Norderport

(T16). Norderport är tillsammans med Österport de äldsta tornen i ringmuren. De uppfördes omkring 1289. Norderport ligger i starkt stigande och kuperad terräng. Tornet har kraftiga dimensioner och hade därmed stor försvarskraft. Det var genom Norderport alla transporter norrifrån tog sig in i staden. I fredstid stod portarna öppna och spärrades av endast av en kedja. De yttre träportarna var förstärkta med ett fällgaller. Portarna var förstås stängda under krigstider och gallret nerfällt. Idag är Norderport en av de få portar som används för biltrafik.

Norderport
Norderport

Norderport ligger i ringmurens nordöstra hörn. Det är det bäst bevarade marktornet och även ett av de äldsta tornen i muren. Det äldsta tornet tror man är Kajsarn (efter Kruttornet) och sedan kommer Österport uppfört omkring 1286 och Norderport omkring 1289. En viss osäkerhet för exakt tidpunkt råder förstås. Sedan muren byggdes har Norderport varit den viktigaste infarten till Visby för alla transporter norrifrån, och än idag är det genom Norderport som den huvudsakliga biltrafiken tar sig in i staden innanför murarna. Kanske tog staden upp tull av bönderna här under medeltiden, när de kom för att sälja sina varor i staden. Osäkerheten är dock stor när det gäller om tullavgifter förekommit under medeltiden vid infarterna till Visby.

Gamla porten
Innan tornet byggdes fanns här i den gamla låga muren en enkel port i muren. Man kan fortfarande se den ursprungliga träskodda bomrännan i tornet. Genom senare tiders urschaktning av vägbanan har portens grundstenar blivit frilagda i tornrummet. Troligen är portbågen ombyggd i samband med tornbygget från rundbågig till spetsbågig stil.

Kraftigt försvarstorn
Eftersom Norderport ligger i starkt stigande och kuperad terräng och i ett strategiskt läge i muren, byggdes tornet med kraftiga dimensioner för att få stor försvarskraft. De yttre träportarna var förstärkta med ett fällgaller. Fällgallret firades ner om stormning hotade. Gallret löpte vid nerfirandet genom falsar på båda sidor om portvalvet. Fällgallret bestod av kraftiga järnbeslagna stockar. Under gallrets omfattningsbåge kan man se spår efter en öppning för hisslinor eller kedjor. Genom öppningen kunde man hälla ut vatten om fienden försökte sätta eld på portarna. I de yttre portomfattningarna finns järnöglor mellan vilka man troligtvis hade en sträckt järnkedja. I fredstid stod portarna öppna under dagen och spärrades endast av med kedjan.

Norderport från insidan muren.
Norderport och Norderväg. Till höger syns resterna av en av portens yttervärnsmurar. Foto 1870. Bild från Visby förr i tiden.

Vakttorn
Våningen över portvalvet har inåt staden haft en murad vägg som har rivits ner. I denna våning finns fortfarande en spis, vars rökgång är inbyggd i murverket och mynnar ut på murkrönets utsida. Ett avträde fanns också i våningen. Det tyder på att man även vintertid har kunnat hålla en vaktstyrka i tornet. Högst upp finns stora hål för träbjälklag och under dem urtag för stöttor till en skyttebalkong. Troligtvis har tornet också haft någon form av tak.

Enligt källor (Strelow) utbröt en omfattande brand i staden år 1611 som även drabbade Nordermur. Allt trävirke i torn och väktargångar förstördes från Norderport till Silverhättan.

Tornet anpassas för kanoner
År 1710 gjordes vissa förändringar i tornet. Man utvidgade flera av skyttespringor för att passa för kanoner i våningarna över våningen för vaktstyrkan. Det gjordes för att försöka sätta muren i bättre försvarsskick under Karl XII:s krig. Om årtalet är rätt tyder det på att man byggt ett nytt bjälklag eller att branden inte hade förstört allt trävirke i tornet.

Teaterkrig
Några krigshandlingar kom inte till stånd vid Visby den här gången, utan ryssarna landsteg på östra kusten. I stället utspelades långt senare ett teaterkrig i Karl XII-stil här år 1925 när Visby skulle föreställa Krakow, som stormades av svenska trupper. Blixtar och rök från granatkartescher kring murar och torn, och bajonettanfall över vallgravarna kunde då upplevas, och på kullen fanns Karl XII med sin stab. Gösta Ekman skulle spela Karl XII, men han kom inte, så en gotländsk officer fick spela den rollen.

Bilden visar området utanför Norderport under början på 1800-talet. Marken användes då som betesmark liksom närliggande områden intill ringmuren. Längs gärdesgården i förgrunden går den gamla landsvägen från norr mot stadsporen med ungefär samma sträckning som dagens Norderväg. En något mindre tillfartsväg fanns från östra vallgraven ner mot porten. På tillfartsvägen kommer en hästskjuts på väg nerför backen mot huvudvägen. Lavering av M.G. Anckarswärd 1826. Bild från Visby förr i tiden.