Säveska huset

(B16). Säveska huset ligger vid korsningen S:t Hansgatan och Bremergränd vid S:t Hansgatans östra sida. Huset är ett välbevarat litet packhus ursprungligen uppfört i slutet av 1200-talet. Packhuset är i sin västra tornliknande del bevarat i fullhöjd, det vill säga tre våningar och i sin östra del är huset bevarat i åtminstone en våning. Den östra delen har byggts på med två våningar, en nedre våning i sten vid okänt tillfälle och en övre i skiftesverk någon gång under 1600-talet. Huset är uppkallat efter P. A. Säve, som vid mitten av 1800-talet ägde huset, och det benämns sedan dess som det Säveska huset. Idag inryms i huset kontor och bostäder.

Säveska huset ligger i kvarteret Kapellet 1, S:t Hansgatan 30 i hörnet mot Bremergränd. Huset har fått sitt namn efter P. A. Säve, och det är lätt att förstå att Säve valde detta centralt belägna hus som sin bostad, för det ligger alldeles intill dåtida Visby läroverk, där han själv var lärare. Nära till jobbet var det i alla händelser. Det var ju också ett medeltida hus som säkert passade för en historiskt intresserad forskare. En kort sträcka söderut ligger de Ljungbergska huset som också är ett medeltida hus från 1200-talet. Bostads- och affärshuset som ligger däremellan är betydligt yngre, vars äldsta delar är från 1800-talet slut.

Medeltiden

Packhuset
Säveska huset är ett välbevarat litet packhus. Byggnaden består i väster av ett tornliknande så kallat encelligt stenhus bevarat i full höjd och innehåller ett kryssvälvt rum i markplan, som möjligen är en delvis igenfylld högkällare, samt däröver magasinsvåningar, dels två bjälklagstäckta plan och dels en tunnvälvd vind. Det spetsbågiga tunnvalvet härleder byggnadens tillkomsttid till sent 1200-tal. En tegelomfattad rundbågig före detta dörröppning finns bevarad en våning upp i den norra fasaden, vilken ursprungligen bör ha stått i förbindelse med marken via en svalgång med trappa, eller möjligen ett valvhus över Bremergränd till de s.k. Albergska huset som fanns på andra sidan gränden fram till 1859 då det revs. Samtliga magasinsvåningarnas öppningar för lastinförsel finns bevarade i gatugaveln, dock utan sina rundbågiga valv. Byggnadens östra del är bevarad i en våning och dess murverk står i förbindelse med den västra delen. Öster om packhuset finns rester av ett lägre medeltida stenhus.

1600 – 1700-talet

Packhuset
Den östra lägre delen av packhuset båda övre våningar har tillkommit senare än den ursprungliga medeltida bottenvåningen. Den nedre av dessa byggd i sten tillkom vid okänd tidpunkt, medan den övre utfördes av skiftesverk någon gång under 1600-talets andra hälft, då även vinden sannolikt inreddes. I den nytillkomna våningen utfördes en festsal med dekorativa tak- och väggmålningar av Johan Bartsch d y. Merparten av dessa finns bevarade, och då de återupptäcktes 1963 lät man rummen återfå sin gamla prakt. I våningen finns även två blyinfattade fönster bevarade från ursprungstiden samt två kakelugnar från 1700-talet.

Kv Läroverket 1. I kvarterets syöstra huset låg G. A. Andersins trähus som syns på bilden. Det monterades ner och flyttades till P.A. Säves tomt i samband med att läroverksbyggnaden skulle uppföras. Teckning av P. A. Säve 1849. Bild från Visby förr i tiden.

Bostadshuset
På fastighetens gård, öster om Säveska huset ligger ett bostadshus i en våning med inredd vind. Huset är uppfört i korsvirke och har ett tegeltäckt sadeltak. Det låg, då det byggdes, i hörnet av Stettinergränd/Bremergränd, i kvarteret Läroverkets sydöstra hörn. Huset är sannolikt byggt vid sent 1600-tal. Det flyttades senare av P. A. Säve till gården vid Säveska huset.

Ljungbergska huset syns till höger med trapphusgaveln. Efter det lilla låga huset syns Säveska huset. Huset norr därom var Ahlbergska huset som revs 1859 och huset längst t.v. ägdes av dr H. Andreé, även det rivet 1859. Teckning av P. A. Säve 1846. Bild från Visby förr i tide

1800-talet

Packhuset Säveska huset
Packhuset fick namnet Säveska huset, förmodligen efter det att P. A. Säve omkring 1850 köpte huset och flyttade dit. Läs mer om Per Arvid Säve.

Bostadshuset på gården
Då bostadshuset hotades av rivning inför Läroverkets tillkomst 1856. flyttades det av P. A. Säve till sin nuvarande position. Säve nyttjade huset dels som förråd för sina museala samlingar och dels som gäststuga, kallad ”Perskammaren”. Dess entré pryds av två skulpturalt huggna bislag, vilka lär vara hitflyttade av P. A. Säve från stadens skampåle, som har sitt ursprung i medeltiden.

Affärs- och bostadshuset mot gatan
Strax söder om packhuset utmed S:t Hansgatan uppfördes under 1800-talets senare hälft ett affärs- och bostadshus i två våningar, beläget i utrymmet mellan kvarterets båda bevarade medeltida packhus. Det omfattade då endast norra delen av det nuvarande huset, eftersom det då ännu fanns  en inkörsport i södra delen. Huset ersatte två mindre hus med pulpettak, varav den västra troligen innehöll medeltida murverk.

Här har Säve stått på södra sidan av läroverksplan intill Bremergränd och tittat åt sydväst. Längst till vänster skymtar Säveska huset sedan finns det Ahlbergska huset mellan vilka de båda ev. fanns ett valvhus. T.h. om Ahlbergska huset ligger S:t Hansgatan och sedan de Ehingerska huset. Teckning av Säve 1859. Bild från Visby förr i tiden.

1900-talet

Packhuset Säveska huset
Vid renoveringen 1963 erhöll byggnaden, som tidigare hade en spritad 1800-talsputs, dagens nyskapade utseende, vilket har 1600-talet som förebild. Bland annat har skiftesverksvåningens skådefasader med prismahuggna fasadbrädor frilagts och övriga fasader givits en grövre putsstruktur. Andra typiska 1600-talsdetaljer som byggnaden har försetts med är de smårutiga fönstren samt de rikt snidade vattbrädorna. En invändig restaurering genomfördes under 1991.

Huset har också kallats Erik Pettersson hus efter handlaren Erik Petterson.

Säveska huset. Fasad mot norr.

Gotlands Byggmästareförening
Visby Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening går samman 1965 under namnet Gotlands Byggmästareförening. År 1967 flyttar man in sin verksamhet i Säveska huset Bremergränd 4. Hela fastigheten inköps år 1970 för 365.000 kronor och än idag finns föreningen kvar på denna adress. Huset används också som bostäder.

Bostadshuset på gården
Vid renoveringen 1967 moderniserades interiören samtidigt som vinden inreddes. Trots den felaktiga putsen från 1967 och de moderna fönstersnickerierna, vittnar det resliga tegeltäckta sadeltaket och den bevarade rokokodörren om byggnadens ålderdom och ursprung. Huset är ett av de få korsvirkeshus från 1600-talet som finns kvar i staden.

Byggnaden söder om Säveska huset och norr om Ljungbergska huset.

Affärs- och bostadshuset mot gatan
År 1908 förlängdes huset med den södra hälften och gavs en slätputsad fasad med vita omfattningar och gesims. Inkörsporten försvann och kvarterets hela sida mot S:t Hansgatan blev fullbyggd. Den tillbyggda delens gatufasad vinklades för att möta det från gatan mera indragna packhuset i söder. En butikslokal inreddes samtidigt i bottenvåningen. I samband med att en andra butikslokal inreddes omkring 1930 togs två skyltfönster och en butiksdörr upp mot gatan. Vid detta tillfälle inreddes även vinden, vilken 1991 fick en takkupa åt öster. Byggnadens övre lägenhet nåddes ursprungligen via två trapphus mot gården varav det södra revs 1963 och det norra ersattes med en utvändig trätrappa 1991.