadsarkeologiska undersökningar av Mogens Clemmensen, redovisad i Gotländskt Arkiv IV, 1932. Till höger och söder därom, tillhörande kv Skolan 2, i ligger ett stenhus med sannolikt medeltida murverk. Bild från Visby förr i tiden.
Kv Skolan 1 och 2. Av det 1930 rivna huset återstår endast gavelmuren i bottenvåningen. Det medeltida huset söder därom, delvis disponerat av Gotlands Hemslöjd, är under ombyggnad. Foto från 1930. Bild från Visby förr i tiden.

Under åren 1822 till 1838 ägdes fastigheten av handlare Daniel Calissendorff och hans änka. År 1845 inköpte Visby stad fastigheten för att bebyggas med en skola. Bakgrunden till att det behövdes en folkskola var den lag som antogs 1842 om allmän skolplikt i Sverige.

S:t Hansskolan är den byggnad som ligger mitt i bilden. Foto från söder omkring 1900. Bild från Visby förr i tiden.

S:t Hansskolan

Under åren 1847-1848 uppfördes Visbys första folkskola efter ritningar av C Bergman. Skolan, som kom att kallas Sankt Hansskolan (senare Lilla Sankt Hansskolan), byggdes i kalksten centralt på tomten med källare, två våningsplan samt inredd vind och med sadeltak täckt med tegel.  Fasaden utfördes putsad. Skolan fungerade som folkskola från 1848 till år 1893, då Östra Folkskolan (nuvarande Solbergaskolan) öppnade för undervisning. De äldre barnen flyttades till Östra Folkskolan medan S:t Hansskolan då blev Visby småskola (klass 1-2). Från slutet av 1950-talet kom skolan att disponeras av Visby läroverk. Lokalerna kom att användas för skollunch från omkring år 1960 och som klassrum för några av Läroverkets klasser. Så småningom kom läroverket att ta över hela byggnaden som blev ett annex till Läroverket. När Läroverket las ner 1971 och skolans verksamhet flyttade till den nyuppförda Säveskolan kom Lilla Sankt Hansskolan att användas för andra undervisningsändamål fram till 1987. I Läroverksbyggnaden startades en låg- och mellanstadieskola samma år, vilken fick överta namnet S:t Hansskolan.

Utställning Gotlands Konstmuseum.

Gotlands Konstmuseum

Under åren 1987-1988 totalrenoverades den gamla (Lilla) S:t Hansskolan för att inrymma det nyetablerade Gotlands Konstmuseum. Ägandet till fastigheten övertogs samtidigt av Gotlands Fornvänner. Museet har under åren presenterat ”Konst på Gotland” och tillfälliga utställningar. Den permanenta utställningen ”Konst på Gotland” från egna samlingar visar hur konstnärer från tidigt 1800-tal fram till idag inspirerats av ljuset och öns skönhet i sitt måleri. Ett flertal tillfälliga utställningar per år, ofta egenproducerade, har visat framför allt samtidskonst men också konsthantverk och design. Ofta har något konstföremål visats utomhus på den gamla skolgården. Gotlands Konstmuseum hör till Gotlands Museum och är öppet året om. Byggnaden är sedan 1997 ett byggnadsminne.

Konstmuseet stänger

Konstmuseum beslutade stängd sin verksamhet år 2019. Orsaken till stängningen är det undermåliga inomhusklimatet, som har gjort att en del gammal konst har skadats och måste restaureras. ”Det är oerhört viktigt i museisammanhang och utställningssammanhang att man har rätt ventilation, rätt fuktighet och rätt förutsättningar”, säger museichefen Susanne Thedéen. Men pengar saknas för nödvändiga investeringar. Enligt Susanne Thedéen kan konsten i framtiden eventuellt visas i fornsalen som är en svalare byggnad.

Konstmuseet öppnar ?

Nu får vi hoppas att fornvännerna kan ordna finansiering till installation av en bättre klimatanläggning, så att den gamla staden inte går miste om en viktig differentierad verksamhet och att det inte blir ytterligare ett hotell eller en ny bostadsrättsförening i Visby inrymt i den gamla skolbyggnaden.