Donners plats

Donners plats är ett torg som ligger centralt i Visby innerstad med närhet till Almedalen och Gästhamnen samt till många av stadens sevärdheter, restauranger och hotell. Namnet på torget kommer från handelshuset Donner, som i tre generationer hade sitt huvudkontor i Donnerska huset, vilket ligger i nordvästra kanten av torget. Torget, som redan fanns på medeltiden, kallades då Vattenhämtartorget. Under 1500-talet kallades torget för Handelstorget och under 1600-talet för Wolters torg. Genom att flera av innerstadens huvudgator ansluter till Donners plats, blev torget en trafikplats när biltrafiken tog fart med början under 1950-talet. Torget var därför under lång tid en kommunikationsplats med obefintligt inslag av torgkaraktär. Sedan 1987, då biltrafik förbjöds under sommarmånaderna i innerstaden, har biltrafiken kraftigt begränsats och torget har blivit en mötesplats och samlinsplats för flera aktiviteter. Under Almedalsveckan utnyttjas torget för talarplatser och ibland till olika stånd för företag, intresseorganisationer och politiska partier. Almedalen och Donnerplats förenas genom Donnersporten som ligger där Ringmuren fanns från omkring 1250 till slutet av 1700-talet.

Besöker man Visby innerstad kommer man ganska snart att passera Donners plats. Till torget ansluter Hästgatan och Hamngatan och här passerar Strandgatan på sin sträckning från söder till norr, alla tre viktiga huvudgator i innerstaden. Nära Donners plats finns som nämnts Almedalen och Gästhamnen och strax intill ligger också Campus Gotland-Uppsala universitet, kårhuset Rindi, Almedalsbiblioteket, Wisby kongress och Kallis.

Donnerska huset, nr 1.
Burmeisterska huset, nr 3.
Visby Hypotek, nr 8.
Donners hotell, nr 6.
Clarion Hotell, nr 4.
Hultmanska huset, nr 2.

Historisk översikt

Runt torget finns kända byggnader som Donnerska huset mot nordväst med de äldsta delarna, mittdelen av byggnaden, från 1100-talet och där även norra flygeln har rester av medeltida byggnader. I Donnerska huset finns Gotlands turistbyrå. Mot norr finns Burmeisterska huset, uppfört av en rik borgare, Hans Burmeister, under mitten av 1600-talet. Huset är sedan 1994 byggnadsminnesförklarat. Åt öster mot Hästgatan ligger Hypotekshuset, uppfört under slutet av 1600-talet, med medeltida delar kvar i byggnaden. Här finns sedan många år tillbaka restaurang i bottenvåningen. Åt sydost finns Donners Hotell i en byggnad uppförd 1880 och åt söder skymtar en av byggnaderna i Clarion Hotel Wisby uppförd 1911, där det tidigare låg ett medeltida hus ursprungligen byggt som packhus under medeltiden. Det vackra huset i åt sydöst kallas Hultmanska huset efter flera personer Hultman som ägare kring sekelskiftet 1900. Huset uppfördes 1864 och har haft efter fam. Hultman som ägare många av Visbys kända personer. Donner plats var också under medeltiden en viktig kommunikationsplats och ända in på 1500-talet en viktig handelsplats. På torget har många möten hållits och här har tyvärr också mord ägt rum. Men låt oss följa vad som ägt rum på torget sedan vinkingatiden och medeltiden.

Vikingatiden

Vid Donnersplats sydöstra del (kv Kilen 1) har en brandgrav hittats, som är från tiden omkring 1050, alltså slutet av Vikingatiden.  Brandgravar är sällsynta på Gotland från den här tiden och den här är den enda som funnits i Visby. Ett kärl med cylindrisk hals placerat som benbehållare fanns i brandgraven. Ytterligare sex liknade kärl har funnits på flera olika platser i Visby innerstad. Kärlet har sannolikt tillverkats på Gotland enligt prov som tagits på ett av de sex kärlen.

Medeltiden

Donnersplats var sannolikt, näst efter Rolandstorget, den viktigaste och mest centrala platsen under medeltiden i Visby. Runt torget låg många byggnader, varav de flesta var packhus och magasinsbyggnader. En del varor transporterades från skeppen, som låg vid Långa bryggan, in genom Stora Strandporten och genom de smalare Bryggportarna till direkt försäljning på torget, medan andra varor mellanlagrades i packhusen för senare försäljning till andra köpmän och återtransport ut till skeppen. Hela Donnersplats, hela Rolandstorget och däremellan hela nuvarande Strandgatan från gatans sydöstra kant och fram till ringmuren var en enda stor marknadsplats under medeltiden.

Donners plats med omkringliggande byggnader omkring år 1300. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Vid torgets östra del, under nuvarande ”Hypotekshuset”, finns det ännu en vattenåder, vilken fanns även under medeltiden. Här låg sannolikt den brunn där invånarna i stadsdelen hämtade sitt vatten och som gav namn åt torget, Vattenhämtartorget.

Donnerplats avgränsas åt väster av ringmuren. När ringmuren uppfördes med början omkring 1250 fanns redan mittdelen av nuvarande Donnerska huset. Man valde att uppföra muren i en liten sväng, så att den kom att ansluta till den befintliga byggnaden. Hade muren dragits helt rakt hade det nämnda huset kommit att ligga fullständigt utanför muren. Övriga byggnader runt torget, betecknade 2, 4, 6 och 8 (gatunummer) är uppförda under medeltiden som stenhus, sannolikt som packhus.  Hus nr 2 finns inte kvar och det gör inte heller hus nr 4. Det sistnämnda huset vet man att det var ett packhus. I husen nr 6 och 8 finns medeltida rester kvar i byggnaderna. Mellan byggnaderna fanns sannolikt smala gränder. Gränden mellan byggnad nr 4 och byggnad nr 6, som idag kallas Kilgränd, och i förlängningen nuvarande Visborgsgatan, var på medeltiden sannolikt huvudvägen till hamnområdet för transporter från södra Gotland, och den vägen var betydligt mindre brant än Hästgatan från Österport som också var en viktig väg till hamnen.

1500-talet

Redan under slutet av 1300-talet började östersjöhandeln via Visby att avta, vilket bland annat berodde på att Vitalianerna gav sig på handelsflottorna genom sjöröveri och de härjade även på Gotland. Många av de danska länsherrarna på Gotland forstsatte med sjöröveri för att berika sig själva under 1400-talet till in på 1600-talet. Till det kom att Gamla Hamnen i Visby sakta blev allt grundare, samtidigt som skeppen byggdes större och större. Lübeckarna passade också på att ta över Visbys roll som den viktigaste hamnstaden i Östersjön. Vinhuset och Rolandstorget övergavs alltmera och den centrala platsen som handelsplats försköts till Donnersplats, som kom att ligga närmare den nya hamnen än Rolandstorget. Den nya hamnen anlades för de stora skeppen nedför blivande Wisborgs slott, medan mindre skepp och fiskebåtar kunde fortsätta att använda Gamle hamn. Utvecklingen i området förklarar tydligt varför Donnerplats kallades Handelstorget under 1500-talet.

Donners plats med omkringliggande byggnader omkring år 1550. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Kring Donnerplats skedde inte särskilt stora förändringar under 1500-talet. Långa bryggan revs sannolikt till stora delar och strandlinjen försköts längre ut från ringmuren på grund av landhöjningen. Under mitten av 1500-talet byggdes Donnerska huset, hus nr 1, ut med en flygel åt nordöst. I källaren finns ännu kvar medeltida murar.

Hus nr 2 stod troligen öde under 1500-talet, vilket alltfler byggnader i Visby kom att göra under 1500-talet och långt in på 1600-talet. I vilken utsträckning som övriga byggnader runt Donnersplats användes som packhus och varumagasin är oklart men under slutet av 1500-talet verkar det troligt att många av byggnaderna stod öde. Stadens antal invånare minskade också från omkring 8000 personer under 1200-talet till ner emot 1000 personer beroende på nämnda problem, men också på grund av de danska länsherrarna hårda beskattning av gotlänningarna.

1600-talet

Handelssjöfartens betydelse för Visby minskade under slutet 1500- och 1600-talet med följd att Donnersplats som handelsplats togs över av Stora Torget i allt större omfattning. Efter det att Gotland blev svenskt 1645 påbörjade en viss återuppbyggnad i staden, även om starten var mycket långsam. Och en hel del förändringar skedde kring Donnerplats med början under mitten av 1600-talet.

Donners plats med omkringliggande byggnader under slutet av 1600-talet. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Gamla Residenset uppfördes strax söder om hus nr 2 under åren 1647-1649 som provisorisk bostad åt öns första svenske landshövding Åke Hansson Ulfsparre. Han ville inte bo på Wisborgs slott som danskarna lämnat i bedrövligt skick. För att ge plats åt byggnaden och en gård revs södra kastalen och en del av ringmuren. Ringmuren finns ännu kvar under marken till en höjd av ca 2,5 meter. En ny stödmur uppfördes omkring 10 meter åt nordväst för att kunna fylla upp marken i jämnhöjd med Strandgatan. Muren syns idag utmed sydöstra sidan av Hamngatan. I muren ingår sten tagen från ringmuren och en mängd bearbetade stendetaljer, vilka sannolikt tagits från kyrkoruiner och profana stenhus som stod i den övergivna i staden. På tomten norr om Gamla Residenset, hus nr 2, Residenset 5, fanns Sjömuren ännu kvar 1697 enligt Mathias Schilders Visbykarta från detta årtal.

Det öde stenhus (hus nr 2) som fanns på tomten revs och bebyggdes på 1600- och 1700-talet med uthus i trä. Uthusen bestod av ett brygghus och en stallbyggnad tillhörande residensbyggnaden.

Teckningen visar nuvarande Hamngatan i förgrunden och den stödmur som uppfördes mot Gamla Länsresidensets gård omkring 1649. Till vänster om det mystiska runda tornet syns uthusen till Länsresidenset, och strax där bakom syns de två byggnaderna som kom att ingå i Visby Hotell, huset med trapphusgavlarna, dåvarande Ränteriet, och framför Ränteriet, det hus som senare kallades Källarhuset. Teckningen gjord av P. A. Säve 1868. Bild från Visby förr i tiden.

Det mystiska runda tornets funktion vid Donnersplats är okänd. Troligen uppfördes det i samband med att stödmuren byggdes 1649. Fantasin får här råda vad det gäller syftet med tornet. Kanske blev det stenar över från ringmurens och kastalens rivning efter det att stödmuren var klar, och i stället för att forsla bort stenarna byggde man ett litet torn. Syftet kunde alternativt vara att det skulle representera en liten rest av kastalen, försvarstornet för södra infarten till Gamle hamn. Tornet kan givetvis ha uppförts senare, t.ex. av stenar från den del av ringmuren som revs omkring 1710 vid södra delen av Donnerska huset. På konsul Rudolf Cramérs initiativ anhöll stadsfullmäktige hos Hospitaldirektionen 1863 om att få riva tornet. Vitterhetsakademien godkände rivningen 1866. Sannolikt revs tornet kort tid efter att teckningen utfördes 1868.

Den nedgång som skedde i staden med minskad befolkning och många ödehus medförde att signaler skickades från Gotland till framförallt Tyskland att det fanns gott om ”lediga” och övergivna hus i Visby och på Gotland. En uppmaning skickades också ut officiellt 1649 från stadens rådsherrar till välbärgade utländska köpmän att komma till Visby och bosätta sig där. En av dem som hörsammade uppmaningen var köpmannen Hans Burmeister från Lübeck, som flyttade till Visby omkring 1650. Under håren 1652-1654 uppförde han den byggnad som ligger norr om Donnersplats och som ännu kallas Burmeisterska huset (hus nr 3).

Utdrag ur Schillers karta från 1697 av Wolters torg. Tomt nr 152 motsvarar nuvarande Donnerska huset (nr 1), tomt nr 56 motsvarar Burmeisterska huset, hus nr 3, tomt C motsvarar hus nr 2, tomt 4 och 32 motsvarar hus nr 6 nu utan gränd och 7, 50 och 49 motsvarar hus nr 8 med ännu gränden delvis kvar.

Under senare hälften av 1600-talet byggdes de båda huskropparna (hus nr 6) samman och gränden togs bort. Byggnaden köptes av Johan Wolters omkring 1697, en annan tysk som också hörsammat uppmaningen att flytta till Visby.

När det gäller hus nr 8 var kvarteret enligt en karta av J. Meyers från 1646  fortfarande uppdelat i två bebyggda tomter med en gränd emellan, där den södra byggnaden stod öde eller var en ruin. Omkring 1681 köpte ovan omnämnde Johan Wolters byggnaderna och han byggde troligen om och rustade upp de båda byggnaderna och gjorde sannolikt även nybyggnation någon gång under perioden 1681-1697. Förmodligen förlängdes den södra byggnaden så att brunnen kom att ligga inomhus. Johan Wolters var alltså ägare till både hus nr 6 och hus nr 8, och gränden där emellan kom därför att kallas Johan Wolters gränd.  Också Donnersplats fick namn efter Johan Wolters och kallades sedan slutet av 1600-talet för Wolters torg.

1700-talet

Wolters torg var fortfarande ett handelstorg under 1700-talet även om det var i mindre skala. I Donnerska huset bedrev handelshuset Donner en butik där visbyborna gjorde inköp och dit bönderna levererade sina varor. Detaljhandel förekom också i Burmeisterska huset, där det fanns en lucka ut mot gatan för försäljning av varor.

Ringmuren sydväst om Donnerska huset revs omkring 1710. Därmed försvann Stora Strandporten. Orsaken till rivningen var sannolikt för att medge nuvarande Hamngatans anslutning till Donnersplats.

Donners plats med omkringliggande byggnader omkring år 1785. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Handelsmannen Jürgen Hindrich Donner hade redan när han bodde i Lűbeck gjort affärer med Visby. År 1746 flyttade han till Visby och etablerade där handelshuset Donner. År 1750 köpte han och hans hustru Anna Margaretha huset vid Donnersplats, som senare kom att kallas Donnerska huset. De lät på 1780-talet bygga ut huset ytterligare med en flygel åt norr och en flygel åt söder, vardera i två våningar. Därvid revs ytterligare en del av ringmuren vid den tillbyggda norra flygeln.

I den norra delen för hus nr 4 fanns ett av de medeltida packhusen, med välvda rum, trappgavel åt söder och korsvirkeskonstruktion i norra gaveln. Här fanns också stall och lada. Packhuset var omkring 1723 känt som ”Källarhuset” och 1785 som ”Druvan”. Gränden intill kallades Kellergatan, senare Kilgränd.

Byggnaderna för hus 6 sträckte sig ända fram till nuvarande Strandgatan. Den norra tomten var bebyggd med ett stenhus med gård, stall och slakthus. Troligen fanns det en gränd mellan byggnaderna enligt en karta av Fineman 1748. På den södra tomten fanns det ett stenhus, stall, ladugård och gårdsrum.

Södra delen av tomten för byggnad nr 8 var bebyggd med två stenhus, stall av trä och uthus av trä. Den norra delen var bebyggd med ett skiftesverkshus.

1800-talet

Wolters torg kom att kallas Donnersplats under 1800- talet efter handelshuset Donner, som ägde det stora huset intill torget inköpt 1750 av Jürgen Hindrich Donner och hans hustru Anna Margaretha. Torget fick under 1800-talet i stort sin nuvarande form och omgivande byggnader. Det fick alltmer funktion som kommunikationsplats.

Donners plats med omkringliggande byggnader omkring år 1885. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Handelshuset Donner köpte in stora delar av marken åt nordväst om det stora huset, sannolikt under första hälften av 1800-talet. Man lät omgärda tomten med en mur och en gränd vilken löpte runt muren, som avgränsade området mot övrig bebyggelse. Innanför muren anlades trädgårdar och uppfördes uthus. Trädgården kunde nås utifrån genom en portal vid byggnadens nordöstra gavel, öppningen som senare blev Donners port.

Den här teckningen visar Donners plats från norr. Längst till vänster skymtar hörnet av Hypoteksbankens hus och strax intill längs Isgränd sydöst om Hypotekshuset och sammanbyggt med detta syns ett tre våningar högt hus. Strax höger därom syns en del av huset på andra sidan Isgränd tillhörande Kronan 1 (hus nr 6). Mitt i bilden finns Österbergska huset och till höger, delvis skymd av ett träd, syns gaveln till Gamla residenset. Till höger i bilden ligger uthusen vid hus nr 2, som här ännu inte rivits. Teckning av P. A. Säve 1847. Bild från Visby förr i tiden.

En hel del förändringar utfördes i anslutning till torgets omgivningar. Ringmuren revs troligen redan under slutet av 1700-talet längs med Burmeisterska huset för att ge plats åt en trädgård till huset, som sedan 1670 också hade en bostadsdel. Orsaken var även att uthus och stall som byggts utanför muren skulle bättre hänga samman med huvudbyggnaden.

Hultmanska huset med Hotel Wisby som hyresgäst. Foto omkring 1870. Bild från Visby förr i tiden.

Omkring 1861 köpte kopparslagare C F Hultman fastigheten residenset 5 (hus nr 2). Han lät riva de befintliga uthusen, och troligen revs även den del av ringmuren som fanns kvar intill uthusen. Hultman lät uppföra en ny byggnad på tomten, huset som än idag kallas Hultmanska huset. Fastigheten fanns kvar inom släkten Hultman fram till 1924. Här öppnade Hotel Wisby verksamhet, troligen direkt efter det att byggnaden var uppförd. Senare verksamheten har i byggnaden under årens lopp omfattat affär, biluthyrning, kontor och bostad.

Norra delen av  hus nr 4, under 1800-talet benämnt Österbergska huset efter ägaren, kom att ingå i Hotell Gotland, som etablerats 1856, genom att fastigheten köptes upp av källarmästaren och direktören L. Berthelsen omkring 1895.

Under 1870-talet revs de byggnader som fanns på fastigheten Kronan 2, hus nr 6. En ny byggnad uppfördes som bostadshus och magasin omkring 1880 av lantbrukaren Lars Gahne, senare ombyggt till hotell, numera Donner hotell.

Hus nr 8, som uppförts av Johan Wolter omkring 1690 på ruinerna av ett medeltida magasin, ägdes under 1700-talet av inflytelserika köpmän som Matthias Lythberg och bröderna Georg och Jacob Donner. Under slutet 1700-talet och början 1800-talet kallades byggnaden för Engeströmska huset efter ägaren bokhållare Jonas Engeström. Under mitten av senare hälften av 1800-talet ägdes fastigheten av källarmästaren Carl Linby och kallades då Linbomska huset. År 1874 förvärvdes byggnaden av Gotlands Hypoteksförening. Stora ombyggnader genomfördes efter förvärvet. Åt norr anpassades byggnadens bredd efter den gränd som fram till 1800- gick här och åt öster är byggnaden sammanbyggd med fastighetens andra kalkstensbyggnad. Hypoteksföreningen inhystes till en början i övervåningen, medan Gotlands Enskilda bank disponerade bottenvåningen.

Bilden visar delvis samma vy som tidigare bild mot söder omkring 57 år senare. Till vänster Hypotekshuset med Gotlands Hypoteksförening på övervåningen och Gotlands Enskilda bank i bottenvåningen. Bostadshuset uppfört omkring 1880 syns strax till höger därom. I mitten ligger Österbergska huset och till höger det 1864 uppförda Hultmanska huset. Foto omkring 1890. Bild från Visby förr i tiden.
Donnersplats mot norr med Burmeisterska huset till vänster och Reijmanska huset till höger. Foto omkring 1895. Bild från Visby förr i tiden.

1900-talet

De stora förändringar som utfördes runt Donners plats under 1800-talet , och som i stort formade nuvarande Donners plats, fullföljdes under början av 1900-talet med ytterligare några omdaningar.

Donners plats med omkringliggande byggnader omkring år 1985. Rekonstruktion I. G. Appelquist.

Donnerska huset efter ombyggnaden 1903 till medeltidsinspirerad stil. Som syns på bilden går ännu alla telefonledningar i luften. Till höger syns portvalvet som ledde in till Donnerksa trädgårdarna. Foto 1906. Bild från Visby förr i tiden.

Sverige Riksbank köpte fastigheten med Donnerska huset år 1902. Under de första åren på 1900-talet, 1902-1903, genomfördes en genomgripande ombyggnad av marken och huset både exteriört och interiört. Trädgårdarna, uthusen och muren runt tomten revs. Huset byggdes ut åt nordväst och byggnadens fasad åt sydöst och sydväst försågs med medeltidsinspirerad fasad. När ombyggnaden var klar 1903 kunde nya företag flytta in och verksamheten kom att omfatta riksbanken, post, telegraf och telefon. Omkring 1934 köpte Postverket det Donnerska huset. Huset blev därefter kallat även för Posthuset.

Donnersporten sedd från Almedalen. Byggnaden till vänster om porten är en rest av en skiftesverkslada från 1700-talet tillhörande Burmeisterska huset. Ladan var byggd direkt mot muren. Under 1930-talet var en taxistation inrymd i byggnaden. Under sommarmånaderna har den därefter används som försäljningslokal och kallas nu för Lilla skinnboden. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Det portvalv från 1800-talet som var ingång till Donnerska trädgårdarna öppnades troligen omkring 1910 som förbindelse mellan Almedalen och Donnersplats, samtidigt som Donnersgatan anlades. Porten kom senare att kallas Donnersporten.

Visby Hotell. det nya huset uppfördes 1911. Huset har fått ett utsiktstorn och balkonger. Foto 1912. Bild från Visby förr i tiden.

Österbergska huset, hus nr 4, som köpts omkring 1895, kom alltså att ingå i Hotell Gotland, som vid den här tidpunkten bytte namn till Visby Hotell. Kort tid efter inköpet revs det gamla medeltida huset. Tomten norr om Österbergska huset inköptes omkring år 1900 och ett nytt hus som ersatte Österbergska huset och som även omfattade den nya tomten uppfördes 1911 fyra våningar högt i jugendstil och försågs med ett torn.

Under 1950-talet ökade biltrafiken i landet och så även i Visby innerstad. Donnersplats kom att bli ett genomfartstorg för bilar till hamnen, från norr via Norderport och från Öster via Österport. Torget var därför under lång tid en kommunikationsplats med obefintligt inslag av torgkaraktär förutom den rektangulära formen. Sedan 1987, då biltrafik förbjöds under sommarmånaderna i innerstaden, har biltrafiken kraftigt begränsats och torget har blivit en mötesplats och samlingsplats för flera aktiviteter.

I byggnaden Donnersplats 6, det bostadshus som uppfördes omkring 1880, öppnades, troligen på 1970-talet Donners Hotell, som totalrenoverades 2010. Här öppnades senare en Tapas bar, La Masia.

Donners Brunn öppnades 1985 i Hypotekshuset.

År 1985 öppnades en restaurang i Hypotekshuset. Restaurangen kom att kallas Donners Brunn efter den brunn som ännu finns kvar i byggnaden och som mycket väl kan vara den gamla brunnen från medeltiden. Restaurangen blev en välkänd året-runt-öppen restaurang. Bo Nilsson och Björn Jansson tog över Donners Brunn 1993 och arbetade upp restaurangen till ett mycket populärt ställe känt för god mat och passande viner.

Under början av 1990-talet, då alla riksdagspartier höll tal under en julivecka i Almedalen, startade ett ökat intresse för Almedalen och namnet politikerveckan skapades. Donnersplats kom att bli, efter Almedalen, den mest besökta platsen i Visby under Almedalsveckan.

Restaurangtorget

Foto omkring 2015 mot södra delen av Donnerplats med Clarion Hotel Wisby till vänster, Hultmanska huset i mitten och Donnerska huset till höger. Vackra byggnader omger här ett ganska trist torg.

Under 2000-talet har Donnersplats fått allt mer karaktären av ett restaurangtorg, speciellt under sommarmånaderna. Restaurangerna utvidgats då med stora uteserveringar för restaurangkunderna.

Donners Brunn uteservering. Restaurangen stängde 2016.
Donners plats 8. Donners Brasseri, ersatte Donners Brunn 2016,

Hypotekshuset
Donners Brunn, som länge var en känd och uppskattad restaurang enbart inomhus, expanderade utomhus med en stor uteservering och bar med utsikt över Donnersplats och Strandgatan. Ägare och kökschef var välkände Bosse Nilsson. Vid årsskiftet 2016 stängde den klassiska restaurangen Donners Brunn och under maj samma år öppnades en ny restaurang på samma plats med namnet Donners Brasserie. Den nya restaurangen startade med nytt koncept och ny ägare. Eric Björkman är ägare till rörelsen med Robin Ohlsson som driftchef för verksamheten och med Filip Jerkerby som kökschef. Krogen koncept är ”det franska brasseriet med moderna smaker”.

Donners plats 6, restaurang La Masia. Restaurangen stängde 2016.
Restaurang Donners, öppnade sin uteservering 2022. OBS, blommorna i samband med mordet under Almedalsveckan.

Huset Donners Hotell
I byggnaden där Donners Hotell finns, Donners plats 6, startade Mattias Karlsson, en av de första Tapas barerna i Visby. När restaurangen med namnet La Masia etablerades är osäkert men det var sannolikt tidigare än 2010. Redan 2016 stängdes den väletablerade restaurangen La Masia helt oväntat. Någon form av problem uppstod av allt att döma. Mattias drev då även Bruna Dörren i Ljugarn och restaurangen i Björkhaga, Sanda. Mattias engagerades sig därefter i restaurangen Pinchos vid Södertorg. Donners Hotell öppnade uteserveringen 2022 i egen regi under namnet Restaurang Donners. Restaurangchef är Erik Rosenberg. Man kommer att arbeta med franska, italienska och spanska rätter. Planerna närmast är att bygga om invändigt under hösten 2022 och öppna också en inomhusrestaurang.

Clarion Hotell Wisby
Hotell Gotland etableras 1856 vid Strandgatan och omfattade då två byggnader. Omkring sekelskiftet 1900 ändrades namnet till Visby hotell, men vanligen kallat Stadshotellet. Hotellet inköptes av ett svenskt företag, Home Properties, och öppnades i ny regi 1991 under namnet Clarion Hotel Wisby med norrmannen Petter Stordalen som huvudägare. Hotellet omfattade då 6 byggnader utmed Strandgatan.

Marcus Samuelsson, grundare av Kitchen & Table.

Marcus Samuelsson, med rötter i New York, har tagit med sig influenser från Manhatten inom restaurangbranschen, både när det gäller interiören och när det gäller maten, samt kombinerat interiören med modern Skandinavisk design och gjort en mix mellan amerikanska och svenska maträtter och med svenska lokala ingredienser. Konceptet kallar han Kitchen & Table. Med början i Stockholm har Marcus fått stor framgång med konceptet och efterföljare finns bl.a. i Uppsala, Malmö och ytterligare restauranger i Stockholm. I slutet av mars 2014 öppnades Kitchen & Table i norra delen av Clarion Hotel Wisby efter samarbete mellan Clarion Hotel och Marcus Samuelsson. Senare under maj samma år kunde en uteservering öppnas utanför restaurangen (Donners plats 4). Kitchen & Table i Visby har blivit mycket populär.

Donners plats 4, Kitchen & Table med utsikt över Donnersplats.
Stor uteservering och bar, öppnade maj 2014.

Almedalsveckan och Donnersplats

Almedalsveckan på Donnersplats.

År 1991 deltog samtliga de då sju partierna under en julivecka med politiska tal i Almedalen. Intresset för deltagande i Almedalen har därefter ökat år från år och namnet politikerveckan skapades för att senare kallas Almedalsveckan. Först år 1994 hölls det första politiskt obundna evenemanget och därefter har antalet ökat till åtta seminarier 1998. År 2001 var antalet upp i 52 för att valåret 2010 öka till 1396. Rekordet uppnåddes 2018 med 4 311 evenemang och 1 929 arrangörer. Partiledartalen sågs då av totalt 18 300 personer på plats i Almedalen.

Aktivitet med Samhall på Donnersplats den 3 juli 2013.
Donnersplats, Almedalsveckan 2022.

Alla evenemang kräver förstås plats i Visbys trånga innerstad. Donnersplats med sina fria ytor och nära intill Almedalen är ett välfyllt torg under Almedalsveckan med flera ”stånd” och fasta talarplatser. Region Gotland finns vanligtvis på Donnersplats för att informera om Almedalsveckan. Under 2022 hölls bl.a. ett seminarium av Regionen med rubriken ”Hur är det att bo, leva och jobba på ön?” på just Donnersplats. Som ett annat exempel på evenemang på Donnersplats kan nämnas: ”Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter”, arrangerat av Svenska föreningen för Falun Dafa, ISHR Sweden. Donnersplats är den naturliga samlingsplatsen under Almedalsveckan, där man kan träffas efter besök på olika seminarier eller för att koppla av med ett glas vin eller en bit mat på någon av torgets restauranger.

Mord på Donnersplats

Mitt i folkvimlet på Donnersplats under Almedalsveckan onsdagen den 6 juli 2022 inträffade en mycket tragisk händelse. En kvinna mördades kallblodigt med en kniv. Mordet inträffade strax efter 13:00. Hela Donnersplats var fyllt med människor som var på väg till olika seminarier och restauranger eller stod och samtalade med varandra eller med politiker, företagare och journalister. Expressen-tv skulle precis starta sitt politikerschema. Pensionsmyndigheten fanns mitt på torget och serverade kaffe. Annie Lööf skulle lite senare hålla presskonferens precis där. Mitt i detta folkvimmel slår mördaren till. Gärningsmannen hade tydligen lyckats hitta sitt tilltänkta offer bland alla människor och attackerade henne med en kniv. Kvinnan sprang då blödande mot Almedalen och föll ihop på vägen dit, men fick omedelbart hjälp med hjärt- och lungräddning. Hon fördes därefter snabbt iväg med ambulans till Visby lasarett. Stora mängder blod fanns på marken runt om henne enligt vittnen, vilket tyder på att hon förlorade en hel del blod.

Gärningsmannen sprang uppför backen på Volters gränd. Lasse Reuterberg var på väg till ett seminarium och befann sig vid Restaurang Donner, när han hörde någon ropa ”stoppa honom”. Han såg en man hoppa över staketet vid restaurangen. Lasse tacklade då den flyende mannen så att han föll mot väggen, tappade kniven och ramlade omkull. Med hjälp av tillskyndade personer kunde gärningsmannen hållas kvar på platsen till polisen kom. Lasse trodde att den flyende mannen hade stulit något och anande inte att han bar en kniv. Det kunde ha gått illa.

Lasse Reuterberg. Foto Astrid Philipson.

Scenförändringen på Donnersplats efter dådet var omedelbar och påtaglig. Polisen spärrade av delar av torget och alla pågående aktiviteter avbröts. Uteserveringarna tömdes. Annie Lööfs presskonferens ställdes in och Expressen-tv slopade sitt politikerschema och intervjuade vittnen och talespersoner från polisen.

Den knivskurna kvinnan visade sig vara läkaren Ing-Marie Wieselgren, 64 år gammal. Hon arbetade som nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Senare under kvällen meddelade polisen att hon dött av sina skador.

Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor.

Gärningsmannen är en 32 årig man som kommer från Kalmartrakten. Enligt uppgifter från flera olika medier skall mannen ha kopplingar till den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR), vilket dock inte bekräftats av polisen. Mannen har tydligen kartlagt Wieselgren resa till Visby och rest efter för att mörda henne. Efter förhör med mannen har det framkommit att gärningsmannen hade för avsikt att döda ytterligare någon person, så Lasse Reuterbergs rådighet kan ha räddat livet på ett eller flera tilltänkta offer. Den 33-åriga mannen anhölls klockan 17:35 på sannolika skäl misstänkt för mord efter att den attackerade kvinnan avlidit. Det har också framkommit att han var narkotikapåverkad vid mordet.

Motivet till mordet var under flera dagar inte känt. Var det personliga relationer till offret, politiskt betingat eller en enstörings vansinnesattack mot en kvinna.

Många befarar att dådet kan få tråkiga konsekvenser för Almedalsveckan och den stora öppenhet som alltid funnits under veckan, där politiker, företagare, militära företrädare, ekonomisk elit och allmänhet kan röra sig fritt i folkmassan  med möjlighet att öppet prata med varandra. Det är ett upplägg som måste få överleva.

Några dagar senare meddelade Åklagarmyndigheten att brottsmisstankarna ändrats till terroristbrott genom mord samt för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord och SÄPO har därför kopplats in för utredning.

Tisdagen den 16 augusti berättar kammaråklagare Henrik Olin att den misstänkte mannen erkänner brottet och har medgett att dådet var riktat mot den psykiatriska vården. Offret, Ing-Marie Wieselgren som arbetade med psykisk hälsa inom SKR, Sveriges kommuner och regioner, såg han som den psykiatriska vårdens ”ansikte utåt”. Den misstänkte mannen har nu genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att mannen var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid mordtillfället. Senare har det framkommit att gärningsmannen hade för avsikt att mörda också centerpartiets ledare Annie Lööf.

Rättegången mot den misstänkte 33-åringen från Kalmar, Theodor Engström, hölls under november 2022 vid Gotlands Tingsrätt. Åklagaren Henrik Olin hade yrkat på att Theodor Engström skulle dömas för terroristbrott genom mord på Ing-Marie Wieselgren samt för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på centerledaren Annie Lööf och att straffet skulle bli livstids fängelse. Så blev det inte enligt den dom som tingsrätten meddelade den 6 december. Theodor Engström dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Vision Donners Torg

Hypotekshuset, huset med Donners Hotel och Clarion Hotel Wisby och ett ödsligt trist torg framför byggnaderna.
Foto omkring 2015 mot södra delen av Donnerplats med Clarion Hotel Wisby till vänster, Hultmanska huset i mitten och Donnerska huset till höger. Vackra byggnader omger här ett ganska trist torg.
Donnerska huset och några blomlådor av betong.

Donners plats är ett stort torg med vackra byggnader runt torget. Men torget är mycket trist i övrigt och saknar i stort offentliga inslag som tillför torget något mervärde. Det som saknas är i första hand en central plats utmärkt med en staty eller springbrunn med sittplatser och lite växtlighet. Den centrala platsen kan då bli samlingspunkt och träffpunkt för människor som väntar på någon kamrat, på att en stadsvandring skall börja eller enbart för att sitta och njuta av utsikten på torget. Bortsett från Almedalsveckan skulle också begränsad torghandel kunna inrymmas på torget. Näringslivet har sedan flera år tillbaka sett till att det runt torget under sommaren redan finns tre uteserveringar som ger torget liv och rörelse och förhoppningsvis kommer också en caférörelse igång vid Donnerska huset.

Översiktsbild av Donners plats. Torget är till stora delar kommunakationsyta för biltrafik…..
och ett ganska trist torg när det inte är Almedalsveckan.

Donners plats borde även byta namn till Donners Torg. Historiskt har platsen haft namn som anknyter platsen till torg med namnen Vattenhämtartorget, Handelstorget och Wolters Torg. Donners Torg kan då bli det tredje ”riktiga” torget vid sidan om Stora Torget och Södertorg i Visby.