Kajsarporten

(T47). Kajsarporten har fått sitt namn från det närliggande Kajsartornet. Öppningen i muren för Kajsarporten togs upp enligt Visby rådsrätts protokoll 1661 av Margareta Bönderbys. Hon kunde då på ett bekvämt sätt föra ut sin boskap från ladugården inne i staden till betet utanför ringmuren. Porten används för biltrafik men även av många gående från den utanför liggande Kajsarportens parkering och in till centrala Visby.

Maria Bönderbys bedrev djurhållning innanför muren på södra Klinten. För att för ut djuren till bete utanför muren måste hon använda Söderport eller Österport. Hon ansökte därför om att få ta upp en port i muren. I Visby Rådstugurätts protokoll av den 13 juni 1661 kan man läsa: ”Samma dagh begärade hustru Margareta Hans Bönderbys att få bryta hål uppå Stadhsmuren att göra deraff en åkeport, huilket henne effter betenkiande bleff bewilliat.” Eftersom det var Maria Bönderbys som kostade på porten i muren kom porten först att kallas Bönderbys port. Vid sidan om djurhållningen bedrev Maria Bönderbys sannolikt omfattande affärsverksamhet med bl.a. leverans av sten från Burgsvik till Riddahusbygget i Stockholm. Kajsarporten hade ursprungligen träportar, men dessa togs bort omkring 1900.

Margareta Bönderbys port, numera Kajsarporten.