Södra Kykogatan 6

—-Nuvarande verksamhet (2023)—-
Kärlek Café & Bar
—-Tidigare företag———-
Jozo Café & Salladsbar,
Singer sy-center,
Hägg & Johansson Bosättningsaffär.

Södra Kykogatan 6, Kärlek Café & Bar.
Södra Kykogatan 6, Kärlek Café & Bar.

Huvudbyggnaden i kvarteret Vinkeln 28 ligger i norra delen av fastigheten med adressen Södra Kyrkogatan 6. Huset fick troligen sin utformning under 1700-talet. Den norra delen av huvudbyggnaden är uppförd av kalksten under medeltiden som en långsmal byggnad med gaveln mot Södra Kyrkogatan. Den nordöstra delen har förmodligen medeltida murar upp till tredje våningen. Under 1700-talet gjordes en tillbyggnad åt söder utmed Södra Kyrkogatan i vinkel mot den smala byggnaden. I byggnaden finns ett butiksläge. Alla fyra byggnader inom fastigheten samt byggnaden i kv Vinkeln 29 intill är förklarade som ByggnadsMinnen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Kärlek Café & Bar.

Södra Kyrkogatan 6, Kärlek Café & Bar.

Kärlek Café & Bar   
Kärlek Café & Bar serverar ett brett sortiment från färskbryggt kaffe, hembakat, saffranspannkaka, sallader och kycklingspett, till ett stort utbud av olika sorts öl och drinkar. Under den varma årstiden finns uteservering på Södra Kyrkogatan. Verksamheten startade omkring 2012 och drivs av Aydin Akyuz. Aydin har tidigare drivit sportbaren O’Learys på Strandgatan 13 i Visby.

Uteservering mot Södra kyrkogatan.

Övervåning och vindsvåning  
I övervåningen och vindsvåningen finns bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Jozo Café & Salladsbar2009 – 2012Johan Hultman, Zoran Jovanovic
Singer sy-center1974 – Till Hästgatan 19B
Hägg & Johansson Bosättningsaffär1880-tal – 1974Carl-Adolf Hägg, Ruth Hägg,
Karl Bertil Hägg och Britt Heijel
Hägg & Johanssons Bosättningsaffär, Södra Kyrkogatan 6. Foto från söder 1895. Bild från Visby förr i tiden.

Hägg & Johansson Bosättningsaffär 
Firman Hägg & Johansson etablerades sannolikt omkring 1875 i samband med att fastigheten kv. Vinkeln 28 (S:t Hansroten III:2) vid Södra Kyrkogatan 6 inköptes. Carl Adolf Hägg och Olof Niclas Johansson gick samman och skapade Hägg & Johansson handelsfirma. De öppnade på 1880-talet Hägg & Johansson Bosättningsaffär på Södra Kyrkogatan 6. Här såldes varor som förväntas i en bosättningsaffär vid den tiden som glas, porslin galanterivaror och belysningsartiklar för fotogen, men även lite ovanliga varor som vi idag uppfattar det, som symaskiner, stickmaskiner och velocipeder. Affären togs över av Carl Adolfs dotter Ruth 1924, som ägde affären till 1961, då Carl Adolfs barnbarn Karl Bertil Hägg och Britt Heijel tog över verksamheten. De drev affären till 1974 då den såldes. Läs mer om Carl Adolf, hans familj och företag.

Interiör från Hägg & Johansons Bosättningsaffär, Södra Kyrkogatan 6. Foto i privat ägo
Annons Hägg & Johansons Bosättningsaffär, Södra Kyrkogatan 6
Annons i Gotlänningen den 6 nov 1952. Bild från Gutar förr.
Situationsplan kv Vinkeln 28, Södra Kyrkogatan 6. Smittens Backe 2 och 4.
Ett populärt inslag i stadsmiljön under 1800-talet var gårdsmusikanterna som här spelar på den Häggska gården vid Södra Kyrkogatan 6. Foto 1890-talet. Bild från Visby förr i tiden.

Husen och gården

På fastigheten finns det fyra byggnader, B1 huvudbyggnaden, B2 gatuhuset mot Smittens Backe, B3 gårdshuset och B4 trapphuset. Byggnaden B2 beskrivs inte här.

Södra Kyrkogatan 6, huvudbyggnaden före 1928, då byggnaden hade två ingångar från gatan. Foto i privat ägo.
Södra Kyrkogatan 6. Huvudbyggnaden efter 1928, då den ena ingången ersattas med ett skyltfönster. Foto i privat ägo.

B1, huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden är en vinkelbyggnad i kalksten uppförd som affärs- och bostadshus i två våningar med källare. Den norra delen är uppförd under medeltiden som en långsmal byggnad med gaveln mot Södra Kyrkogatan. Den nordöstra delen har en medeltida källare och husdelen har troligtvis medeltida murverk upp till tredje våningen. Under 1700-talet gjordes en tillbyggnad i söder utmed Södra Kyrkogatan i vinkel mot den medeltida delen. Byggnaden har dubbla vindar och ett mansardtak belagt med lertegel. Huvudbyggnaden har fått sin nuvarande utformning under 1700-talet. Den nedre vinden är inredd och har takkupor i det västra och södra takfallet. Till butiksentrén på den västra sidan finns en bred kalkstenstrappa upp till den djupt indragna pardörren. Två ingångar finns från gården, dels på den södra gaveln och dels på den norra byggnadsdelens södra fasad. År 1908 upptogs två portöppningar i bottenvåningen för butiker. Den ena av dessa gjordes under 1920-talet om till skyltfönster. I butiken huserade Hägg & Johanssons Bosättningsaffär från 1880-talet till 1974.  År 1927 byggdes vinden om till bostadslägenhet. Byggnaden är ett välbevarat exempel på ett storbyggt köpmanshus från 1700-talet som delvis uppförts på resterna efter ett medeltida stenhus.

B2, gatuhuset
Gathuset B2 beskrivs under Smittens Backe 2-4.

Från gården leder en trappa upp till lusthuset. Trappan var först öppen men kläddes senare in för att ge skydd. Foto i privat ägo.
Kv Vinkeln 28, gårdshuset södra huskroppen. Bild från Visinvent 1996.

B3, gårdshuset
Gårdshuset är en länga som består av två sammanbyggda hus, vilka sannolikt uppfördes under början 1800-talet. Den norra byggnadskroppen användes tidigare som tjänstebostad, medan den södra ursprungligen uppfördes som magasin. Byggnadskropparna är uppförda i två våningar täckta av ett flackt plåttäckt pulpettak. Den norra delen är uppförd med stomme av tegel som är putsad, medan den södra har en stomme av resvirke med fasad av stående panel.

B4, trapphuset
Byggnaden B4 är en brant trappa som är övertäckt av ett sluttande plant tak och har väggar av en gallerliknande träkonstruktion. Trapphuset finns inte inlagt på situationsplanen, utan endast det ungefärliga läget. Trappan sträcker sig från gården upp längs klintens bergvägg upp till ett lusthus som ligger uppe på klinten på kv Vinkeln 27. Trapphuset är sannolikt uppfört under tidigt 1900-tal, då det ersatte en trappa av enklare slag. Trappan består av tre trapplopp med avsatser emellan. Den översta avsatsen är täckt av ett tälttak. Hela trappkonstruktionen är numera ett ovanligt inslag i innerstaden, men kring sekelskiftet 1900 fanns ett flertal liknande konstruktioner. En troligen snarlik trappkonstruktion fanns här i närheten från den igenlagda gränden vid Smittens backe upp till klinten.

Gården
Gården är en av Visbys få bevarade köpmansgårdar med en välbevarad tomtsträckning sedan slutet av 1600-talet och med en intakt gårdsmiljö. Gårdsrummet är avskärmat mot gatan av en hög tegeltäckt mur. Gårdsplanen består av rena berghällar med klintavsatser. Intill gårdslängan står en Luxlampa, vilken är den enda bevarade gaslyktan i Visby.

Kvarteret Vinkeln 28

Kvarteret Vinkeln
Kvarteret Vinkeln omfattar, som namnet anger, ett vinkelformat område, som begränsas i väster av Ryska gränd, Södra Kyrkogatan och Smittens Backe, i söder av Hästgatan, i öster av Nygatan, Torngränd och Trappgatan samt i norr av Övre Finngränd. Klintkanten delar kvarteret i en västlig del som ligger nedanför klintkanten och en östlig del uppe på klinten. Ännu under 1800-talet fanns en gränd som sträckte sig från Smittens backe in på nuvarande Vinkeln 28 i nordostlig riktning, som kan vara från medeltiden. Troligen var kvarteret relativt tätbebyggt med stenhus under medeltiden. Murverk från dessa medeltida byggnader finns kvar huvudsakligen under mark. Enligt 1646 års karta var kvarteret utmärkt endast nedanför klintkanten och med två markerade stenhus. Enligt 1697 års karta var delen nedanför klintkanten uppdelad i sju tomter, av vilka flera användes för odling. Området ovanför klintkanten utgjordes av åkermark, med undantag av de två nordligaste tomterna som var bebyggda. Åkermarken anges ha varit bebyggd tidigare. Ännu in på 1700-talet fanns i huvudsak åkermarken kvar obebyggd och kallades ”Madame Kinlocks åker” efter rådmansänkan Catharina Kinlock. Efter hennes död 1756 ärvdes marken av svärsonen Nils Lundsberg och åkermarken kallades därefter ”Lundsbergs åker”. Norderroten ansågs under 1700-talet vara svårtillgänglig från den äldre stadskärnan och bebyggdes därför relativt sent. Vattentillgången var en anledning till att denna del var mindre attraktiv, då närmaste ställe att hämta vatten på var vid Stora Torget och Ryska gränd.

Fastigheten Vinkeln 28  
Fastigheten Vinkeln 28 är belägen i kvarterets sydvästra del och ligger helt nedanför klintkanten. Fastigheten motsvarar tidigare S:t Hansroten III:2. Vinkeln 28 är en välbevarad köpmansgård som ligger mellan gatorna Smittens backe och det vidgande gaturummet mot Södra Kyrkogatan som tidigare kallades Schonfeldz plats. Medeltida murlämningar finns troligen upp till och med andra våningsplanet i fastighetens huvudbyggnad. Ännu under 1800-talet fanns en gränd som sträckte sig från Smittens backe in på nuvarande Vinkeln 28 i nordostlig riktning, som kan vara från medeltiden. Fastigheten har bevarat sin omfattning sedan åtminstone slutet av 1600-talet. Enligt 1697 års karta motsvarade den tomtnummer 302, och var bebyggd med ett trähus med kålgård och gårdsrum. Det medeltida stenhuset omnämns inte och kan därför antas ligga i ruin. Vid 1785 års husklassifikation var fastigheten bebyggd med ett stenhus i två våningar och ett fähus, där stenhuset motsvarar dagens huvudbyggnad. Idag består fastigheten av huvudbyggnaden B1, ett magasins- och ladulänga (gatuhuset)  B2, gårdshuset B3 och ett trapphus B4. Fastigheten har tillhört handelsmän sedan mitten av 1700-talet, med ett avbrott för hantverkare under första hälften av 1800-talet. Affärsrörelse etablerades i lokalerna ut mot gatan under 1800-talet och bedrivs ännu i huvudbyggnadens bottenplan samt i magasins- och ladulängan ut mot Smittens backe.