Vallgravstornet

(T10). Detta lilla sadeltorn återfinns i Nordermur intill Tranhustornet. Tornet är murens äldsta sadeltorn och också det minsta. Ett passande namn kunde vara Lillen. Tornets namn, Vallgravstornet associerar till vallgravarna utanför muren i Nordergravar. Det lilla tornet var nog en test att bygga sadeltorn. Det byggdes i endast två våningar, utsidan är i det närmaste rund och det är endast fem meter brett. Tornet kan ha haft en överbyggnad av trä. I allmänhet ökas sadeltornens storlek ju längre mot öster och söder de är belägna. Det ger belägg för att murförhöjningen påbörjades i nordväst för att fortsätta österut och sedan söderut i Östermur för att avslutas i söder. Stödpelarna under sadeltornet kom på plats genom stadsarkitekten A.W. Lundbergs försorg under åren 1867-69.