Mynthuset

(T17). Mynthuset kallas det gamla huset som ligger alldeles öster om Norderport. Av huset återstår endast de norra och östra väggarna. Enligt undersökningar har byggnaden uppförts omkring 1255, alltså före det att denna del av muren byggdes någon gång under perioden 1270-1280. I stället för att riva huset byggde man helt enkelt in det i muren så att norra och östra väggarna blev en del av muren. Varför det gamla huset kallades Mynthuset vet man inte. Någon gång i början av 1700-talet tror man att övriga delar av huset raserades.

När muren byggdes vidare öster om Norderport fanns Mynthuset redan där. På grund av det läge som Mynthuset hade i terrängen var det svårt att placera muren utanför Mynthuset. Huset var också diagonalt placerat i förhållande till den tänkta sträckningen för muren så att en omfattande rivning hade varit oundvi,kligt. Därför valde man istället att bygga in huset i muren, förstärka det och låta det bli ett torn i muren. Mynthuset är gammalt och enligt dendrokronologiska dateringen uppfördes det omkring 1255 ca 15-30 år innan muren byggdes på denna plats.

På flygfotot taget från väster syns det att Mynthuset ligger diagonalt i förhållandet till muren och att endast norra och östra väggarna finns kvar, sammanbyggda med muren. Bild från Visby stadsmur

Det är troligt att man under någon tid har präglat mynt i huset. Gotländska mynt har präglats på ön från ca 1150 och fram till 1565, så vid sidan om Sören Norrbys myntprägling har mynt med stor sannolikhet präglats även i Mynthuset. Namnet Mynthuset är känt sedan 1600-talet. Det har under en tid används som magasin fram till 1700-talets början.

Huset är den enda medeltida byggnaden på Norra Klinten. Det har haft tre våningar, varav de två nedersta troligen var en högkällare täckt av två kryssvalv och delad av ett trägolv. På den norra gavelns utsida kan man fortfarande se de igenmurade lastportarna. Tillträde till dessa portar har utvändigt skett genom yttre träbalkonger förbundna genom stegar eller trätrappor. En större portöppning finns dessutom i den tredje våningens norra vägg. De två rundbågiga dörröppningarna på östra långsidan har lett till husets första och andra våning. Huset har vid murförhöjningen under 1300-talet byggts på, åtminstone på norra och östra väggarna, varvid en skyttegång av trä byggts ovan valven där bjälklagshål ännu syns på husets insida.

Bostadshus uppfört i slutet av 1880-talet. Huset ligger delvis inne i det tidigare Mynthusets bottenvåning.
Mynthuset från utsidan muren. De igenmurade lastportarna syns ännu i muren.

En brand härjade i byggnaden i slutet 1300 och samtidigt har de omnämnda portarna mot landsidan murats igen, men ännu på 1600-talet var byggnaden relativt intakt. På en karta från 1750 verkar det som de västra och södra väggarna försvunnit. Före 1785 byggdes på tomten ett mindre skiftesverkshus och ett stall i ruinen efter Mynthuset. Dessa revs på 1870-talet och ersattes av det idag befintliga bostadshuset uppfört i slutet av 1800-talet.